Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 13

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
174
H
H
o
à
à
i
i
1
1
3
3
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
1
1
1
3
3
3
L
L
L
o
o
o
ø
ø
ø
S
S
S
a
a
a
ù
ù
ù
t
t
t
S
S
S
i
i
i
n
n
n
h
h
h
ai möôi boán thaùng hai.
Tröôøng An.
Tröôùc raïng ñoâng.
Baàu trôøi moät maøn haéc aùm, haéc aùm nhaát so vôùi baát kyø luùc naøo trong ngaøy. Cao Tieäm
Phi moät mình ngoài trong haéc aùm, laïnh ñeán möùc caû maùu cuõng phaûng phaát ñaõ ñoâng ñaëc.
“Ta khoâng sai”. Chaøng mt möïc khoâng ngöøng töï nhuû: “Ta khoâng laøm sai ñoái vôùi
Chaâu Maõnh, cuõng khoâng laøm gì sai ñoái vôùi naøng, ta khoâng sai”.
Baûn thaân cuûa “yeâu” tònh khoâng sai. Voâ luaän baát cöù ngöôøi naøo yeâu moät ngöôøi khaùc
ñeàu khoâng sai traùi.
Luùc chaøng yeâu Ñieäp Vuõ caên baûn khoâng bieát Ñieäp Vuõ laø nöõ nhaân cuûa Chaâu Maõnh,
chaøng caû töôûng cuõng khoâng töôûng ñeán bao giôø.
Nhöng moãi khi chaøng nhôù ñeán bieåu tình cuûa Chaâu Maõnh luùc nhìn Ñieäp Vuõ, trong
taâm chaøng laïi coù noãi hoái haän tieác nuoái nhö dao caét.
Cho neân chaøng ñaõ ñi.
Chaøng voán cuõng muoán phoùng tôùi, oâm laáy Ñieäp Vuõ giöõa vuõng maùu, boû ht tt caû, oâm
laáy nöõ nhaân duy nhaát trong ñôøi chaøng, chieáu coá naøng caû ñôøi, yeâu naøng caû ñôøi, khoâng caàn
bieát chaân naøng coù cuït chaân hay khoâng vaãn yeâu.
Nhöng Chaâu Maõnh ñaõ phoùng tôùi tröôùc oâm laáy naøng, cho neân chaøng laúng laëng boû ñi.
Chaøng chæ coøn nöôùc boû ñi.
--- Chaøng coù theå ñi bao xa ? Neân ñi ñeán nôi naøo ? Phaûi ñi bao xa môùi c theå queân
nhöõng chuyeän naøy ?
Nhöõng caâu hoûi ñoù coù ai coù theå traû lôøi cho chaøng ?
Khoaûng caùch cho ñeán luùc trôøi saùng caøng gaàn, maët ñaát phaûng phaát caøng taêm toái.
Tieåu Cao naèm daøi, naèm treân maët ñaát phuû tuyeát giaù buoát, ngöûa maët nhìn khung trôøi haéc
aùm.
Sau ñoù chaøng nhaém maét laïi.
--- Môû maét tröøng tröøng cuõng chæ coù theå nhìn thaáy moät maøn haéc aùm, nhaém maét laïi
laøm chi ?
H
H
H
Anh hùng vô lệ - Hồi 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 13 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 13 9 10 975