Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 14

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Hoià 14

Ai Laø Trau
â Boø

H

ai möôi boán thaùng hai, giôø ngoï.
Treân ñöôøng Quan Laïc.

Tö Maõ Sieâu Quaàn quaát ngöïa, phoùng cöông, phi nhanh.
Phi nhanh veà höôùng Tröôøng An.
Ngöïa cuûa y vaãn phi nhanh, vaãn phoùng ñeàu, bôûi vì treân ñöôøng y ñaõ thay boán thôùt
ngöïa.
Ngöïa y ñoåi ñeàu laø ngöïa toát, khoaùi maõ, bôûi vì y raønh veà ngöïa, cuõng chòu ra giaù raát
cao ñeå mua ngöïa.
Y gaáp ruùt trôû veà Tröôøng An.
Ñoåi ngöïa boán laàn, ngöïa bò ñoåi ñeàu ngaõ quî.
Ngöôøi Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng vaäy, söùc cuøng löïc kieät, gaàn muoán ngaõ guïc.
Bôûi vì y nhaát ñònh phaûi gaáp ruùt trôû veà Tröôøng An.
Trong taâm y baát chôït coù moät ñieàm döï baùo hung aùc baát töôøng, chöøng nhö caûm thaáy
coù moät ngöôøi cöïc kyø thaân caän vôùi y bò cheùm gieát nhö traâu boø.

o0o
Cuøng ngaøy, cuøng luùc.
Tröôøng An.
Xöa nay vaãn laø Tröôøng An, Tröôøng An vaãn nhö xöa, ngöôøi cuõng nhö tröôùc.
Ngöôøi khieâng hoøm chöïc chôø saùt nhaân hay ngöôøi khoâng coù hoøm ñang chöïc chôø bò
gieát ñeàu nhö tröôùc.
Khoâng coù tuyeát, cuõng khoâng coù aùnh maët trôøi.
Saéc trôøi thaûm thaûm ñaïm ñaïm gioáng nhö aùnh maét moät thieáu nöõ ñaõ khoùc bao laâu nay,
ñaõ maát ñi veû töôi saùng vaø yeâu mò minh dieãm cuûa noù.
Döôùi ñoâi maét nhö vaäy maø nhìn, caùi hoøm ñoù cuõng bình phaøm nhö tröôùc, cuõ kyû nhö
tröôùc, vuïng veà laøm sao, thoâ laäu laøm sao.
dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn

197

Hoià 14

Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Nhöng naép hoøm ñaõ môû.
Nhöõng thieát kieän thoâ laäu cuõ kyû khoù coi trong hoøm trong nhaùy maét coù theå bieán
thaønh moät thöù vuõ khí khoâng theå traùnh neù khaùng cöï cheá ngöï, coù theå ñöa Traùc Ñoâng Lai
vaøo töû ñòa trong cuøng moät nhaùy maét.
Töø thôøi thieáu nieân Traùc Ñoâng Lai ñaõ duïng ñao, cho ñeán luùc traùng nieân vaãn duïng
ñao.
Haén duïng raát nhieàu loaïi ñao, töø naêm möôøi ba tuoåi duïng moät thanh ñao chaët thòt
caém treân thôùt gieát cheát gaõ ñoà teå aùc baù meänh danh “saùt trö laõo ñaïi” trong chôï caù ñòa
phöông, haén cuõng khoâng bieát haén ñaõ ñoåi qua bao nhieâu thanh ñao.
Naêm möôøi boán tuoåi haén duïng moät thanh xích thieát ñôn ñao, möôøi laêm tuoåi
duïng phieâu ñao saét nguyeân chaát, naêm möôøi saùu tuoåi haén duïng quyû ñaàu ñao, möôøi
tuoåi haén ñoåi ñôn ñao laáy song ñao, duïng moät ñoâi uyeân öông hoà ñieäp ñao cöïc kyø linh
khinh xa...
Kho Tng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
ch giaû:
Qun Xaø Loûn
197
H
H
o
à
à
i
i
1
1
4
4
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
1
1
1
4
4
4
A
A
A
i
i
i
L
L
L
a
a
a
ø
ø
ø
T
T
T
r
r
r
a
a
a
â
â
â
u
u
u
B
B
B
o
o
o
ø
ø
ø
ai möôi bn thng hai, giôø ngoï.
Trn ñöôøng Quan Laïc.
Tö Maõ Sieâu Qun quaát ngöïa, phng cöông, phi nhanh.
Phi nhanh veà höôùng Tröôøng An.
Ngöïa cuûa y vaãn phi nhanh, vaãn phng ñeàu, bôûi vì trn ñöôøng y ñ thay boán thôùt
ngöïa.
Ngöïa y ñi ñeàu l nïa tt, khoaùi m, bôûi vì y rnh veà ngöïa, cuõng cu ra giaù rt
cao ñ mua ngöïa.
Y gaáp rt trôû veà Tröôøng An.
Ñi ngöïa bn ln, ngöïa bò ñi ñeàu ngaõ q.
Ngöôøi Tö Maõ Sieâu Quaàn cuõng vaäy, ùc cng löïc kit, gaàn muoán ngaõ guïc.
Bôûi vì y nht ñònh phi gaáp rt trôû veà Tröôøng An.
Trong tm y bt chôït coù mt ñim döï baùo hung aùc bt töôøng, chöøng nhö caûm thy
coù mt ngöôøi cöïc k thn caän vôùi ychm git nhö traâu b.
o0o
Cuøng ngaøy, cng luùc.
Tröôøng An.
Xöa nay vaãn l Tröôøng An, Tröôøng An vn nhö xöa, ngöôøi cng nhö tröôùc.
Ngöôøi khing hm chöïc chôø saùt nhn hay ngöôøi khng coù hm ñang chöïc chôø bò
git ñeàu nhö tröôùc.
Khng coù tuyeát, cuõng khng coù nh mt trôøi.
Saéc trôøi thaûm thm ñm ñm ging nhö nh mt moät thieáu nöõ ñ khoùc bao laâu nay,
ñ mt ñi veû töôi saùng vaø yeâu mò minh dim cuûa n.
Döôùi ñi mt nhö vaäy m nhìn, caùi hoøm ñ cuõng bình phm nhö tröôùc, cuõ kyû nhö
tröôùc, vuïng veà lm sao, th laäu lm sao.
H
H
H
Anh hùng vô lệ - Hồi 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 14 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 14 9 10 815