Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 15

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhan
monquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
209
H
H
o
à
à
i
i
1
1
5
5
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
1
1
1
5
5
5
Ñ
Ñ
Ñ
a
a
a
ê
ê
ê
n
n
n
g
g
g
P
P
P
h
h
h
o
o
o
n
n
n
g
g
g
ai möôi laêm thaùng hai.
Tröôøng An.
Coù ñeøn.
Boùng ñeøn thuûy tinh maøu tím lôït, ñeøn hoaøng kim, döôùi aùnh ñeøn coù moät caùi hoøm,
moät caùi hoøm cuõ kyû bình phaøm.
Döôùi ñeøn cuõng coù ngöôøi, laïi khoâng phaûi laø ngöôøi traàm maëc bình phaøm khieâng hoøm.
Ngöôøi döôùi ñeøn laø Traùc Ñoâng Lai.
Trôøi coøn chöa saùng, cho neân ñeøn coøn thaép, aùnh ñeøn ñang chieáu treân ûa maët beân
traùi xem ra coù veû nhu hoøa hôn cuûa haén.
Hoâm nay nöûa maët ñoù cuûa haén nhìn gioáng nhö moät ngöôøi cha nhaân töø.
Moät ngöôøi khi taâm ñang maõn nguyeän ñoái vôùi mình, ñoái vôùi ngöôøi khaùc cuõng coù theå
toû ra nhaân töø nhö vaäy.
Hieän taïi Chaâu Maõnh ñaõ naèm trong loøng baøn tay cuûa haén, Huøng Ñöôøng ñaõ hoaøn
toaøn tan raõ giaûi taùn, Cao Tieäm Phi cuõng ñaõ cheát. Ít ra, haén nghó Cao Tieäm Phi ñaõ cheát,
moãi moät chuyeän ñeàu hoaøn toaøn naèm döôùi söï khoáng cheá cuûa haén.
Cöôøng ñòch ñaõ tröø, ñaïi quyeàn trong tay, trong giang hoà cuõng khoâng coù ngöôøi naøo coù
theå tranh ñaáu vôùi haén, tình huoáng nhö vaäy cho duø laø ngöôøi khoâng hieåu bieát cuõng khoâng
theå khoâng maõn nguyeän.
Söï nghieäp caû ñôøi cuûa haén, khoâng coøn nghi ngôø nöõa, ñaõ ñaït ñeán möùc ñaêng phong.
Cho neân haén khoâng gieát Tieâu Leä Huyeát.
Hieän taïi tình huoáng cuûa Tieâu Leä Huyt hoà ñaõ hoaøn toaøn gioáng heät laõo nhaân kia,
coâng löïc ñaõ hoaøn toaøn tieâu taùn, cuõng ñaõ bò Traùc Ñoâng Lai an baøi trong tieåu vieän u tónh ñoù,
ñôïi Traùc Ñoâng Lai ñeán ruùt tæa heát ttueä trong ñaàu naõo vaø tt caû taøi phuù bí maät cuûa y.
Nhöõng chuyeän ñoù ñeàu coù theå ñôïi ñeán sau naøy töø töø laøm, Traùc Ñoâng Lai khoâng gaáp
gaùp chuùt naøo.
Moät keû saùt nhaân coâng löïc ñaõ hoaøn toaøn tieâu taùn chaúng khaùc naøo moät kyõ nöõ quaù thôøi
khoâng coøn ai lyù tôùi, khoâng coøn ñöôøng ñeå ñi, cuõng khoâng coøn choã ñeå ñi.
Ngheà nghieäp cuûa boïn hoï laøm ñeàu laø ngheà nghieäp coå xöa nhaát cuûa nhaân loaïi, noãi bi
H
H
H
Anh hùng vô lệ - Hồi 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 15 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 15 9 10 228