Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 18

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
280
H
H
o
à
à
i
i
1
1
8
8
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
1
1
1
8
8
8
A
A
A
n
n
n
h
h
h
H
H
H
u
u
u
ø
ø
ø
n
n
n
g
g
g
B
B
B
a
a
a
á
á
á
t
t
t
T
T
T
ö
ö
ö
û
û
û
ai möôi baûy thaùng hai.
Ngoaøi thaønh Tröôøng An, hoang daõ cuøng sôn.
Coøn moät khoaûng thôøi gian nöõa môùi ñeán luùc trôøi saùng, giöõa ñaát trôøi vaãn moät maøn
haéc aùm.
Ngoaøi quang aûnh döôùi voâ soá traûn khoång minh ñaêng baén roïi, coù hai boùng ngöôøi theo
tieáng ca xuaát hieän nhö u hoàn, moät ngöôøi oâm tyø baø, moät ngöôøi thoåi tieâu.
Boùng ngöôøi moâng lung, gioïng ca ai oaùn, giöõa quang phaûn aûnh, khoâng ngôø ñaõ coù
theå nhaän ra boïn hoï chính laø nhaïc ñaàu baïc ñaõ baùn ngheä ôû ñeä nhaát laâu Tröôøng An
caùi ñeâm ñoù, ñi theo laõo nhieân laø coâ gaùi muø loøa khieán cho ngöôøi ta vöøa nhìn thaáy ñaõ
muoán tan vôõ coõi loøng.
Boïn hoï laøm sao coù theå baát chôït xuaát hieän ôû ñaây ? Coù phaûi coù ngöôøi ñaëc bieät môøi
boïn hoï ñeán haùt khuùc bi ca ?
Buùi toùc ngoïc ngaø chaûi voäi,
Son phaán lôït laït ñieåm trang,
Khoùi xanh söông tím vaây uyeån chuyeån,
Ñöôøng tô bay boång voâ ñònh”.
Xuaâm taèm chöa cht, tô chöa taän, ngoïn neán chöa taøn, leä chöa khoâ.
Nhieät huyeát vaø haøo khí cuûa Chaâu Maõnh ñoät nhieân trong phuùt choác ñaõ hoaù thaønh
ñöôøng tô voâ ñònh.
Bôûi vì haén laïi ñaõ thaáy moät ngöôøi.
Trong boùng toái ñoät nhieân coù moät ngöôøi xuaát hieän, gioáng nhö u linh cuûa hoà ñieäp
trong moäng, khinh sa che maët, vaän vuõ y baèng khinh sa moûng nhö caùnh ve.
Vuõ y laát phaát.
Gaëp maët khoâng baèng khoâng gaëp,
Höõu tình sao baèng voâ tình,
Seânh ca döùt tieáng vöøa tænh röôïu,
Vöôøn saâu traêng taøn laëng ngöôøi”.
Vuõ y phaát phô nhö hoà ñieäp, vuõ giaû cuõng nhö hoà ñieäp.
H
H
H
Anh hùng vô lệ - Hồi 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 18 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 18 9 10 227