Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 2

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho Tng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
ch giaû:
Qun Xaø Loûn
23
H
H
o
à
à
i
i
2
2
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
2
2
2
Ñ
Ñ
Ñ
a
a
a
à
à
à
u
u
u
L
L
L
a
a
a
â
â
â
u
u
u
T
T
T
o
o
o
á
á
á
t
t
t
öôøi saùu thng ging.
Hng Hoa Tp.
Gi tuyeát m trôøi.
Moät ngöôøi cöôõi khoi m ñp gi tuyeát xoâng vaø Hng Hoa Tp ngoi mt trm saùu
chuïc dm phía taây nam thnh Tröôøng An.
Ñm nguyeân tieâu ñ qua, ngaøy hoan laïc ñ keát thuùc.
Moät trn hoa ñng raùch nt ñang ln loän trn con ñöôøng nhuoäm ñaày tuyeát trong gioù
lnh, ln vaøo gi tuyeát voâ bin voâ hn, tuy coøn li theo cht din maïo cuûa ñeâm qua, li
ñ khng coøn ai thm nhìn n mt caùi, ging nhö mt nöõ nhn b rôi sau mt ñm
suûng i.
só treân ngöïa döøng chn ngoi t taäp, coät daây cöông quanh mt caây coå th khoâ
heùo, côûi o choaøng cht lieäu cöïc tt gi t traân quyù, ñ l min y vi b mu lam, li rt
ra mt caây d giaáy daàu vaø mt ñi giaøy ñinh töø caùi tuùi vaûi bn hng yeân ngöïa.
G mang giaøy ñinh vaøo, bung caây d giaáy daàu, thaùo ci bao b cm theo, nhìn
hoaøn toaøn khng khaùc gì mt dn queâ bình phm.
Sau ñ gaõ môùi böôùc tôùi mt böôùc, lng lng ñp tuyeát böôùc vaøo Hng Hoa Tp.
Trong caùi bao b cuûa gaõ l mt ñaïi mt ñ ñ chn ñoäng thin h, trong taâm
cuûa gaõ cuõng giaáu kín mt ñi mt ñ ñ chn ñng thin h, mt mt trong thin
h ccoù mt mình gaõ bit.
G ñn ñaây c vì gaõ phi töùc t mang mt vaät trong caùi bao b ñoù ñöa ñn mt
kyõ vin trong Hng Hoa Tp, giao cho mt ngöôøi.
--- Vaät trong bao b cuûa gaõ l gì ? Muoán ñem giao cho ai ?
Neáu quaû coù ngöôøi bit mt ñ, khng tôùi mt khaéc thn ngöôøi gaõ c th lon
ñao phanh thaây, ph maãu vôï con thn tch cuûa gaõ cuõng tt phi thm töû döôùi loaïn ñao
ni trong ba ngaøy, cht saïch saïch goïn gn.
May l mt ñ vónh vin khng th tit loä. Töï gaõ tuyeät khng th tit l, ngöôøi
khaùc cuõng tuyt ñi khng tra ra.
Bôûi vì ai cuõng khng töôûng ñöôïc giôø pht naøy Hng Sö” Chaâu Maõnh khng ngôø coù
M
M
M
Anh hùng vô lệ - Hồi 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 2 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 2 9 10 588