Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - hồi 3 Kỳ tập

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Hoià 3

Kyø Tap
ä

M

öôøi baûy thaùng gieâng.
Tröôøng An.

Saùng sôùm, buoát laïnh.
Luùc Traùc Ñoâng Lai xuoáng giöôøng, Tö Maõ Sieâu Quaàn ñang ñôïi ôû tieåu saûnh, ngoài treân
caùi gheá döïa boïc da choàn maøu tím, uoáng röôïu boà ñaøo baèng cheùn thuûy tinh.
Chæ coù moät mình Tö Maõ Sieâu Quaàn môùi coù theå laøm nhö vaäy. Coù moät ngaø y coù moät
thieáu nöõ töï nghó Traùc Ñoâng Lai khoâng theå xa lìa mình, daùm ngoài leân caùi gheá ñoù, bò loät
heát quaàn aùo quaêng thaúng vaøo baõo tuyeát ngoaøi coång.
Taát caû moïi thöù cuûa Traùc Ñoâng Lai ñeàu tuyeät khoâng cho pheùp ai xaâm phaïm, chæ coù
Tö Maõ Sieâu Quaàn laø ngoaïi leä.
Nhöng Traùc Ñoâng Lai vaãn ñeå y ñôïi beân ngoaøi raát laâu môùi khoaùc aùo choaøng ñi chaân
khoâng ra khoûi ngoïa phoøng, caâu ñaàu tieân hoûi Tö Maõ Sieâu Quaàn laø:
- Ngöôi ñeán sôùm nhö vaày coù phaûi laø voäi muoán hoûi ta hoâm qua sao laïi phoùng tha
Chaâu Maõnh ?
"Phaûi". Tö Maõ Sieâu Quaàn ñaùp: "Ta bieát ngöôi nhaát ñònh coù raát nhieàu lyù do, chæ tieác
ta khoâng töôûng ra moät ñieåm naøo heát".
Traùc Ñoâng Lai cuõng ñaõ ngoài xuoáng, ngoài treân moät caùi gheá döïa boïc da choàn maøu
tím keá beân. Luùc bình thôøi, haén ôû tröôùc maët hoï Tö Maõ, vónh vieãn luoân luoân vaän y phuïc
chænh teà, thaùi ñoä kính caån, chöa bao giôø ngoài ngang haøng vôùi hoï Tö Maõ.
Bôûi vì haén muoán ñeå ngöôøi ta caûm thaáy Tö Maõ Sieâu Quaàn vónh vieãn ñeàu cao cao taïi
thöôïng.
Nhöng hieän taïi trong nhaø chæ coù hai ngöôøi boïn hoï.
"Ta khoâng theå gieát Chaâu Maõnh". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Thöù nhaát laø vì ta khoâng muoán
gieát haén, thöù hai laø vì ta khoâng naém chaéc".
- Ngöôi sao laïi khoâng muoán gieát haén ?
- Haén ñôn thaân ñoäc maõ xaâm nhaäp laõnh ñòa cuûa boïn ta, thong dong huy ñao cheùm
cheát ñaïi töôùng cuûa boïn ta tröôùc ngöïa, voán coøn coù theå thaûnh thôi maø ñi, chæ vì phaûi boài
moät baèng höõu uoáng röôïu cho neân môùi ôû laïi.

dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn

40

Hoià 3

Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Haén ñieàm ñaïm noùi tieáp:
- Luùc ñoù ta neáu gieát haén, ngöôøi trong giang hoà sau naøy nhaát ñònh noùi "Huøng Sö"
Chaâu Maõnh quaû thaät khoâng hoå laø haûo haùn, hy sinh vì baèng höõu, troïng nghóa khí, coù ñaûm
khí.
Traùc Ñoâng Lai cöôøi laïnh:
- Ta coù gieát haén khoâng phaûi traùi laïi ñaõ thaønh toaøn cho haén sao ?
Tö Maõ Sieâu Quaàn ng...
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
40
H
H
o
à
à
i
i
3
3
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
3
3
3
K
K
K
y
y
y
ø
ø
ø
T
T
T
a
a
a
ä
ä
ä
p
p
p
öôøi baûy thaùng gieâng.
Tröôøng An.
Saùng sôùm, buoát laïnh.
Luùc Traùc Ñoâng Lai xuoáng giöôøng, Maõ Sieâu Quaàn ñang ñôïi ôû tieåu saûnh, ngoài treân
caùi gheá döïa boïc da choàn maøu tím, uoáng röôïu boà ñaøo baèng cheùn thuûy tinh.
Chæ coù moät mình Maõ Sieâu Quaàn môùi coù theå laøm nhö vaäy. Coù moät ngy coù moät
thieáu nöõ töï nghó Traùc Ñoâng Lai khoâng theå xa lìa mình, daùm ngoài leân caùi gheá ñoù, loät
heát quaàn aùo quaêng thaúng vaøo baõo tuyt ngoaøi coång.
Taát caû moïi thöù cuûa Traùc Ñoâng Lai ñeàu tuyeät khoâng cho pheùp ai xaâm phaïm, chæ coù
Tö Maõ Sieâu Quaàn laø ngoaïi leä.
Nhöng Traùc Ñoâng Lai vaãn ñeå y ñôïi beân ngoaøi raát laâu môùi khoaùc aùo choaøng ñi chaân
khoâng ra khoûi ngoïa phoøng, caâu ñaàu tieân hoûi Tö Maõ Sieâu Quaàn laø:
- Ngöôi ñeán sôùm nhö vaày coù phaûi laø voäi muoán hoûi ta hoâm qua sao laïi phoùng tha
Chaâu Maõnh ?
"Phaûi". Maõ Sieâu Quaàn ñaùp: "Ta bieát ngöôi nhaát ñònh coù raát nhieàu lyù do, chæ tieác
ta khoâng töôûng ra moät ñieåm naøo heát".
Traùc Ñoâng Lai cuõng ñ ngoài xuoáng, ngoài treân moät caùi gheá döïa boïc da choàn maøu
tím keá beân. Luùc bình thôøi, haén ôû tröôùc maët hoï Maõ, vónh vieãn luoân luoân vaän y phuïc
chænh teà, thaùi ñoä kính caån, chöa bao giôø ngoài ngang haøng vôùi hoï Tö Maõ.
Bôûi haén muoán ñeå ngöôøi ta caûm thaáy Maõ Sieâu Quaàn vónh vieãn ñeàu cao cao taïi
thöôïng.
Nhöng hieän taïi trong nhaø chæ coù hai ngöôøi boïn hoï.
"Ta khoâng theå gieát Chaâu Maõnh". Traùc Ñoâng Lai ñaùp: "Thöù nhaát laø ta khoâng muoán
gieát haén, thöù hai laø vì ta khoâng naém chaéc".
- Ngöôi sao laïi khoâng muoán gieát haén ?
- Haén ñôn thaân ñoäc maõ xaâm nhaäp laõnh ñòa cuûa boïn ta, thong dong huy ñao cheùm
cheát ñaïi töôùng cuûa boïn ta tröôùc ngöïa, voán coøn coù theå thaûnh thôi maø ñi, chæ phaûi boài
moät baèng höõu uoáng röôïu cho neân môùi ôû laïi.
M
M
M
Anh hùng vô lệ - hồi 3 Kỳ tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - hồi 3 Kỳ tập - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - hồi 3 Kỳ tập 9 10 196