Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 5

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
63
H
H
o
à
à
i
i
5
5
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
5
5
5
K
K
K
y
y
y
ø
ø
ø
P
P
P
h
h
h
u
u
u
ø
ø
ø
n
n
n
g
g
g
K
K
K
y
y
y
ø
ø
ø
N
N
N
g
g
g
o
o
o
ä
ä
ä
ai möôi laêm thaùng gieâng.
Tröôøng An.
Cao Tieäm Phi tònh khoâng cheát.
Phaùn ñoaùn cuûa chaøng hoaøn toaøn chính xaùc, ñaûm khí cuûa chaøng cuõng ñuû lôùn, cho
neân chaøng coøn chöa cheát.
Hoái tieác duy nhaát laø chaøng hoaøn toaøn khoâng bieát mình ñaõ rôøi khoûi nôi ñoù baèng
caùch naøo, cuõng khoâng bieát hang ñoäng kyø bí ñoù thaät ra laø ôû ñaâu.
Sau khi uoáng xong bình röôïu ñoù, chaøng laäp töùc hoân meâ ng xuoáng ñaát, baát tænh
nhaân söï, sau ñoù chaøng phaùt hieän mình ñaõ veà ñeán tieåu khaùch saïn reû tieàn ñoù, ñang nguû
treân moät caùi giöôøng goã trong moät caên phoøng nhoû.
Chaøng laøm sao maø veà ñeán ñaây ? Veà ñeán töø hoài naøo ? Chaøng khoâng bieát chuùt naøo.
Ngöôøi khaùc cuõng khoâng bieát.
Khoâng coù ai bieát hai ngaøy nay chaøng ñaõ ñi ñaâu, cuõng khoâng coù ai quan taâm chaøng
ñaõ ñi ñaâu.
May laø coøn coù moät vt coù theå chöùng minh chuyeän chaøng ñaõ traûi qua trong hai ngaøy
roài tònh khoâng phaûi laø aùc moäng.
--- Moät caùi hoøm, moät caùi hoøm da boø maøu naâu saäm.
Luùc Tieåu Cao tænh daäy ñaõ phaùt hieän caùi hoøm ñoù.
Caùi hoøm ñaët treân caùi baøn nhoû beân caïnh giöôøng, nhan saéc hình daïng ñeàu hoaøn toaøn
gioáng heät caùi chaøng ñaõ töøng môû ra. Thaäm chí coù bao nhieâu oáng khoùa vaøng caøi treân hoøm
cuõng gioáng heät.
--- Neáu quaû caùi hoøm ñoù thaät laø moät vuõ khí khoâng tieàn khoaùng haäu ñoäc nhaát voâ nhò,
y sao laïi coù theå ñeå laïi cho ta ?
Tieåu Cao tuy khoâng tin, laïi vaãn khoâng traùnh khoûi c cht ñoäng taâm, laïi nhòn khoâng
ñöôïc muoán môû ra xem cho roõ.
May laø chaøng coøn chöa queân baøi hoïc laàn tröôùc.
Neáu quaû moät ngöôøi moãi laàn môû moät caùi hoøm ra ñeàu hoân m t guïc, thaät laø khoù
coi khoâng thuù vò gì.
H
H
H
Anh hùng vô lệ - Hồi 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 5 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 5 9 10 427