Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 7

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
94
H
H
o
à
à
i
i
7
7
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
7
7
7
H
H
H
u
u
u
ø
ø
ø
n
n
n
g
g
g
S
S
S
ö
ö
ö
Ñ
Ñ
Ñ
ö
ö
ö
ô
ô
ô
ø
ø
ø
n
n
n
g
g
g
t
t
t
r
r
r
o
o
o
n
n
n
g
g
g
H
H
H
e
e
e
û
û
û
m
m
m
Ñ
Ñ
Ñ
o
o
o
à
à
à
n
n
n
g
g
g
Ñ
Ñ
Ñ
a
a
a
ø
ø
ø
uøng saùu thaùng hai.
Laïc Döông.
Laïc Döông laø ñaát kieán ñ cuûa Ñoâng Chaâu, Baéc Nguïy, Taây Taán, Nguïy, Tuøy, baûy
trieàu Haäu Ñöôøng, beân phaûi oâm Hoå Lao, beân traùi naém Quan Trung, phía baéc voïng Yeân
Vaân, phía nam keà Giang Nam, cung ñieän thaønh trì cöïc kyø traùng leä ñeïp ñeõ.
Giaùp Maõ Doanh nôi Toáng Thaùi Toå xuaát theá, thôøi Haäu Ñöôøng xaây Ñoâng Ñaïi Töï, Maät
Phi Töø trong Laïc Thaàn Phuù cuûa Taøo Thöïc, coá cuûa Laõo Töû trong heûm Ñoàng Ñaø, Baïch
Maõ Töï töø Baïch Maõ Taây Thieân Ñaø Kinh maø ra, caây caàu coå xöa “Thieân Taân Kieàu haï döông
xuaân thuûy”, cho ñeán nay vaãn coøn ñoù.
Nhöng chí cuûa Cao Tieäm Phi laïi khoâng coøn.
Tieåu Cao tònh khoâng phaûi ñeán ñaây nhöõng danh thaéng coå tích ñoù, chaøng chæ
muoán tìm moät choã, moät ngöôøi.
Chaøng muoán tìm Huøng Sö Ñöôøng, Huøng Sö Ñöôøng cuûa Chaâu Maõnh.
Chaøng ñaõ tìm ra.
Toång ñaø Huøng Ñöôøng trong heûm Ñoàng Ñaø, gaàn coá cuûa Laõo Töû trong truyeàn
thuyeát, cô hoà chieám cöù caû con heûm.
Tieåu Cao raát mau choùng tìm ra.
Trong töôûng töôïng cuûa chaøng, Huøng Sö Ñöôøng nhaát ñònh laø moät toøa kieán trc
khoång loà kieân c coå xöa, tuy khoâng raát huøng hoa leä, nhöng laïi nhaát ñònh rt roäng raõi
thoaùng maùt, raát coù khí theá, gioáng nhö con ngöôøi cuûa Chaâu Maõnh vaäy.
töôûng cuûa chaøng khoâng sai, Huøng Ñöôøng voán qu thaät laø vaäy, chæ baát quaù coù
ñieåm chaøng khoâng nghó ñeán, toøa trang vieän roäng raõi kieân coá coå xöa ñ hieän ti hoà ñaõ
hoaøn toaøn bò thieâu ruïi thaønh tro.
Ngoaïi tröø vaøi gian phoøng phía sau ra, Huøng Ñöôøng huøng cöù Laïc Döông bao naêm
nay khoâng ngôø ñaõ hoaøn toaøn bò huûy dieät trong ngoïn löûa cuoàng lieät.
Taâm Cao Tieäm Phi chìm ñaém lieàn.
Gioù laïnh nhö dao caét, trong ñoáng tro taøn ngaãu nhieân coøn coù vaøi maûnh taøn bò gioù
laïnh luøa bay quyeän theo, cuõng khoâng bieát laø xaø g ñaõ ñoát thaønh than, hay laø xöông
M
M
M
Anh hùng vô lệ - Hồi 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 7 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 7 9 10 264