Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 8

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
111
H
H
o
à
à
i
i
8
8
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
8
8
8
N
N
N
g
g
g
h
h
h
ó
ó
ó
a
a
a
V
V
V
o
o
o
â
â
â
P
P
P
h
h
h
a
a
a
û
û
û
n
n
n
C
C
C
o
o
o
á
á
á
uøng baûy thaùng hai.
Laïc Döông.
Thaùi Suøng ñang ngoài treân moät caùi gheá boá duøng boán thanh goã caêng taám vaûi boá ôû
giöõa, nhìn keû qua ngöôøi laïi treân ñöôøng. Saéc maët g aâm traàm, voâ luaän laø ai ñeàu nhìn thaáy
hoâm nay taâm tình cuûa gaõ khoâng tt ñeïp gì laém.
Tieåu Cao voán ñaõ naèm trong caùi roï haén giaêng, nhö caù maéc löôùi, khoâng ngôø giöõa moät
tích taéc cuoái cuøng laïi thoaùt khoûi loøng baøn tay cuûa gaõ.
Ñoù coù leõ chæ moãi moät haønh ñoäng ñeàu quaù thuaän lôïi, thaønh coâng quaù nhanh
choùng, cho neân môùi coù theå taïo thaønh sô xuaát nhö vaäy.
Kyø thaät nhöõng ngaøy qua, töøng giôø töøng phuùt gaõ tònh khoâng queân ñöôïc Chaâu Maõnh.
Gaõ bieát Chaâu Maõnh hieän taïi nhaát ñònh coøn chöa rôøi khoûi Laïc Döông, neáu quaû gaõ
quyeát taâm ñi tìm, nhaát ñònh coù theå tìm ra.
Gaõ khoâng ñi tìm, gaõ tònh khoâng phaûi vì toân troïng coá nhaân, maø laø vì gaõ khoâng daùm.
Hieän taïi gaõ tuy ñaõ naém ñòa cuûa Chaâu Maõnh, nhöng taän saâu trong thaâm taâm cuûa
gaõ, vaãn coøn toàn taïi moät nieàm kính sôï khoù noùi ñoái vôùi Chaâu Maõnh.
Döôùi uy danh cuûa Chaâu Maõnh bao naêm qua, thöù kính sôï ñoù ñaõ moïc reã trong tim gaõ.
Hieän taïi gaõ moät khi vöøa nghó ñeán Chaâu Maõnh, tay chaân laäp töùc laïnh buoát, toaøn
thaân toaùt moà hoâi, coù luùc thaäm chí nöûa ñeâm gaëp aùc moäng söïc tænh, thaân theå daàm deà moà
hoâi laïnh, thòt da phaùt run laåy baåy.
Gaõ chæ hy voïng Chaâu Maõnh ñeán tìm gaõ.
Gaõ ñaõ boá t voâ soá haàm baãy mai phuïc suoát naêm con ñöôøng, chæ caàn gaõ haï leänh, tt
caû laäp töùc phaùt ñoäng. Cho duø theå naêng cuûa Chaâu Maõnh coøn ôû möùc ñaêng phong, cuõng
khoâng caùch naøo troán thoaùt ñöôïc.
Cho neân gaõ môùi coù theå ngaøy ngaøy ngoài ôû ñaây baùn baùnh ngoït, bôûi gaõ muoán duøng
chính mình laøm con moài caâu duï con caù lôùn Chaâu Maõnh.
Con ñöôøng tröôøng nhieät naùo, coù quaùn côm, coù c chôï hoa, coøn coù caû chôï rau tt,
cho neân môùi tröôùc bình minh ñaõ coù chôï sôùm, ñoâng ngheït ngöôøi treân ñöôøng, tình huoáng
hai ngaøy nay laïi khaùc thöôøng: ngöôøi qua keû laïi ít nhaát coù hôn phaân nöûa laø mai phuïc maø
M
M
M
Anh hùng vô lệ - Hồi 8 - Trang 2
Anh hùng vô lệ - Hồi 8 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 8 9 10 499