Ktl-icon-tai-lieu

ANNA CARENINA - phần 4

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ANNA CARENINA (phÇn 4)

1

PhÇn bèn

1

Hai vî chång Carenin tiÕp tôc sèng chung mét nhµ, ngµy nµo còng
gÆp nhau, nh−ng vÉn hoµn toµn xa l¹. Alecxei Alecxandrovitr tù ®Ò ra
bæn phËn hµng ngµy ph¶i th¨m nom Anna ®Ó ®Çy tí kh«ng thÓ ®Æt
®iÒu dÞ nghÞ, nh−ng «ng tr¸nh kh«ng ¨n ë nhµ. Vronxki kh«ng bao giê
tíi nhµ Carenin, nh−ng Anna vÉn gÆp chµng ë ngoµi, vµ chång nµng
còng biÕt thÕ.
Hoµn c¶nh thËt ®au khæ vµ h¼n kh«ng ai trong bän hä ®ñ søc chÞu
®ùng lÊy mét ngµy nÕu kh«ng hy väng r»ng sù t×nh sÏ ®æi kh¸c vµ
®©y chØ lµ khã kh¨n t¹m thêi råi sÏ mÊt ®i th«i. Alecxei
Alecxandrovitr hy väng mèi t×nh nµy sÏ chÊm døt nh− mäi chuyÖn
kh¸c, mäi ng−êi sÏ quªn ®i vµ danh dù «ng l¹i nguyªn vÑn. Anna lµ
ng−êi g©y ra c¬ sù vµ chÞu ®au khæ h¬n ai hÕt, th× vÉn cam chÞu vµ tin
ch¾c tÊt c¶ chuyÖn nµy mét ngµy kia sÏ ®−îc gi¶i quyÕt ®©u vµo ®Êy.
Nµng hoµn toµn kh«ng biÕt gi¶i ph¸p ®ã ra sao, nh−ng tin ch¾c giê
®©y nã sÏ ®Õn rÊt nhanh. Vronxki, bÊt gi¸c chÞu ¶nh h−ëng nµng,
còng ®ang chê mét c¸i g× ngoµi ý muèn ®Õn lËt nhµo mäi trë ng¹i.
Vµo gi÷a mïa ®«ng, Vronxki tr¶i qua mét tuÇn lÔ buån ph¸t ngÊy.
Ng−êi ta giao cho chµng nhiÖm vô ®i theo mét hoµng th©n n−íc ngoµi
míi ®Õn, vµ giíi thiÖu cho «ng ta xem nh÷ng danh th¾ng ë Peterburg.
Vronxki vèn cã d¸ng dÊp ®−êng bÖ; h¬n n÷a, chµng cã tµi t¹o cho
m×nh mét phong th¸i trÞnh träng vµ kÝnh cÈn, l¹i quen giao dÞch víi
giíi th−îng l−u; cho nªn chµng ph¶i ®¶m ®−¬ng c¸i chøc tr¸ch ®ã.
Nh−ng chµng thÊy c«ng viÖc ®ã thËt rÊt khæ. VÞ hoµng th©n võa
muèn tr¶ lêi ®−îc tÊt c¶ nh÷ng c©u hái cã thÓ gÆp ph¶i khi vÒ n−íc,
l¹i võa muèn h−ëng mäi thó vui Nga cµng nhiÒu cµng tèt: cho nªn


LEV. Tolxtoi

2

Vronxki buéc ph¶i dÉn «ng ta ®i ch¬i kh¾p n¬i. Buæi s¸ng, hä ®i th¨m
c¸c danh th¾ng; tèi ®Õn, tham dù nh÷ng cuéc vui d©n téc. VÞ hoµng
th©n cã mét søc kháe phi th−êng kÓ c¶ ®èi víi mét hoµng th©n; do tËp
thÓ dôc vµ ch¨m nom th©n thÓ cÈn thËn, «ng ta d− søc ®Õn nçi mÆc
dÇu th¶ cöa ch¬i bêi trong c¸c cuéc vui, «ng vÉn t−¬i tØnh nh− qu¶
d−a Hµ Lan lín, xanh t−¬i vµ bãng bÈy. ¤ng ®∙ ®i du lÞch rÊt nhiÒu
vµ thÊy mét trong nh÷ng c¸i lîi chñ yÕu cña c¸c ph−¬ng tiÖn giao
th«ng tèi t©n lµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ta tham gia c¸c thó vui cña nhiÒu
n−íc kh¸c nhau. ë T©y Ban Nha, «ng ®∙ biÓu diÔn nh÷ng b¶n nh¹c
chiÒu vµ b¾t chim mét c« g¸i T©y Ban Nha ch¬i m¨ng ®« lin. ë Thôy
SÜ, «ng giÕt ®−îc mét con nai. Sang Anh, «ng mÆc quÇn ¸o ®á nh¶y
qua rµo vµ ®¸nh cuéc b¾n ®−îc hai tr¨m con trÜ. Sang Thæ NhÜ Kú,
«ng th©m nhËp vµo mét khuª phßng, san...
ANNA CARENINA (phÇn 4) 1
http://ebooks.vdcmedia.com
PhÇn bèn
1
Hai vî chång Carenin tiÕp tôc sèng chung mét nhµ, ngµy nµo còng
gÆp nhau, nhng vÉn hoµn toµn xa l¹. Alecxei Alecxandrovitr tù ®Ò ra
bæn phËn hµng ngµy ph¶i th¨m nom Anna ®Ó ®Çy tí kh«ng thÓ ®Æt
®iÒu dÞ nghÞ, nhng «ng tr¸nh kh«ng ¨n ë nhµ. Vronxki kh«ng bao giê
tíi nhµ Carenin, nhng Anna vÉn gÆp chµng ë ngoµi, vµ chång nµng
còng biÕt thÕ.
Hoµn c¶nh thËt ®au khæ vµ h¼n kh«ng ai trong bän hä ®ñ søc chÞu
®ùng lÊy mét ngµy nÕu kh«ng hy väng r»ng sù t×nh sÏ ®æi kh¸c vµ
®©y chØ lµ khã kh¨n t¹m thêi råi sÏ mÊt ®i th«i. Alecxei
Alecxandrovitr hy väng mèi t×nh nµy sÏ chÊm døt nh mäi chuyÖn
kh¸c, mäi ngêi sÏ quªn ®i vµ danh dù «ng l¹i nguyªn vÑn. Anna lµ
ngêi g©y ra c¬ sù vµ chÞu ®au khæ h¬n ai hÕt, th× vÉn cam chÞu vµ tin
ch¾c tÊt c¶ chuyÖn nµy mét ngµy kia sÏ ®îc gi¶i quyÕt ®©u vµo ®Êy.
Nµng hoµn toµn kh«ng biÕt gii ph¸p ®ã ra sao, nhng tin ch¾c giê
®©y nã sÏ ®Õn rÊt nhanh. Vronxki, bÊt gi¸c chÞu ¶nh hëng nµng,
còng ®ang chê mét c¸i g× ngoµi ý muèn ®Õn lËt nhµo mäi trë ng¹i.
Vµo gi÷a mïa ®«ng, Vronxki tr¶i qua mét tuÇn lÔ buån ph¸t ngÊy.
Ngêi ta giao cho chµng nhiÖm vô ®i theo mét hoµng th©n níc ngoµi
míi ®Õn, vµ giíi thiÖu cho «ng ta xem nh÷ng danh th¾ng ë Peterburg.
Vronxki vèn cã d¸ng dÊp ®êng bÖ; h¬n n÷a, chµng cã tµi t¹o cho
m×nh mét phong th¸i trÞnh träng vµ kÝnh cÈn, l¹i quen giao dÞch víi
giíi thîng lu; cho nªn chµng ph¶i ®¶m ®¬ng c¸i chøc tr¸ch ®ã.
Nhng chµng thÊy c«ng viÖc ®ã thËt rÊt khæ. VÞ hoµng th©n võa
muèn tr¶ lêi ®îc tÊt c¶ nh÷ng c©u hái cã thÓ gÆp ph¶i khi vÒ níc,
l¹i võa muèn hëng mäi thó vui Nga cµng nhiÒu cµng tèt: cho nªn
ANNA CARENINA - phần 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ANNA CARENINA - phần 4 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
ANNA CARENINA - phần 4 9 10 496