Ktl-icon-tai-lieu

Anna Carenina - phần 6

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 1705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ANNA CARENINA (phÇn 6) 1
http://ebooks.vdcmedia.com
phÇn s¸u
1
Daria Alecxandrovna cïng c¸c con ®Õn nghØ hÌ t¹i nhµ c« em Kitti
Levina ë Pocrovxcoie. Nhµ bµ ë Ecgus«v« ® ®æ n¸t, vµ hai vî chång
Levin cè mêi bµ ®Õn nghØ hÌ víi hä, Xtepan Arcaditr nhiÖt liÖt t¸n
thµnh c¸ch thu xÕp ®ã. ¤ng ta nãi v× viÖc bËn nªn rÊt tiÕc kh«ng thÓ
vÒ n«ng th«n nghØ hÌ cïng gia ®×nh, mét h¹nh phóc tuyÖt vêi ®èi víi
«ng; «ng ph¶i ë l¹i Moxcva vµ chØ thØnh tho¶ng míi vÒ ch¬i mét hai
ngµy. Ngoµi gia ®×nh Oblonxki, lò trÎ vµ c« gia s, vî chång Levin cßn
mêi c¶ quËn c«ng phu nh©n, bµ tù coi m×nh cã bæn phËn tr«ng nom c«
con g¸i cha tõng tr¶i ®ang cã thai. Thªm vµo ®ã, Varenca, c« b¹n mµ
Kitti lµm quen ë níc ngoµi, ® gi÷ lêi høa: bao giê Kitti cíi sÏ ®Õn
th¨m, vµ hiÖn còng ®ang lµ kh¸ch cña nµng. Toµn lµ hä hµng, bÌ b¹n
cña vî Levin. Vµ mÆc dÇu quý mÕn tÊt c¶ bän hä, chµng vÉn thÊy h¬i
tiÕc c¸i thÕ giíi riªng cïng nh÷ng thãi quen cña m×nh bÞ ch×m nghØm
trong c¸i mµ th©m t©m chµng vÉn gäi lµ “thµnh phÇn Trerbaxki”.
Mïa hÌ n¨m Êy, ë ®ã chØ cã Xergei Ivanovitr lµ hä hµng bªn chµng;
mµ «ng nµy l¹i hä Coznsev chø kh«ng ph¶i lµ hä Levin, thµnh t
c¸i tinh thÇn dßng hä Levin ®©m lÐp vÕ hoµn toµn.
Nhµ nµy bÊy l©u nay v¾ng vÎ, giê ®©y ®«ng ®óc ®Õn nçi hÇu hÕt
c¸c phßng ®Òu cã ngêi ë vµ gÇn nh ngµy nµo, khi ngåi vµo bµn ¨n,
phu nh©n còng ph¶i ®Õm l¹i sè ngêi ¨n vµ xÕp ngêi thø mêi ba,
mét ®øa ch¸u trai hoÆc ch¸u g¸i, ngåi sang bµn nhá. Kitti vèn lµm
trßn nhiÖm vô rÊt chu ®¸o còng ph¶i vÊt v¶ l¾m míi kiÕm ®ñ gµ giß,
gµ t©y, vÞt ®Ó lµm võa lßng kh¸ch, do ë n¬i tho¸ng ®ng nµy, hä cµng
¨n ®îc.
Anna Carenina - phần 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anna Carenina - phần 6 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Anna Carenina - phần 6 9 10 293