Ktl-icon-tai-lieu

Annacarenina - phần 3

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ANNA CARENINA (phÇn 3)

1

PhÇn ba

1

Xergei Ivanovitr Coznusev quyÕt ®Þnh t¹m nghØ c«ng viÖc trÝ ãc;
nh−ng ®¸ng lÏ ra n−íc ngoµi nh− th−êng lÖ, th× ®Õn cuèi th¸ng n¨m
«ng l¹i tíi nhµ Levin. Theo ý «ng, kh«ng g× tèt b»ng sèng ë n«ng th«n.
¤ng ®Õn nhµ em trai ®Ó h−ëng thô cuéc sèng ®ã. Conxtantin Levin
cµng lÊy ®ã lµm vui thÝch v× hÌ n¨m ®ã, chµng kh«ng cßn hy väng «ng
anh Nicolai ®Õn n÷a. Nh−ng, mÆc dÇu quý träng Xergei Ivanovitr,
Conxtantin Levin vÉn kh«ng tho¶i m¸i khi cã mÆt «ng ë Pocrovxcoie.
Chµng khã chÞu, thËm chÝ cßn khæ t©m, vÒ c¸i c¸ch «ng ta hiÓu n«ng
th«n. §èi víi Conxtantin Levin, n«ng th«n chÝnh lµ s©n khÊu cña
cuéc ®êi chµng, nghÜa lµ cña nh÷ng vui s−íng, ®au khæ vµ c«ng viÖc;
®èi víi Xergei Ivanovitr th× mét mÆt nã lµ chèn nghØ ng¬i, mÆt kh¸c
l¹i lµ liÒu thuèc gi¶i ®éc thÇn hiÖu chèng sù ®åi trôy thÞ thµnh, mét
liÒu thuèc gi¶i ®éc «ng vui lßng uèng v× biÕt nã hiÖu nghiÖm. §èi víi
Conxtantin Levin, n«ng th«n ®Ñp chÝnh v× nã t¹o ®Þa bµn ho¹t ®éng
cho nh÷ng viÖc lµm râ rµng lµ h÷u Ých; ®èi víi Xergei Ivanovitr, n«ng
th«n ®Ñp chÝnh v× ë ®ã ng−êi ta cã thÓ kh«ng lµm vµ kh«ng cÇn ph¶i
lµm viÖc g×. H¬n n÷a, th¸i ®é Xergei ®èi xö víi n«ng d©n còng lµm
Conxtantin h¬i bùc m×nh. Xergei Ivanovitr cho lµ m×nh yªu mÕn vµ
hiÓu biÕt ®¸m b×nh d©n; «ng lu«n lu«n trß chuyÖn víi bµ con mugich,
kh«ng cã vÎ g× ng−îng ngïng hoÆc vê vÜnh c¶, vµ sau mçi cuéc nãi
chuyÖn, l¹i rót ra nh÷ng kÕt luËn chung cã lîi cho ®¸m b×nh d©n vµ
chøng tá «ng hiÓu biÕt hä. Conxtantin Levin kh«ng −a th¸i ®é ®ã. §èi
víi chµng, b×nh d©n chØ lµ trî thñ chñ yÕu trong lao ®éng chung vµ
mÆc dÇu võa kÝnh träng võa yªu th−¬ng ng−êi mugich víi mèi t×nh
mµ chµng c¶ quyÕt ®∙ hÊp thô cïng víi dßng s÷a cña ng−êi vó nu«i
n«ng d©n, mÆc dÇu ®«i khi c¶m thÊy th¸n phôc søc m¹nh, tÝnh «n
hoµ, th¼ng th¾n cña hä, chµng vÉn th−êng tøc giËn v× tÝnh bõa b∙i,


LEV. Tolxtoi

2

bÈn thØu, r−îu chÌ, dèi tr¸ cña hä mçi khi c«ng viÖc chung ®ßi hái
ph¶i cã nh÷ng ®øc tÝnh kh¸c. NÕu ai hái Conxtantin Levin r»ng
chµng cã yªu b×nh d©n kh«ng th× qu¶ chµng kh«ng biÕt tr¶ lêi ra sao.
§èi víi hä còng nh− víi mäi ng−êi kh¸c, chµng võa cã thiÖn c¶m, l¹i
võa cã ¸c c¶m. Nh−ng vèn lµ ng−êi trung thùc, chµng th−êng thÊy
nhiÒu thiÖn c¶m h¬n lµ ¸c c¶m víi mäi ng−êi; cho nªn chµng ®èi víi
n«ng d©n còng nh− vËy. Nh−ng t×nh c¶m chµng ®èi víi b×nh d©n l¹i
cã mét tÝnh chÊt riªng biÖt. Kh«ng nh÷ng chµng sèng víi b×nh d©n,
kh«ng nh÷ng tÊt c¶ quyÒn lîi cña hä vµ cña chµng g¾n bã víi nhau,
mµ chµng cßn tù cho m...
ANNA CARENINA (phÇn 3) 1
http://ebooks.vdcmedia.com
PhÇn ba
1
Xergei Ivanovitr Coznusev quyÕt ®Þnh t¹m nghØ c«ng viÖc trÝ ãc;
nhng ®¸ng lÏ ra níc ngoµi nh thêng lÖ, th× ®Õn cuèi th¸ng n¨m
«ng l¹i tíi nhµ Levin. Theo ý «ng, kh«ng g× tèt b»ng sèng ë n«ng th«n.
¤ng ®Õn nhµ em trai ®Ó hëng thô cuéc sèng ®ã. Conxtantin Levin
cµng lÊy ®ã lµm vui thÝch v× hÌ n¨m ®ã, chµng kh«ng cßn hy väng «ng
anh Nicolai ®Õn n÷a. Nhng, mÆc dÇu quý träng Xergei Ivanovitr,
Conxtantin Levin vÉn kh«ng tho¶i m¸i khi cã mÆt «ng ë Pocrovxcoie.
Chµng khã chÞu, thËm chÝ cßn khæ t©m, vÒ c¸i c¸ch «ng ta hiÓu n«ng
th«n. §èi víi Conxtantin Levin, n«ng th«n chÝnh lµ s©n khÊu cña
cuéc ®êi chµng, nghÜa lµ cña nh÷ng vui síng, ®au khæ vµ c«ng viÖc;
®èi víi Xergei Ivanovitr th× mét mÆt nã lµ chèn nghØ ng¬i, mÆt kh¸c
l¹i lµ liÒu thuèc gi¶i ®éc thÇn hiÖu chèng sù ®åi trôy thÞ thµnh, mét
liÒu thuèc gi¶i ®éc «ng vui lßng uèng v× biÕt nã hiÖu nghiÖm. §èi víi
Conxtantin Levin, n«ng th«n ®Ñp chÝnh v× nã t¹o ®Þa bµn ho¹t ®éng
cho nh÷ng viÖc lµm râ rµng lµ h÷u Ých; ®èi víi Xergei Ivanovitr, n«ng
th«n ®Ñp chÝnh v× ë ®ã ngêi ta cã thÓ kh«ng lµm vµ kh«ng cÇn ph¶i
lµm viÖc g×. H¬n n÷a, th¸i ®é Xergei ®èi xö víi n«ng d©n còng lµm
Conxtantin h¬i bùc m×nh. Xergei Ivanovitr cho lµ m×nh yªu mÕn vµ
hiÓu biÕt ®¸m b×nh d©n; «ng lu«n lu«n trß chuyÖn víi bµ con mugich,
kh«ng cã vÎ g× ngîng ngïng hoÆc vê vÜnh c¶, vµ sau mçi cuéc nãi
chuyÖn, l¹i rót ra nh÷ng kÕt luËn chung cã lîi cho ®¸m b×nh d©n vµ
chøng tá «ng hiÓu biÕt hä. Conxtantin Levin kh«ng a th¸i ®é ®ã. §èi
víi chµng, b×nh d©n chØ lµ trî thñ chñ yÕu trong lao ®éng chung vµ
mÆc dÇu võa kÝnh träng võa yªu th¬ng ngêi mugich víi mèi t×nh
mµ chµng c¶ quyÕt ® hÊp thô cïng víi dßng s÷a cña ngêi vó nu«i
n«ng d©n, mÆc dÇu ®«i khi c¶m thÊy th¸n phôc søc m¹nh, tÝnh «n
hoµ, th¼ng th¾n cña hä, chµng vÉn thêng tøc giËn v× tÝnh bõa bi,
Annacarenina - phần 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Annacarenina - phần 3 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
Annacarenina - phần 3 9 10 226