Ktl-icon-tai-lieu

Annacarenina - phần 7

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ANNA CARENINA (phÇn 7) 1
http://ebooks.vdcmedia.com
phÇn bÈy
1
Vî chång Levin ë Moxcva ® h¬n hai th¸ng. Theo tÝnh to¸n chÝnh
x¸c nhÊt cña nh÷ng ngêi am hiÓu vÊn ®Ò, ®¸ng lÏ Kitti phi ®Î l©u
råi. ThÕ mµ t×nh h×nh vÉn nh cò vµ kh«ng cã triÖu chøng g× chøng tá
ngµy ë c÷ ® ®Õn gÇn h¬n so víi hai th¸ng tríc. B¸c sÜ, bµ ®ì, Doli,
phu nh©n vµ nhÊt lµ Levin kh«ng khái hi hïng khi nghÜ ®Õn chuyÖn
sÏ x¶y tíi, vµ b¾t ®Çu c¶m thÊy nãng ruét, lo ng¹i. Riªng cã Kitti lµ
vÉn hoµn toµn b×nh tÜnh vµ sung síng.
Nµng thÊy n¶y në trong lßng mét niÒm yªu th¬ng míi ®èi víi ®øa
con trong t¬ng lai, giê ®©y phÇn nµo ® thµnh hiÖn thùc ®èi víi
nµng, vµ nµng triÒn miªn trong t×nh c¶m Êy víi mét niÒm vui trÇm
mÆc. §øa bÐ kh«ng cßn chØ lµ mét phÇn cña b¶n th©n nµng; ®«i khi,
nã cßn béc lé mét sù sèng ®éc lËp. Nµng thÊy ®au nhng ®ång thêi l¹i
muèn cêi lªn v× niÒm vui míi mÎ vµ k× l¹ Êy.
Cã tÊt c¶ nh÷ng ngêi th©n yªu bªn c¹nh, ai ai còng hÕt søc ch¨m
sãc nµng, vµ tríc m¾t chØ thÊy toµn triÓn väng tèt ®Ñp, Kitti h¼n
kh«ng ao íc cuéc ®êi nµo tèt ®Ñp h¬n, thó vÞ h¬n nÕu nµng kh«ng
biÕt vµ kh«ng linh cm thÊy sù t×nh Êy s¾p söa kÕt thóc. Duy chØ cã
mét ®iÒu lµm gi¶m phÇn thó vÞ cña cuéc sèng ®ã: chång nµng kh«ng
cßn gièng nh ngêi nµng ® yªu, còng kh«ng gièng nh håi chµng ë
n«ng th«n.
Nµng vèn yªu tÝnh trÇm tÜnh, hoµ nh lßng mÕn kh¸ch cña
chång. Sèng ë thµnh phè, lóc nµo chµng còng ngay ng¸y gi÷
miÕng,nh sî ai xóc ph¹m ®Õn m×nh, nhÊt lµ xóc ph¹m ®Õn Kitti. ë
Annacarenina - phần 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Annacarenina - phần 7 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Annacarenina - phần 7 9 10 664