Ktl-icon-tai-lieu

Annacarenina - phần 8

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ANNA CARENINA (phÇn 8) 1
http://ebooks.vdcmedia.com
phÇn t¸m
I
Hai th¸ng tr«i qua. Lóc ®ã vµo gi÷a mïa h¹, thêi tiÕt rÊt nãng; tuy
vËy, mi tíi b©y giê, Xergei Ivanovitr míi söa so¹n rêi Moxcva.
Thêi gian gÇn ®©y, nhiÒu biÕn cè ® x¶y ra trong ®êi Xergei
Ivanovitr. Kho¶ng mét n¨m tríc, «ng viÕt xong cuèn s¸ch, kÕt qu¶
cña s¸u n¨m trêi lao ®éng, nhan ®Ò: "LuËn vÒ nh÷ng nguyªn lÝ vµ
h×nh thøc cai trÞ ë ch©u ¢u vµ ë Nga". §o¹n nhËp ®Ò vµ mét sè
ch¬ng cña t¸c phÈm ® ®¨ng trong c¸c t¹p chÝ vµ «ng còng ® ®äc
vµi ®o¹n cho b¹n bÌ chung quanh nghe, nªn nh÷ng ý kiÕn nªu lªn
trong ®ã ®èi víi c«ng chóng kh«ng cßn míi mÎ l¾m; tuy nhiªn, Xergei
Ivanovitr vÉn hi väng viÖc xuÊt b¶n t¸c phÈm sÏ lµm x«n xao d luËn
vµ nÕu nã kh«ng dÊy lªn mét cuéc c¸ch m¹ng trong khoa häc th× Ýt
nhÊt còng g©y xóc ®éng m¹nh mÏ trong giíi b¸c häc.
Cuèn s¸ch sau khi chØnh lÝ cÈn thËn, ® ph¸t hµnh n¨m ngo¸i vµ
®a b¸n ë c¸c hiÖu s¸ch.
Tuy kh«ng nãi chuyÖn víi ai vÒ cuèn s¸ch, gi¶ t¶ng thê ¬ khi b¹n
bÌ hái t¸c phÈm cã ®îc hoan nghªnh kh«ng, còng kh«ng hái c¸c cöa
hiÖu xem s¸ch b¸n cã ch¹y kh«ng. Xergei Ivanovitr vÉn ngong ngãng
xem c«ng tr×nh nghiªn cøu ®ã g©y Ên tîng thÕ nµo trong x héi vµ
giíi v¨n häc.
Nhng mét tuÇn, råi hai tuÇn, ba tuÇn tr«i qua mµ xem ra vÉn
kh«ng cã lµn sãng nµo lµm chÊn ®éng x héi; vµi ngêi b¹n th©n lµ
chuyªn gia hoÆc häc gi¶ ho¹ ho»n cã nh¾c tíi, râ rµng v× lÞch sù.
Annacarenina - phần 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Annacarenina - phần 8 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Annacarenina - phần 8 9 10 648