Ktl-icon-tai-lieu

bài tập ô chữ

Được đăng lên bởi Minh Châu Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ
sử
bằng
vàcụ
Việt
ghi
chép
lịch
sửđược
Việt
Nam
từ
Học
Tên
tiếng
vị đặt
cấp
Anh
cho
của
thíchữ
sinh
một
thi
công
kìchữ
thi
hỗ Nôm
Hội
trợQuốc
học
( đầu
kỳ tập
thitiên
Nho
màcủa
các
học
hiền
do
triều
sĩ ngày
đình
xưa
phong
tổ chức,
biết đến
có
Vậtquốc
gì
trên
lưng
rùaHán
tạiđỗ
văn
miếu
Tử
Giám
để
ghiNam
danh
các
tiếnkhông
sĩ kiến
nho
học
Việt
Dưới
thời
Trần,
sớ
dùng
để
xin
chém
bảy
nịnh
thần
gọi
lá
sớ
gì? Hiến Tông, Trần Dụ Tông,
Trường
học
đại
học
đầu
tiên
của
Việt
Nam
có
tên
là
gì?
Biểu
tượng
thường
xuất
hiện
trên
các
trang
thơ
của
các
thi
sĩ?
Vị
vua
nhà
Trần
nào
có
4
người
con
được
làm
vua,
đó
là:
Trần
thời
Kinh
Dương
Vương
năm
2079
trước
CN
đến?sĩ
1675?
từ
nhưng
thời
được
Trần
Thái
sửkhóa
dụng
Tông)
rộng
tương
rãithời
trong
đương
họcnay.
vị1779
Tiến
ngày nay là gì?
Nam
trong
các
thi
Đình
kỳngày
1442
–
Trần Duệ Tông, Trần Nghệ Tông?

1
2
3

T

4

Ñ

T
H

A

Ñ

AÙ

ÖÛ

G

I

AÙ

M



U

OÁÂ

C

T

R

AÀ

N

M

I

N

H

T

OÂ

N

T

H

AÁ

T

T

R

AÛ

M

S

ÔÙ

AÙ

N

H

T

R

AÊ

N

G

I

V

I

EÄ

T

S

ÖÛ

K

C

O

M

P

U

T

E

AÙ

I

H

OÏ

C

AÏ

7
8

I

Q

5
6

B

H
C
A

H
U

U
N

HV

AÊ

S
N
V

A
C

R

I

N
N


G





YÙ






http://thanhbinh81. wordpress.com

...
http://thanhbinh81. wordpress.com
Q U OÁÂ C T ÖÛ G I M
N H T R N G
T H AÁ T T R AÛ M S ÔÙ
T H AÙ I H OÏ C S I N
H
T R AÀ N M I N H T OÂ N G
B I A Ñ
7
C O M P U T E R
C
1
A
2
U
Ñ AÏ I V I T S ÖÛ K
6
V
5
4
H
3
N
8
N
C H U V N A N
Vật gì đặt trên lưng rùa tại văn miếu Quốc Tử Giám để ghi danh các tiến sĩ nho học Việt
Nam trong các khóa thi Đình thời kỳ 1442 – 1779 ?
Trường học đại học đầu tiên của Việt Nam có tên là gì?
Vị vua nhà Trần nào có 4 người con được làm vua, đó là: Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông,
Trần Duệ Tông, Trần Nghệ Tông?
Dưới thời Trần, sớ dùng để xin chém bảy nịnh thần gọi lá sớ gì?
Biểu tượng thường xuất hiện trên các trang thơ của các thi sĩ?
Bộ quốc sử bằng chữ Hán và chữ Nôm đầu tiên của Việt Nam ghi chép lịch sử Việt Nam từ
thời Kinh Dương Vương năm 2079 trước CN đến 1675?
Tên tiếng Anh của một công cụ hỗ trợ học tập mà các hiền sĩ ngày xưa không được biết đến
nhưng được sử dụng rộng rãi trong ngày nay.
Học vị cấp cho thí sinh thi đỗ kì thi Hội ( kỳ thi Nho học do triều đình phong kiến tổ chức,
từ thời Trần Thái Tông) tương đương học vị Tiến sĩ ngày nay là gì?
bài tập ô chữ - Người đăng: Minh Châu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bài tập ô chữ 9 10 615