Ktl-icon-tai-lieu

Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÃN DU CA CUÖËI CUÂNG CUÃA LOAÂI NGÛÚÂI KHÖNG COÂN ÀÊËT SÖËNG

1

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 10......................................................................................................................... 2
CHÛÚNG 11....................................................................................................................... 17
CHÛÚNG 12....................................................................................................................... 38
CHÛÚNG 13....................................................................................................................... 54
CHÛÚNG 14....................................................................................................................... 74
CHÛÚNG 15....................................................................................................................... 87
CHÛÚNG 16..................................................................................................................... 101
CHÛÚNG 17..................................................................................................................... 115
CHÛÚNG 18..................................................................................................................... 124
CHÛÚNG 19 ..................................................................................................................... 128
CHÛÚNG 20..................................................................................................................... 137Erich Maria Remarque

2

CHÛÚNG 10

Khu àaåi hoåc phúi mònh dûúái nùæng trûa. Caác sinh viïn ra vïì
trûúác nhêët àang xuöëng nhûäng bêåc thang úã cûãa. Kern nhoán chên
lïn àïí cöë tòm chiïëc muä daå maâu nêu cuãa Ruth. Naâng cuäng thûúâng
ra vïì trong söë nhûäng ngûúâi àêìu tiïn. Anh khöng thêëy Ruth àêu caã.
Thònh lònh, anh khöng coân thêëy caác sinh viïn vûâa ra. Boån hoå àaä
chaåy trúã vaâo. Chùæc phaãi coá chuyïån gò xaãy ra.
Àöåt nhiïn, dûúâng nhû bõ bùæn tung, möåt toaán sinh viïn bõ
töëng voåt ra ngoaâi. Kern nghe coá tiïëng kïu la. Thïë laâ àaä coá êíu àaã.
“Àoáng àinh boån Do Thaái! Àêåp bïí mùåt tuåi noá ài! Töëng cöí chuáng noá
vïì Palestine”.
Kern raão bûúác vaâ àûáng laåi bïn caánh phaãi ngöi trûúâng. Anh cöë
traánh bõ löi keáo vaâo nhûng àöìng thúâi cuäng muöën úã gêìn àoá àïí coá thïí
giuáp Ruth thoaát ra.
Möåt toaán khoaãng ba mûúi sinh viïn Do Thaái cöë múã àûúâng àïí
chaåy. Hoå bêëu chùåt vaâo nhau, àõnh xuöëng ...
BAÃN DU CA CUÖËI CUÂNG CUÃA LOAÂI NGÛÚÂI KHÖNG COÂN ÀÊËT SÖËNG 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
CHÛÚNG 10.........................................................................................................................2
CHÛÚNG 11.......................................................................................................................17
CHÛÚNG 12.......................................................................................................................38
CHÛÚNG 13.......................................................................................................................54
CHÛÚNG 14.......................................................................................................................74
CHÛÚNG 15.......................................................................................................................87
CHÛÚNG 16..................................................................................................................... 101
CHÛÚNG 17..................................................................................................................... 115
CHÛÚNG 18..................................................................................................................... 124
CHÛÚNG 19..................................................................................................................... 128
CHÛÚNG 20..................................................................................................................... 137
Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống 9 10 128