Ktl-icon-tai-lieu

Bảng excel tính điểm Worldcup

Được đăng lên bởi Duy Hunter
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH THI ĐẤU WORLD CUP 2014
Vietnamese

Vòng Bảng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

T5
T6
T6
T6
T7
T7
T7
T7
CN
CN
CN
T2
T2
T2
T3
T3
T3
T4
T4
T4
T5
T5
T5
T6
T6
T6
T7
T7
T7
CN
CN
CN
T2
T2
T2
T2
T3
T3
T3
T3
T4
T4
T4
T4
T5
T5
T5
T5

Tháng 6 12, 2014
Tháng 6 13, 2014
Tháng 6 13, 2014
Tháng 6 13, 2014
Tháng 6 14, 2014
Tháng 6 14, 2014
Tháng 6 14, 2014
Tháng 6 14, 2014
Tháng 6 15, 2014
Tháng 6 15, 2014
Tháng 6 15, 2014
Tháng 6 16, 2014
Tháng 6 16, 2014
Tháng 6 16, 2014
Tháng 6 17, 2014
Tháng 6 17, 2014
Tháng 6 17, 2014
Tháng 6 18, 2014
Tháng 6 18, 2014
Tháng 6 18, 2014
Tháng 6 19, 2014
Tháng 6 19, 2014
Tháng 6 19, 2014
Tháng 6 20, 2014
Tháng 6 20, 2014
Tháng 6 20, 2014
Tháng 6 21, 2014
Tháng 6 21, 2014
Tháng 6 21, 2014
Tháng 6 22, 2014
Tháng 6 22, 2014
Tháng 6 22, 2014
Tháng 6 23, 2014
Tháng 6 23, 2014
Tháng 6 23, 2014
Tháng 6 23, 2014
Tháng 6 24, 2014
Tháng 6 24, 2014
Tháng 6 24, 2014
Tháng 6 24, 2014
Tháng 6 25, 2014
Tháng 6 25, 2014
Tháng 6 25, 2014
Tháng 6 25, 2014
Tháng 6 26, 2014
Tháng 6 26, 2014
Tháng 6 26, 2014
Tháng 6 26, 2014

9:00
5:00
8:00
11:00
5:00
14:00
8:00
11:00
5:00
8:00
11:00
5:00
8:00
11:00
5:00
8:00
11:00
5:00
11:00
8:00
5:00
8:00
11:00
5:00
8:00
11:00
5:00
8:00
11:00
8:00
11:00
5:00
5:00
5:00
9:00
9:00
5:00
5:00
9:00
9:00
5:00
5:00
9:00
9:00
5:00
5:00
9:00
9:00

B-ra-xin
Mexico
Tây ban nha
Chi-lê
Colombia
Côte d' Ivoire
Uruguay
Anh
Thụy Sĩ
Pháp
Argentina
Đức
Iran
Ghana
Bỉ
B-ra-xin
Nga
Úc
Cameroon
Tây ban nha
Colombia
Uruguay
Nhật Bản
Ý
Thụy Sĩ
Honduras
Argentina
Đức
Nigeria
Hàn Quốc
Hoa Kỳ
Bỉ
Úc
Hà Lan
Cameroon
Croatia
Ý
Costa Rica
Nhật Bản
Hy Lạp
Nigeria
Bosnia-Herzegovina
Honduras
Ecuador
Hoa Kỳ
Bồ Đào Nha
Hàn Quốc
Algeria

3
1
1
3
3
2
1
1
2
3
2
4
0
1
2
0
1
2
0
0
2
2
0
0
2
1
1
2
1
2
2
1
0
2
1
1
0
0
1
2
2
3
0
0
0
2
0
1

1
0
5
1
0
1
3
2
1
0
1
0
0
2
1
0
1
3
4
2
1
1
0
1
5
2
0
2
0
4
2
0
3
0
4
3
1
0
4
1
3
1
3
0
1
1
1
1

Croatia
Cameroon
Hà Lan
Úc
Hy Lạp
Nhật Bản
Costa Rica
Ý
Ecuador
Honduras
Bosnia-Herzegovina
Bồ Đào Nha
Nigeria
Hoa Kỳ
Algeria
Mexico
Hàn Quốc
Hà Lan
Croatia
Chi-lê
Côte d' Ivoire
Anh
Hy Lạp
Costa Rica
Pháp
Ecuador
Iran
Ghana
Bosnia-Herzegovina
Algeria
Bồ Đào Nha
Nga
Tây ban nha
Chi-lê
B-ra-xin
Mexico
Uruguay
Anh
Colombia
Côte d' Ivoire
Argentina
Iran
Thụy Sĩ
Pháp
Đức
Ghana
Bỉ
Nga

Sao Paulo
Natal
Salvador
Curitiba
Belo Horizonte
Recife
Fortaleza
Manaus
Brasilia
Porto Alegre
Rio De Janeiro
Salvador
Curitiba
Natal
Belo Horizonte
Fo...
www.InNgocViet.com www.NoiThatHungCuong.com
LỊCH THI ĐẤU WORLD CUP 2014
Vietnamese
Vòng Bảng
Vòng Bảng
1 T5 Tháng 6 12, 2014 9:00 B-ra-xin 3 1 Croatia Sao Paulo
###
2 T6 Tháng 6 13, 2014 5:00 Mexico 1 0 Cameroon Natal Bảng A Trận T H B Hiệu số Điểm
###
3 T6 Tháng 6 13, 2014 8:00 Tây ban nha 1 5 Hà Lan Salvador #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
4 T6 Tháng 6 13, 2014 11:00 Chi-lê 3 1 Úc Curitiba #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
5 T7 Tháng 6 14, 2014 5:00
Colombia 3 0 Hy Lạp
Belo Horizonte #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
6 T7 Tháng 6 14, 2014 14:00
Côte d' Ivoire 2 1 Nhật Bản
Recife #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
7 T7 Tháng 6 14, 2014 8:00
Uruguay 1 3 Costa Rica
Fortaleza
###
8 T7 Tháng 6 14, 2014 11:00
Anh 1 2 Ý
Manaus Bảng B Trận T H B Hiệu số Điểm
###
9 CN Tháng 6 15, 2014 5:00 Thụy Sĩ 2 1 Ecuador Brasilia #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
10 CN Tháng 6 15, 2014 8:00 Pháp 3 0 Honduras Porto Alegre #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
11 CN Tháng 6 15, 2014 11:00 Argentina 2 1 Bosnia-Herzegovina Rio De Janeiro #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
12 T2 Tháng 6 16, 2014 5:00 Đức 4 0 Bồ Đào Nha Salvador #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
13 T2 Tháng 6 16, 2014 8:00 Iran 0 0 Nigeria Curitiba
###
14 T2 Tháng 6 16, 2014 11:00 Ghana 1 2 Hoa Kỳ Natal Bảng C Trận T H B Hiệu số Điểm
###
15 T3 Tháng 6 17, 2014 5:00 Bỉ 2 1 Algeria Belo Horizonte #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
16 T3 Tháng 6 17, 2014 8:00
B-ra-xin 0 0 Mexico
Fortaleza #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
17 T3 Tháng 6 17, 2014 11:00
Nga 1 1 Hàn Quốc
Cuiaba #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
18 T4 Tháng 6 18, 2014 5:00
Úc 2 3 Hà Lan
Porto Alegre #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
19 T4 Tháng 6 18, 2014 11:00
Cameroon 0 4 Croatia
Manaus
###
20 T4 Tháng 6 18, 2014 8:00 Tây ban nha 0 2 Chi-lê Rio De Janeiro Bảng D Trận T H B Hiệu số Điểm
###
21 T5 Tháng 6 19, 2014 5:00 Colombia 2 1 Côte d' Ivoire Brasilia #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
22 T5 Tháng 6 19, 2014 8:00 Uruguay 2 1 Anh Sao Paulo #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
23 T5 Tháng 6 19, 2014 11:00 Nhật Bản 0 0 Hy Lạp Natal #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
24 T6 Tháng 6 20, 2014 5:00 Ý 0 1 Costa Rica Recife #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
25 T6 Tháng 6 20, 2014 8:00 Thụy Sĩ 2 5 Pháp Salvador
###
26 T6 Tháng 6 20, 2014 11:00 Honduras 1 2 Ecuador Curitiba Bảng E Trận T H B Hiệu số Điểm
###
27 T7 Tháng 6 21, 2014 5:00
Argentina 1 0 Iran
Belo Horizonte #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
28 T7 Tháng 6 21, 2014 8:00
Đức 2 2 Ghana
Fortaleza #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
29 T7 Tháng 6 21, 2014 11:00
Nigeria 1 0 Bosnia-Herzegovina
Cuiaba #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
30 CN Tháng 6 22, 2014 8:00
Hàn Quốc 2 4 Algeria
Porto Alegre #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
31 CN Tháng 6 22, 2014 11:00 Hoa Kỳ 2 2 Bồ Đào Nha Manaus
###
32 CN Tháng 6 22, 2014 5:00 Bỉ 1 0 Nga Rio De Janeiro Bảng F Trận T H B Hiệu số Điểm
###
33 T2 Tháng 6 23, 2014 5:00 Úc 0 3 Tây ban nha Curitiba #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
34 T2 Tháng 6 23, 2014 5:00 Hà Lan 2 0 Chi-lê Sao Paulo #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
35 T2 Tháng 6 23, 2014 9:00 Cameroon 1 4 B-ra-xin Brasilia #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
36 T2 Tháng 6 23, 2014 9:00 Croatia 1 3 Mexico Recife #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
37 T3 Tháng 6 24, 2014 5:00
Ý 0 1 Uruguay
Natal
###
38 T3 Tháng 6 24, 2014 5:00
Costa Rica 0 0 Anh
Belo Horizonte Bảng G Trận T H B Hiệu số Điểm
###
39 T3 Tháng 6 24, 2014 9:00
Nhật Bản 1 4 Colombia
Cuiaba #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
40 T3 Tháng 6 24, 2014 9:00
Hy Lạp 2 1 Côte d' Ivoire
Fortaleza #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
41 T4 Tháng 6 25, 2014 5:00
Nigeria 2 3 Argentina
Porto Alegre #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
42 T4 Tháng 6 25, 2014 5:00
Bosnia-Herzegovina
3 1 Iran Salvador #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
43 T4 Tháng 6 25, 2014 9:00 Honduras 0 3 Thụy Sĩ Manaus
###
44 T4 Tháng 6 25, 2014 9:00 Ecuador 0 0 Pháp Rio De Janeiro Bảng H Trận T H B Hiệu số Điểm
###
45 T5 Tháng 6 26, 2014 5:00 Hoa Kỳ 0 1 Đức Recife #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
46 T5 Tháng 6 26, 2014 5:00 Bồ Đào Nha 2 1 Ghana Brasilia #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
47 T5 Tháng 6 26, 2014 9:00 Hàn Quốc 0 1 Bỉ Sao Paulo #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
48 T5 Tháng 6 26, 2014 9:00
Algeria 1 1 Nga
Curitiba #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
###
###
Vòng 1/16
###
###
49 T7 Tháng 6 28, 2014 5:00 #N/A 1 0 #N/A Belo Horizonte
###
50 T7 Tháng 6 28, 2014 9:00 #N/A 3 1 #N/A Rio De Janeiro
###
51 CN Tháng 6 29, 2014 5:00 #N/A
2
1 #N/A Fortaleza
###
52 CN Tháng 6 29, 2014 9:00 #N/A
1
0 #N/A Recife
###
53 T2 Tháng 6 30, 2014 5:00 #N/A
2
0 #N/A Brasilia
###
54 T2 Tháng 6 30, 2014 9:00 #N/A
2
1 #N/A Porto Alegre
55 T3 Tháng 7 1, 2014 5:00 #N/A 1 0 #N/A Sao Paulo
56 T3 Tháng 7 1, 2014 9:00 #N/A 2 1 #N/A Salvador
###
Tứ kết
###
###
57 T6 Tháng 7 4, 2014 9:00 #N/A 2 1 #N/A Fortaleza
###
58 T6 Tháng 7 4, 2014 5:00 #N/A 0
1
#N/A Rio De Janeiro
59 T7 Tháng 7 5, 2014 9:00 #N/A #N/A Salvador
60 T7 Tháng 7 5, 2014 5:00 #N/A #N/A Brasilia
###
Bán kết
###
61 T3 Tháng 7 8, 2014 9:00 #N/A #N/A Belo Horizonte
62 T4 Tháng 7 9, 2014 9:00 T59 T60 Sao Paulo
###
Tranh hạng 3
63 T7 Tháng 7 12, 2014 9:00 B61 B62 Brasilia
###
Chung Kết
64 CN Tháng 7 13, 2014 8:00 T61 T62 Rio De Janeiro
Đội vô địch:
Bảng excel tính điểm Worldcup - Trang 2
Bảng excel tính điểm Worldcup - Người đăng: Duy Hunter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng excel tính điểm Worldcup 9 10 510