Ktl-icon-tai-lieu

Báu vật của đời

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 191 trang   |   Lượt xem: 1430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÁU VÊÅT CUÃA ÀÚÂI

1

MUÅC LUÅC
Chûúng 3 .................................................................................. 2
Chûúng 4 .............................................................................. 113KIM DUNG

2

Chûúng 3
1
Hún mûúâi ngaây sau khi àaåi àöåi böåc phaá bõ àuöíi khoãi thön
trêën, möåt buöíi töëi, chõ Phaán Àïå duái àûáa treã boåc trong chiïëc aáo quên
phuåc cuä vaâo loâng meå. Chõ noái:
- Meå, cho meå àêëy!
Chõ Phaán Àïå ûúát lûúát thûúát, böå quêìn aáo moãng dñnh chùåt trïn
ngûúâi, cùåp vuá àöì söå nùång trôu mï hoùåc con mùæt töi. Maái toác chõ böëc
húi nguân nguåt, toãa muâi men rûúåu. Nuám vuá àoã höìng phêåp phöìng
sau lêìn aáo loát. Töi rêët muöën xöng túái ngoaåm vaâo bêìu vuá chõ, vuöët
ve bêìu vuá chõ, nhûng khöng daám. Chõ Phaán Àïå tñnh nïët dûä dùçn,
húi tñ laâ baåt tai. Chõ khöng hiïìn nhû chõ Caã. Baåt tai thò baåt, töi
phaãi súâ àûúåc vuá chõ. Töi nêëp sau cêy lï, cùæn chùåt möi dûúái chúâ àúåi.
- Àûáng laåi! - Meå quaát to - Quay laåi tao baão!
Chõ Phaán Àïå giûúng to mùæt nhòn meå, noái:
- Meå, àïìu laâ con gaái cuãa meå, meå nuöi höå caác chõ êëy, thò cuäng
phaãi nuöi höå con.
- Tao núå nêìn gò maây? - Meå giêån dûä gaâo lïn - Chuáng maây àeã
xong laâ quùèng vïì àêy, con choá noá cuäng khöng thïë?
- Meå úi - Khi chuáng con gùåp vêån, meå àïìu àûúåc thúm lêy. Giúâ
àêy gùåp haån ngay caã con cuãa con cuäng khöng àûúåc nhúâ vaã chuát gò
hay sao? Meå úi, phaãi cöng bùçng chûá!
Tûâ trong boáng töëi, tiïëng cûúâi cuãa chõ Caã voång ra, nghe ún
laånh xûúng söëng. Chõ thaãn nhiïn noái:
- Em Nùm, haäy baão caái thùçng Tûúãng laâ coá ngaây chõ seä giïët
noá?
- Chõ Caã - Phaán Àïå noái - Chõ vui mûâng húi soám àêëy! Thùçng
chöìng Haán gian Sa Nguyïåt Lûúång cuãa chõ coá chïët cuäng chûa hïët
töåi. Töi khuyïn chõ haäy cuåp àuöi laåi, duâng coá löìng lïn, nïëu khöng,
chùèng ai cûáu nöíi chõ!
- Àûâng caäi nhau nûäa! - Meå theát to.
http://ebooks. vdcmedia.com

BAÁU VÊÅT CUÃA ÀÚÂI

3

Mùåt trùng muöån àoã quaåch, trûúân lïn noác nhaâ, soi roä nhûäng
ngûúâi àaân baâ trong sên, mùåt nhuöëm àoã nhû böi maáu. Meå buöìn baä
lùæc àêìu, vûâa khoác nuác núã vûâa noái:
- Tao khöng hiïíu tiïìn oan nghiïåp chûúáng gò maâ àeã ra nhûäng
cuãa núå naây!... Chuáng maây cuát ài, ài cho khuêët mùæt tao!
Lai Àïå nhû möåt boáng ma maâu xanh chaåy vaâo chaái têy, vaâ cûá
laãm nhaãm möåt mònh trong àoá nhû àang noái chuyïån vúái Sa Nguyïåt
Lûúång. Chõ Laänh Àïå nhû möång du tûâ ngoaâi àêìm trúã vïì, trong tay
m...
BAÁU VÊÅT CUÃA ÀÚÂI 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Chûúng 3 .................................................................................. 2
Chûúng 4 .............................................................................. 113
Báu vật của đời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báu vật của đời - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
191 Vietnamese
Báu vật của đời 9 10 202