Ktl-icon-tai-lieu

Bazac và cô bé thợ may Trung Hoa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 938 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Balzac vaâ cö beá thúå may Trung Hoa

1

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 1..................................................................................................................................... 2
CHÛÚNG 2................................................................................................................................... 16
CHÛÚNG 3................................................................................................................................... 30
CHÛÚNG 4:.................................................................................................................................. 45
CHÛÚNG 5................................................................................................................................... 63
CHÛÚNG 6................................................................................................................................... 75
CHÛÚNG 7................................................................................................................................... 91
CHÛÚNG 8................................................................................................................................. 108Àúñ Tûá Kiïåt

2

CHÛÚNG 1

Trûúãng laâng khoaãng nùm mûúi, ngöìi khoanh chên giûäa
phoâng, caånh àöëng than chaáy trong loâ sûúãi loäm xuöëng nïìn nhaâ, öng
àang xem xeát cêy vô cêìm cuãa töi. Trong söë nhûäng vêåt súã hûäu hai
"thiïëu niïn thaânh phöë" mang àïën ngöi laâng miïìn nuái naây - hoå nhòn
Laåc vaâ töi nhû thïë - cêy vô cêìm laâ moán duy nhêët toaát veã ngoaåi lai,
veã vùn minh, vaâ do àoá àaáng ngúâ.
Möåt nöng dên cêìm àeân dêìu tiïën túái àïí nhêån daång vêåt laå.
Trûúãng laâng giú thùèng cêy vô cêìm, nhòn sùm soi trong thuâng àaân
töëi, nhû nhên viïn quan thuïë nhiïîu sûå tòm ma tuáy. Töi thêëy mùæt
traái öng coá ba àöëm maáu, möåt àöëm lúán vaâ hai àöëm nhoã, cuâng möåt
sùæc àoã tûúi.
Nêng cêy vô cêìm lïn ngang têìm mùæt, öng lùæc noá, nhû tin chùæc
seä coá vêåt gò trong löî êm thanh rúi ra. Öng xeát hùng túái nöîi töi súå
àûát dêy àaân.
Hêìu nhû caã laâng àïën ngöi nhaâ saân trïn nuái àïí chûáng kiïën
thiïëu niïn thaânh phöë túái. Àaân öng, àaân baâ vaâ treã con nhung nhuác
trong cùn phoâng chêåt cûáng, baám vaâo cûãa söí, chen lêën núi cûãa ra
vaâo. Khöng coá gò trong cêy vô cêìm cuãa töi rúi ra, trûúãng laâng dñ muäi
vaâo löî êm thanh hñt maånh möåt húi daâi. Vaâi súåi löng cûáng bïn muäi
traái thoâi ra rung nheå.
Vêîn chùèng coá manh ...
Balzac vaâ cö beá thúå may Trung Hoa 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
CHÛÚNG 1..................................................................................................................................... 2
CHÛÚNG 2................................................................................................................................... 16
CHÛÚNG 3................................................................................................................................... 30
CHÛÚNG 4:.................................................................................................................................. 45
CHÛÚNG 5................................................................................................................................... 63
CHÛÚNG 6................................................................................................................................... 75
CHÛÚNG 7................................................................................................................................... 91
CHÛÚNG 8................................................................................................................................. 108
Bazac và cô bé thợ may Trung Hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bazac và cô bé thợ may Trung Hoa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Bazac và cô bé thợ may Trung Hoa 9 10 992