Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm -Hồi 1

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-1-
Håi thø nhÊt
!"#$% "&%$&'#%(&)*%+,#%-(.#$% /%0('#%
ÆÎ Îi oSµ , Bp qu¹ B«¶ã ó«y vÒ Îæ. ªLT cs Bã cCi qu« ¶ïi hiÒ¶
ªl¬ ª©y víi ª© rܶl cg ¬éÎ ÎliÕu iT Îl{ oi¶l B«¶ã c{ìi cs ãù«
ÎLS¶ã, « Bi « ãS¬ µlã cn¶l vt ¬ÆÎ LÊÎ lí¶ lë. ªl{ oi¶l cg Îi cl{« y l«i
¬{mi, Ϋy ¬ Lsi ãù« vp ¬ óȬ 㩬 ¶ã« : " ¸n¶l ¬ÆÎ Îi hÆ Bѵ óiÕÎ ó«s, ÎiÕc
Îl«y klaã c߶ Îå ιi B{îc h©u" .
ªles u clã cg ¬éÎ ÎiÉu ã Îuæi clõ¶ã ¬{êi ó« ¬i óï¶ cìi ¬éÎ cs ãù«
ãÇy c߬. ªLT cs¶ ãù« cñ« y cg céÎ ¬éÎ óäc oCcl hí vp ¬éÎ óg lpl hý. ªl»ã
ÎlÊy Îi oSµ Îïi BÕ ¶mi ¬p ca¶ã Îö vÓ Bi Îlñ¶ã ÎlM¶ã, ¶g óÌ hT ÎiÕ¶ã Îlbc ãiôc :
- ªl{« ca¶ã Îö, ãle ¶gi B{ê¶ã py klaã B{îc yT hS¬, Õu Îïi la¬ «y clbã
Ϋ klaã Bi kÞµ Îíi ÎlÞ ÎLÊ ãñ Î, hì ãƵ µlni B¹s ÎÆc Îl× ¶ãuy Îs hS¬ BÊy. ªl{ oi¶l ¶ä
¶ãle ÎiÕ¶ã ÎiÉu Bå¶ã ¶gi xã Î Îج c{êi, ãim Lsi hT quÊÎ vps ¬aã ãù« ¬éÎ cCi.
¸s ¶ãù« cñ« clã cÊÎ vg µli cl¹y ¶ã«y.
¸a¶ã Îö ÏÇu ÎT hp ªLu ª óiÖÎ Îù hp Pl{mã Vùc, ãi luyÖ ªl{mã
KlC ÎØl Ïp ÷«¬. ÷¨¬ Bg hp ¨¬ ¾è㠪ضl ãu iT. ÏÇu ca¶ã Îö xi µlе cl« ¬Ñ
L« ¶ãspi du c. Ïåi óÊy ãiê qu« ÎlCi ãiC¬ ÷ãôy ªLuã ÏiÒ B· óÞ ÎLn¬ l{¶ã
ÎliT l¹ hs¹ h¹c, B{êã Bi kla¶ã Bc ó׶l yT B¹s ÎÆc ¶æi hT ¶l{ kiÕ cs ¸l« ¬Ñ
cñ« clã kla¶ã cls µlе clp¶ã Bi, l{ã clã cø kl¨¶ã Bßi Bi vp Îl{« L»¶ã :
- §¹i ÎLã µlu µlni Bäc oCcl ¬ua cuï, Bi v¹ dƬ B{ê¶ã, Îl× BÇu gc ¬íi läc
i ¶liÒu vp lulu Bc clø.
ªlÕ hp cl« ¬Ñ clp¶ã Bp¶l µlni cls clã Bi. ÏÇu caã Îö hp ¶ã{êi cg Îpi vp LÊÎ
Bn¬ clp¶ã hiÒ¶ Be¬ Îles ÏÇu Kl«¶ã, ¬éÎ ÎiÉu Bå¶ã vÓ¶ lÇu l¹ ¬×¶l. ¸lp¶ã i
ÎiÉu ã l«i ¶ã{êi cìi l«i cs ãù« Bi ÎlM¶ã vÒ µlÝ« Ωy. ÷ãpy la¬ «y clã võ« Bi
Îíi cl© ¶bi ¸lu¶ã ÷«¬, oÎ c B{ê¶ã clã clØ ãƵ lNã a¶ã d© ¬ÆÎ vã klÌ
¶ã{êi ï¬ yÕu vp ÎlØl Îlsn¶ã h¹i cß ÎlÊy lNã xCc cñ« lNã ¶ã{êi clÕÎ Bgi ¶»¬
¶ãæ 㫶ã óT c B{ê¶ã ¶N«. ¸lã c߶ ÎlÊy cg xCc clÕÎ ¬å¬ ¶ãˬ BÇy cá x«¶l
vp BÊÎ kla. ªls¹Î ÎiT clpã óï ÎlÝ ÎiÒ ó¹c cls lN¶ã ãi ¶ãlÌs Bg. ÷lã o«u
ÎlÊy ¹ ¶l© liÒu l{ vËy Îlai. Kli Îíi ãǶ cl© ¶bi, ÎlÊy cn¶l oSc ÎuyÖÎ Bѵ
clp¶ã quT Îln¬ ÎL¹¶ã cñ« hò d© ãlÌs Låi cø ÎlÕ µlg¶ã ¶ãù« võ« Bi võ« Îl{ë¶ã Îløc
.
¸lp¶ã Îlbc ¶ãù« Bi B{îc ¬éÎ qu·¶ã B{ê¶ã, ÎlÊy oSc ÎLÝ cpã ãpy cpã Îïi Be¶
ÎLs¶ã h߶ã hs va cèã clã Îlbc ãù« cl¹y l«¶l ÎlT¬. ¸l¹y ÎlT¬ B{îc ¬{êi ¬Êy
dƬ B{ê¶ã ¶N« clp¶ã i ÎiÉu Båã Îíi ¬éÎ ÎlÞ ÎLÊ , l«i ÎlÇy ÎLß ¬õ¶ã Lì va ¶ã,
i Î׬ klCcl o¹¶ BÉ Î. ÷ãê B©u µlï xC vã Ϋ¶l. Ï«i ÎlÇy ÎLß klaã ÎlÊy ¬éÎ óg¶ã
¶ã{êi ps lÕÎ. §i Îíi ÎL{íc ¬éÎ klCcl ÎlÊy cg Îʬ ón¶ã BÒ:"ªLuã ÷«¬ KlCcl ¾¹¶
". ÏÇu Kl«¶ã xuïã ãù« hT ÎiÕ¶ã lái :
- ÷py, P ky B©u ? ¸l{ëã quÇy B©u ?
Y ã c ãy hCÎ còã klaã ÎlÊy óT ÎLs¶ã cg Bé¶ã Îܶl ã× lÕÎ. §«¶ã hbc Êy ¬éÎ
hã ãig óSc Îi Îíi cg ÎiÕ¶ã kTu " Lps Lps " . Ï«i ÎlÇy Î ªLu Îa BÒu Lè¶ã ¬×¶l
Lî¶ Îgc ãCy. ¸lp¶ã i LbÎ Îl«¶l k¬ Bes ë ÎLT v«i xã xaã Îlã vps ÎLs¶ã
¼
Bích Huyết Kiếm -Hồi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm -Hồi 1 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm -Hồi 1 9 10 335