Ktl-icon-tai-lieu

Bích huyết kiếm - Hồi 10

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-178-
Håi thø m+êi
Yªu nhau l¾m, c¾n nhau ®au
« ¸lÝ i i:
- ViÖc Î l«i hp ã×? Xi óCc ¶gi hua¶ Bi!
¤ ÷ãli ¶gi:
- ªã caã, l«i ¶ã{êi... l«i ¶ã{êi...
rÊy Ϋy clØ vps ªl«¶l ªl«¶l, ¤ ÷ãli B· lÕÎ lmi kla¶ã ¶gi ÎiÕµ B{îc ¶N«, ¬SÎ
¶lS¬ ãl, BÇu ãôc xuïã, clÕÎ hiÒ. ªlõ« ¸lÝ BÉ Î«y h¹i ãÇ ¬òi óp Ϋ Îl× kla¶ã
ÎlÊy Îlë ¶N«. ªl«l ªl«¶l »¬ µc óT c¹¶l xCc ¬Ñ, klgc hgc, i v× B«u vp óÞ
cn¬ xbc quC ¶lu, ã clÕÎ ãiÊc hiÒ. ¾î l·i va¶ã, ª« ¸lÝ i kTu:
- ¸lb ªl«¶l, clb ªl«l!
Ïsp¶ã ¸l© ¶gi:
- ÷p¶ã B«u Bí quC T ¶ãÊÎ Bi BÊy Îlai. Kla¶ã o«s B©u!
i µlu klgi vps ¬òi ªl«l ªl«¶l. ¸lØ ÎlÊy l lmi ¬Êy cCi p¶ã Îضl h¹i dǶ
dÇ, l«i ¬SÎ hm hCs ¶l{ ãi ¬ÊÎ lå vÝ«.
ª« ¸lÝ hiÒ i:
- ¸lb ªl«¶l, clb B· cl{«?
÷p¶ã kla¶ã ÎLn hêi. Ïsp¶ã ¸l© vp ªiÉu ªuÖ kla¶ã óiÕÎ où qu« lÖ ãiN« ªlõ«
¸lÝ vp ¬Ñ cs ã L« o«s, BÒu cn¬ ÎlÊy h¹ hèã. ¼äi ãi BÒu ãlÜ ÎlǬ: ¼Ñ cs¶
p¶ã l׶l ¶l{ hp ã{êi cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã ¶l{¶ã ιi o«s h¹i óÞ ãi lp ¬{u
l¹i l{ ÎlÕ?” kla¶ã lu Lâ aã ¶æi, T kla¶ã «i dC¬ ÎlT¬ ý kiÕ. ª« ¸lÝ ø«
¶gi:
- ¸lb ªl«l! ¸lb µlni Bi i clb¶ã Îai! Kla¶ã ÎlÉ ë B©y Bc B©u!
ªl«l ªl«¶l vÓ ¶ãm ãCc, clØ ãËÎ BÇu clí kla¶ã ¶gi ¨¶ã ã× cn. ½¬ xCc ¤¶
÷ãli hT, ª« ¸lÝ dÓ BÇu Bi L«, Ïsp¶ã ¸l©, ªl«¶l ªl«¶l, ªiÉu ªuÖ, Ïy ¼Ó
Îl× Îles o«u.
®ä¶ ¼il §¹Î ÎlÊy «¶l e¬ ªlõ« ¸lÝ Îù ds Îl«s Îb¶ã, ÎLÝ ¬äi viÖc vp Îù ÎiÖ¶
Be¬ clCu ãCi ¬×¶l Bi, BÒu Îøc ãiË va ¶ã. ÷l{ã ÎLË BÊu l qu«, B· kliÕ «i Êy
BÒu kl lå, kla¶ã dC¬ óc L« ¶ã¨ cn ¶N«.
Ïsp¶ã ¸l© dÆ óns Ïy ¼Ó:
- ¼éÎ ÎL¨¬ ¶ã ó¹c Çy, cs Be¬ Îƶã ã{êi clñ ¶lp B· cls óä¶ Î« ãñ Î, vp
óns µlni dä ¶lp Bi ¶ã«y Îøc Îl×.
Ïy ¼Ó kla¶ã liÉu ιi o«s hiÒ i:
- ª¹i o«s h¹i ó¶ã{êi Ϋ µlni dä¶lp Bi?
- Víi clb¶ã Ϋ, µlCi ªl¹cl r{m¶ã óÊÎ BSc dÜ µlni clÞu ¶lÞ. ªÊÎ ¶liT¶ oH ã cC
clЬ ÎΔ. ªlÕ ps còã Bi k¬ã{êi cls clbã Ϋ ë Î BÉ ll l¹ cls Îøc.
ª
Bích huyết kiếm - Hồi 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích huyết kiếm - Hồi 10 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bích huyết kiếm - Hồi 10 9 10 256