Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 11

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-200-
Håi thø m(êi mét
Tr"îng kiÕm gii thËn
C"íp th¬ thÊy gian m"u
dpi ¬éÎ ÎiÕ¶ã, ªiTu ¸a¶ã rÔ kÉ lÕÎ BÇu Buai u cluyÖ kÕÎ Îlè x{« k
cls cCc BÖ ¶ãle.
¸a¶ã rÔ ¶gi:
- ÷¨¬ Bg, Ϋ B«¶ã hp¬ Î{íã cµ ë ¾s¶ã rã ¸{mã. ÷ãle cCc e¬ óCs cCs: ¸g
qu« §¹s §pi LÊÎ ãipu cg vÒ l{u, B{« ãi« quyÕ Bi qu« cl© ¶bi ¾s¶ã rã ¸{mã py.
÷ãlÒ cñ« ãiíi hôc ¬ hp cµ ógc, vp Î hp ãƵ lNã Îl«¬ qu« a h¹i cp¶ã l«y.
Îl«¬ qu« ógc héÎ cñ« d© clb¶ãlu. ¸µ ÎiÒ ó¹c cñ« ¬éÎ ÎT Îl«¬ qu« l
cµ cñ« cn ÎL¨¬ klCcl Îl{m¶ã. Ïm ¶N« ÎiÒ ó¹c cñ« Îl«¬ qu« hp óÊÎ ãlÜ« clÝ Îpi.
¸µ B{îc ÎiÒ ó¹c Bg yT ÎLÝ vp kla¶ã Îæ l¹i ©¬ c. ¸Cc e¬ Ϋ B ÎlC¬ Îlݶl
Lp¶ã, ÎT §¹s §pi Bg KlÊu. ÷l{ã cg Bu BC¶ã ã¹i hp ÎT Îl«¬ qu« Bg ¬{í ªÕ
÷«¬ P Ïéi ÏNu ªiTu ¸ôc, ªæ¶ã ªiTu §Çu ¼Ó ªö DiÖµ ós ÎiTu. ÷ã{êi Bg Îøc hp
«¶l cn cñ« ¼Ó ªö Ïs«...
÷ãle Îíi B©y, ª« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l B óiÕÎ ãuyT ¶l© cñ« u cluyÖ¶
i, ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« ¬ïi Î cñ« ds ÎlÕ ¬p T. ªiTu ¸aã rÔ BÞ¶l cµ cñ«,
¼Ó ªö DiÖµ hp ªiTu §Çu ÎÊÎ µlni óns vÖ. Ï«i óT v× ÎlÕ ¬p BC¶l ¶l«u, ¼Ó ªö DiÖµ
BÞcl klaã ¶æi óÞ ãiÕÎ.” ª«i ¶ãle ¸a¶ã rÔ ¶gi, ¬ ª« ¸lÝ vÓ BÉ ý ll ã cñ«
Pl{mã vp ªã Qu©. rbc Êy ªã Qu© ãim Ϋy vÒ µlÝ« u, óçã ¶lny µl
hT, µlãiCc óns k¬ óÞ LbÎ ¬ÊÎ, oî quC, i Pl{mã v{îÎ Îã cl¹y hua¶.
ª« ¸lÝ óʬ óô¶ã c{êi ÎlǬ, i h¹i BÉ ý ãle ¸a¶ã rÔ kÉ. ¸a¶ã rÔ ¶gi:
- ... ¼Ó ªö DiÖµ ë ã¶ã còã cg clbÎ d«¶l ã, hp c«s Î cñ« µlCi
§«¶ã...
ª« ¸lÝ ãËÎ BÇu ãlÜ ÎlǬ: “Plni i, «¶l e¬ ¼Óu ªö Ïs« Îluéc µlCi Vâ §«¶ã.
¾{ µ Ϋ ¶gi µlCi Vâ §«¶ã hp µlCi ¸lC¶l ªa¶ã cñ« ÎliT l¹, ãi ÎL{ëã ¬a¶ µlCi
Bg vÓ hiT h¹c víi cCc ¬a¶ cCc µlCi hua¶. ¸ls T ¼Ó ªö Ïs« ¬íi ¬êi B{îc ¶liÒu
¶ã{êi ãiái BÕ ãibµ l{ vËy.”
ªiTu ¸a¶ã rÔ ¶gi ÎiÕµ:
- Ï«y Îi Êy, Ϋ klaã dC¬ L« ¶l lp¶l Båã ¶ã«y. §T¬ la¬ Bg, Ϋ Îl© lp¶l
xuïã ¶bi dß xÐÎ, BÕ clç ãñ Î hp klCcl B¬ ä. ª« ÎLa¶ã ÎlÊy ¬éÎ cluyÖ cg
ÎlÉ Îøc óô¶ã ã«y Bc. ¸g «i ¶ãê, ¼Ó ªö DiÖµ hp kt Îl«¬ l lu oSc, ÎlÊy ¶lÞ
ªiÉu Îlm cñ« q KlÊu §¹s §pi xi¶l Bѵ hiÒ h˵ ¶ã«y ¬{u kÕ, y lÑ ªL{mã ªL¹i
¸ ë Pli Ïæ ªL¹i. ¸ kli Bi qu« cl©bi ÎL¹i Bg, ªL{m¶ã ªL¹i clñ xuï¶ã cµ, y ãin
klC¶ã cù, ãin Îlu« cl¹y, BÉ ªL{m¶ã ªL¹i c cµ lÕÎ cñ« cni, ãiÕÎ lÕÎ ã B׶l
KlÊu §¹s §pi, vp ó oï¶ã ÷lÞ ÎiÉu Îlm ÎlsCÎ l¬. rbc Êy ÷lÞ ÎiÉu Îlm ÎLm Îi ¬éÎ
¬×¶l, h¹i cg ¶ã{êi cøu ÎlsCÎ klái Ϋy ãiÆc, ÎÊÎ µlni ó»¶ã hßã y y. ªl«¬ Bc cñ« cni
hí¶, vp hÊy B{îc h߶㠪ö DiÖµ, ªL{m¶ã ªL¹i c vui h߶㠶lË hêi ¶ã«y. Ï«i ãi B«¶ã
óp ÎC ë ÎLs¶ã µl߶㠶ãñ, klaã ãê óÞ Î« ¶ãle lÕÎ. GiË quC Ϋ Î vÒ o ÎL¹i B
lÕÎ u BÕ ¶l Pli Ïæ ªL¹i ¬«i µc. ªíi ãiê lÑ c, qun ¶liT ¶lg¬ ã{êi
KlÊu §¹s §pi Bi Îíi...
ª
Bích Huyết Kiếm - Hồi 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 11 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 11 9 10 657