Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết kiếm -Hồi 13

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-500-
Håi thø hai m(¬i ba
Hung hiÓm ®· h¬n ng"êi
O¸n ®éc ch¼ng kÐm ai
ã{êi Êy ¬ÆÎ Cs vni Bi ãy Lm¬, h{¶ã Bes ÎL{êã B«s, clݶl hp clCu LuéÎ cñ«
ªlai ªlu ¾, clp¶ã ªlai Ïy ¼Ó¶
ª« ¸lÝ i:
- ¸g viÖc ã× ÎlÕ?
Ïy ¼Ó ¬gc Îbi hÊy ¬éÎ hC Îl{ L« B{« cls ª« ¸lÝ. ÷lË xÐÎ óbÎ ÎÝcl, clp¶ã óiÕÎ
¶ã«y hC Îlm cñ« o{ µlô, hiÒ cu¶ã kݶl Bìy, ógc Îl{ L« Bäc. ªLs¶ã Îlm viÕÎ:
“ªles di luÊ cñ« cl{ vÞ Îæ o{, óÊÎ cø BÖ Îö ps cñ« µlCi Ïs« ¾ BÒu kla¶ã
B{îc µlе lË qu« cløc cñ« ªLu B׶l. ÷ãpy «y ¾Ê¬ V{m¶ã B klSc Îùu B¹i
¶ãliÖµ, ÎÊÎ cn BÖ Îö cñ« µlCi Ϋ BÒu µlni LbÎ hui ¶ã«y. Vp BT¬ ÎL¨¶ã ÎLß Îlã Îíi, hT¶
Bضlbi Ïs« ¾ ÎÒ Î˵.”
Di ÎT: ÷l© ªl«¶l.
ª« ¸lÝ ¶gi:
- ñ«, cCcl i clØ cß s ¬éÎ ÎlC¶ã, clb¶ã Ϋ µlni Bi ¶ã«y ¬íi kÞµ.
Ïy ¼Ó ¶gi:
- ¸lݶl ÎlÕ ¹. ¸n ªlai Îlbc Îlbc còã óns Bi cèã i clb¶ã Ϋ BÊy.
Ï«i ¶ã{êi Î vÒ B{ê¶ã ¸lݶl §iÒ ªö, « Îíi BÇu B{ê¶ã B ¶ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã k
ãiíi v« cl¹¬, lß lÐÎ ¬S¶ã ci, i h¹i ÎlÊy ¬Êy cc qu© ¼l Îõ ÎLs¶ã lp clp¶ã
lʵ Îʵ cl¹y L«...
ª« ¸lÝ ¶ãlÜ: “Qu© ¼i¶l B Ϋ L lÕÎ i, ιi o«s i c߶ ¬Êy cc ã{êi ë
B©y ÎlÕ?” ÷ãlÜ Bs¹, clp¶ã óc Lns cM¶ã. Îíi ¶lp, ª« ¸lÝ ÎlÊy Ïp ªlÝcl ª
B«¶ã ¬b« Bé¶ã os¶ã u, Bl óä qu© ¼i¶l cle ¶l«u cl¹y L« ãspi. ¸lØ ÎLs¶ã
ãy hCÎ, klaã c߶ ¬éÎ ógã ãi ps ë Bg ¶N«.
Ïp ªlÝcl ª ci ¶gi:
- ÷lNã ÎT B¹i ól Çy ÎlÊy ¶lp Ϋ c«s hí¶, ¬uï ps BC¶l c{íµ BÊy o{ µ ¹.
ª« ¸lÝ ci ¶gi:
- ¸ò¶ã ¬«y Îai Î vÒ oí¬ ¬éÎ ÎÝ, c klaã óä¶ Îp qu© Êy c߶ µlni clÞu k
¶N«.
®« ¶ã{êi cèã Bi vps ¶éi Bã, óçã ÎlÊy Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni Îõ µlÝ« ÎLs¶ã líÎ li
cl¹y L«, oSc ¬ÆÎ ¶lîÎ ¶l¹Î, hí ÎiÕ¶ã kTu h«:
- ÷ãuy Ϋi! ÷ãuy Ϋi!
ª« ¸lÝ ãiùÎ ¬×¶l ki¶l li, hiÒ i:
- ViÖc ã× ÎlÕ?
÷
Bích Huyết kiếm -Hồi 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết kiếm -Hồi 13 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bích Huyết kiếm -Hồi 13 9 10 900