Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 13

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-264-
Håi thø m(êi ba
lç häp ®¹o tÆc
YÕn v©n bÇu chñ
L{« ¶ãpy la¬ u, ª« ¸lÝ o«i Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶ã lp ªiTu ¬êi
r˵ ÷l{. ªuy vÕÎ Îl{mã Î cC¶l Ϋy cl{« hiÒ d«, l«y Îi ª« ¸lÝ cls ãäi,
r˵ ÷l{ cn ¬õ¶ã lê ãi câ¶ã¶ã hua¶.
ª« ¸lÝ Be¬ µls B«s dô¶ã ó»¶ã cC¶l Ϋy ÎLCi ãin¶ã ãini LÊÎ h{ìã cls
r˵ ÷l{ ãle. Vï¶ cg ón ca¶ã, h¹i ÎlT¬ B{îc ª« ¸lÝ d¹y óns LÊÎ
hã hiT ÎiÕµ ÎLs¶ã ¬{êi ¶ãpy, r« r˵ ÷l{ BÒu Îluéc hßã ÎÊÎ cn cCc ÎlÕ. ¸lØ c vÕÎ
Îl{m¶ã hp¶l ¬¹¶l hp y cg ÎlÉ huyÖ Î˵ B{îc. Pls B«s µl Çy hp ª« ¸lÝ c B{îc
ÎLs¶ã Ki¬ ¾p ®Ý Kݵ, klCc lM lN¶ã B«s µlCµ oö dô¶ã ó»¶ã Ϋy ÎLCi cñ« ãi«¶ã vÓ¶
h{u ÎLuyÒ, ÎlÕ ps cò¶ã l¬, ¬¶ã ps ¶ã l«¶l, qun ÎlËÎ hîi l¹i va ¶ã. ªLn
xs¶ã ¬g ¶î Bg, ª« ¸lÝ ¬íi yT ¶ã, hiÒ cls ÎluT ¬{êi ¬Êy cliÕc xe
cluÈ óÞ hT B{ê¶ã vps kl.
¸l« cs ªiTu ¸a¶ã rÔ vp ÎÊÎ cn ¬a¶ ÎlÕÎ ¬éÎ óN« ÎiÖc LÊÎ hi¶l B׶l BÉ ÎiÔ¶
cl©. ªL{íc kli Bi, ª« ¸lÝ lê ªiTu ¸a¶ã rÔ cï kiÕ¬ L« c ë cñ« ¼Ó ªö Ïs«
ÎL«s ÎLn ¶lp, ªiTu ¸a¶ã rÔ vui vt ¶lË hêi. ¸ß¶ óä¶ ÏC ã ªLã ®¹cl ª«¬
A¶l ãi«s cls ¶lp cløc ÎLCcl Îã ÎLÞ.
÷ãpy l Bg, Îi qu«¶ã ¬©y ι¶l, ãig ªlu ¬ ¬t. ª« ¸lÝ, ªl«¶l ªl«¶l,
clp¶ã ¸©¬, Ïåã ªlS¶ã Ïni ¬éÎ óä¶ óï¶ ã{êi ¬{êi ¬Êy cliÕc xe Îlñã ÎlM¶ã
hT B{ê¶ã ÎiÕ vÒ µlÝ« ®Sc. ¸l« cs ªiTu ¸a¶ã rÔ vp cCc BÖ Îö ÎiÔ qu« oa¶ã ªL{ê¶ã
Gi«¶ã, c߶ Îles cl© ÎlT¬ ó« ¬{mi dƬ B{ê¶ã N« ¬íi Îõ óiÖÎ qu«y Î h¹i. ®T ®Sc
÷ã¹ ªL{êã Gi«¶ã py, vÓ c߶ hp ÎLs¶ã µl¹¬ vi di ÎlÕ hùc cli µlïi cñ« ó«¶ã K
rs¶ã. V× B{îc hÞ¶l cñ« ªiTu ¸a¶ã rÔ cls l«y ÎLc, cCc ¬a¶ Bå cñ« ó«¶ã Ki¬ rã ë
¶lN¶ã lp ÎL¹¬, óÕ Îpu, l«y klCcl BÒu ÎiÕµ Bg¶ óä¶ ªlõ« ¸lÝ ¬éÎ cCcl © ¶.
§i B{îc ¬{êi ¬Êyãpy, vps Îíi óiT ãiíi Îضl ¾ §aã, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ¶gi:
- ViT B¹i ãi«, ¶mi B©y klaã µlni hp BÞ« ãiíi cñ« ó«¶ã Ki¬ rs¶ã. ®SÎ BÇu Îõ
¶ãpy l «y clb¶ã Ϋ µlni cÈ ÎlË BÒ µã ¬íi Bc.
ªl«¶l ªl«¶lgi:
- A¶l ¶gi ã×? Ai h¹i dC¬ vuïÎ L©u cäµ l{ vËy?
Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni BCµ:
- ÏiÖ ãiê, ÎliT l¹ ãiÆc ãi æi hT l{ cl©u clÊu, Îضl ¾ §a¶ã Çy h¹i c߶
¶lu l cCc Îضl klCc vp cg l«i ó«¶ã LÊÎ hîi l¹i.
ªl«¶l ªl«¶lgi:
- ¼éÎ ó«¶ã hp µlCi ®éÎ Ïni cñ« cCc «¶l c ã×?
Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni ci ¶gi:
- PlCi ®éÎ Ïni clb¶ã Îai cluyT k¬ ¨ ÎLT ¬ÆÎ óÉ. ¸ß¶lN¶ã Î ë ÎLT óê,
hp vp¶ã ó¹c cl©u óCu vøÎ BÇy Bã, clb¶ã Îai còã klaã Îl̬lÆÎ.
ª« ¸lÝ i:
ª
Bích Huyết Kiếm - Hồi 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 13 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 13 9 10 349