Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 14

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬

DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l -288-

ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã

Håi thø m­êi bèn

Th¸i s¬n héi quÇn anh
Thung lòng phôc v¹n chóng

ª

lÊy l߬ oSÎ ¶Æ¶ã ¶Ò ¶l{ ÎlÕ. ¼p clp¶ã ¶Ð¬ Îlp¶l Bï¶ã c«s ¬éÎ cCcl ¶lÑ
¶lp¶ã. ¸lN Ïå¶ã riÔu B∙ ki¶l l∙i oøc ¬¹¶l ÎlǶ ÎlC¶l ¶«y h¹i ÎlÊy clp¶ã
¶lny hT¶ ÎLT¶ ¶gc ¶lÑ ¶lp¶ã ¶l{ cli¬ ó«y h¹i cp¶ã oî l∙i ÎlT¬.
ªl× L« ªlõ« ¸lÝ ÎlÊy kt BÞcl quC ¶liÒu cls ¶T¶ µlni Be¬ ki¶l ca¶ã Îl{î¶ã
Îlƶã( ®Ccl óiÕ¶ quû n¶l) ds ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l©¶ ÎLuyÒ¶ cls BÉ Be dä« óä ãiÆc. ªlÊy
Bï¶ã l߬ clå¶ã clÊÎ c«s ¶l{ vËy vp ¶ãliT¶ã ¶ãö« ¶l{ oSµ Bæ, y Îù óiÕÎ ki¶l ca¶ã
Îlʵ kЬ ¶T¶ kla¶ã dC¬ ¶lny hT¶ óTu xÊu, hiÒ¶ quCÎ hí¶:
- ¼i cg ãiái Îl× xuï¶ã B©y ?
§ø¶ã ÎLT¶ ¶gc l߬ clgÎ vgÎ ªlõ« ¸lÝ hT¶ ÎiÕ¶ã ãäi :
- ¼i cg ãiái Îl× hT¶ B©y.
¸lN Ïå¶ã riÔu BÕ¶ ãǶ a¬ ¬Êy cCi l߬ ë d{íi hSc ¬¹¶l ¬éÎ låi ¸lØ ÎlÊy ªlõ«
¸lÝ ¶ã∙ hé¶ ¶ã{îc xuï¶ã. ®ä¶ ãiÆc cá vç Ϋy ls«¶ la. ÷ps ¶ãê B©u hbc ¶ã∙ xuï¶ã BÕ¶
Bضl BÇu ¸lN Ïå¶ã riÔu, ªlõ« ¸lÝ óç¶ã dè¶ã În cl{ë¶ã BC¶l óæ xuï¶ã. ¸lN Ïå¶ã
riÔu oî quC ãim lNu quyÒ¶ BC¶l h¹i. ªlõ« ÎlÕ ªlõ« ¸lÝ ¶S¬ hua¶ Ϋy µlni y vp Biɬ
hua¶ yÕu luyÖÎ. ¸lê kli BÕ¶ l«i cl©¶ cñ« ¬×¶l võ« xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ, ªlõ« ¸lÝ quCÎ hí¶
¬éÎ ÎiÕ¶ã" rT¶ ?" ¸n ¬éÎ Îl©¶ l׶l óÐs ¬Ëµ cñ« ¸lN Ïå¶ã riÔu ó«y óæ¶ã hT¶ ¶gc
l߬ hbc Bg c߶ hSc h{, ¸lN Ïå¶ã riÔu ¶»¬ óß hT¶ Bg ÎLa¶ã ÎlËÎ Îøc c{êi ªl«¶l ªl«¶l
hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi :
- ¼i cg ãiái xuï¶ã B©y ?
A ¸lݶ ¶ãlÜ BÕ¶ hêi ¶gi cñ« ¸lN Ïå¶ã riÔu võ« Låi cò¶ã kla¶ã o«s ¶lÞ¶ B{îc
c{êi.
¸lN Ïå¶ã riÔu x{« ¶«y LÊÎ kЬ ki¶l ca¶ã h¹i ÎlT¬ Îl©¶ l׶l ¬Ëµ ¬¹µ ¶«y BéÎ
¶liT¶ óÞ ¶»¬ óß ÎLT¶ c«s dè cg Îpi ó« hçi h¹c cò¶ã kla¶ã hp¬ ã× B{îc. ®iÕÎ kluyÕÎ Biɬ
cñ« y ªlõ« ¸lÝ ¬íi BÆÎ cCi ÎL߶ã Bg BÉ cls y häÎ vps. ®ä¶ ãiÆc kla¶ã dC¬ BÕ¶ klu©¶
l߬ oSÎ xuï¶ã BÉ cøu Ïå¶ã riÔu v× oî Bé¶ã BÕ¶ ¶lN¶ã cCi l߬ ë d{íi, ¶lì ¶lN¶ã cCi
ÎLT¶ xôµ Bæ Îl× ¶ã{êi ë d{íi cg µlni óÞ BÌ clÕÎ l«y kla¶ã ? ÷T¶ kla¶ã «i dC¬ Bé¶ã
Îíi.
¾« ªliT¶ Qun¶ã klH ¶gi:
- §p¬ liÒ¶ BÖ L« hÞ¶l ó«s v©y Îʶ ca¶ã Îl»¶ã ¶lá ki«, l∙y ãiÕÎ ¶g ÎL{íc Bi B∙ ?
§p¬ µlg ÎL¹i clñ hiÒ¶ Îlæi Îè vp L« hÖ¶l. ®ä¶ ãiÆc ¾m¶ Da¶ã LbÎ klÝ ãiíi vp xa¶ã
h¹i ó«s v©y ªlõ« ¸lÝ, ¸lp¶ã ¸©¬. ªl«¶l ªl«¶l cǬ kiÕ¬, Ïå¶ã ªlS¶ã Ïni dè¶ã B«s
ªlõ« ¸lÝ vp ¸lp¶ã ¸©¬ Îl× Î«y kla¶ã. ¸n óï¶ ¶ã{êi qu«y ÎL߶ Bïi BÞcl víi óä¶ ãiÆc.
¸lp¶ã ¸©¬ vp ªlõ« ¸lÝ Îb¬ ¶ãùc Îõ¶ã ÎT¶ ãiÆc ¬éÎ ¶Ð¬ L« x«. ªõ L« Bêi Îíi ãiê óä¶
ãiÆc cl{« Îõ¶ã ÎlÊy «i BC¶l h¹ hè¶ã ¶l{ vËy ¶T¶ clb¶ã oî l∙i võ« BC¶l võ« LbÎ hèi.
ªlõ« ¸lÝ ¶lny Îíi c¹¶l ¾« ªliT¶ Qun¶ã. rbc Êy ¾« ÎL¹i clñ B«¶ã ¶»¬ ¶ãø« d{íi BÊÎ cg
l«i ÎT¶ BÇu ¬ôc ÎLa¶ã ¶s¬ xs« ógµ. ªlÊy ªlõ« ¸lÝ xa¶ã Îíi ¬éÎ ÎT¶ ãim...
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-288-
Håi thø m(êi bèn
Ti s¬n héi quÇn anh
Thung lòng phôc v¹n chóng
lÊy l߬ oSΠƶã Ò l{ ÎlÕ. ¼p clã Ь Îlp¶l Bï¶ã c«s ¬éÎ cCcl
¶lã. ¸lN Ïå¶ã riÔu B kl li oøc ¬¹¶l ÎlÇ Îll «y h¹i ÎlÊy clp¶ã
¶lny hT ÎLT ¶gc ¶lÑ ¶lp¶ãl{ cli¬ ó«y h¹i cp¶ã oî li ÎlT¬.
ªl× L« ª« ¸lÝ ÎlÊy kt BÞcl quC ¶liÒu cls T µlni Be¬ ki¶l ca¶ã Îl{î¶ã
Îlƶã( ®Ccl ó quû n¶l) ds ¼éc ª«¶ã B¹s ¶l© ÎLuyÒ cls BÉ Be « óä ãiÆc. ªlÊy
ã l߬ cã clÊÎ c«s ¶l{ vËy vp ãliT¶ã ãö« l{ oSµ , y Îù óiÕÎ ki¶l ca¶ã
Îlʵ kЬ T kla¶ã dC¬lny hT óTu xÊu, hiÒ quCÎ hí¶:
- ¼i cg ãiái Îl× xuï¶ã B©y ?
§ø¶ã ÎLT ¶gc l߬ clgÎ vgÎ ª« ¸lÝ hT ÎiÕ¶ã ãäi :
- ¼i cg ãiái Îl× hT B©y.
¸lN Ïå¶ã riÔu BÕ ãÇ ¬Êy cCi l߬ ë di hSc ¬¹¶l ¬éÎ i ¸lØ ÎlÊy ªlõ«
¸lÝ ¶ã hé¶ ãc xã. ®ä¶ ãiÆc cá Ϋy l la. ÷ps ¶ãê B©u hbc ¶ã xuï¶ã BÕ¶
Bضl BÇu ¸lN Ïåã ru, ª« ¸lÝ óç¶ã dè¶ã În cl{ë¶ã Bl óæ xã. ¸lN Ïå¶ã
ru oî quC ãim lNu quyÒ BC¶l h¹i. ª« ÎlÕ ªlõ« ¸lÝ S¬ hua¶ Ϋy µlni y vp Biɬ
hua¶ yÕu luyÖÎ. ¸ kli BÕ l«i cl© cñ« ¬×¶l võ« xuï¶ã ¬ÆÎ BÊÎ, ª« ¸lÝ qu hí¶
¬éÎ ÎiÕ¶ã" rT ?" ¸n ¬éÎ Îl© l׶l óÐs ¬Ëµ cñ« ¸lN Ïå¶ã riÔu ó«y óæ¶ã hT ¶gc
l߬ hbc Bg c߶ hSc h{, ¸lN Ïåã ru »¬ óß hT Bg ÎLaã ÎlËÎ Îøc ci ªl«¶l ªl«¶l
hí¶ ÎiÕ¶ã ãäi :
- ¼i cg ãiái xuï¶ã B©y ?
A ¸lÝ ¶ãlÜ BÕ hêi gi cñ« ¸lN Ïåã ru võ« i ¶ã klaã o«s ¶lÞ B{îc
ci.
¸lN Ïå¶ã riÔu x{« «y LÊÎ kЬ kl caã h¹i ÎlT¬ Îl© l׶l ¬Ëµ ¬¹µ «y BéÎ
¶liT óÞ »¬ óß ÎLT c«s cg Îpi ó« hçi h¹c cò¶ã klaã hp¬ ã× B{îc. ®iÕÎ kluyÕÎ Biɬ
cñ« y ª« ¸lÝ ¬íi BÆÎ cCi Îã Bg BÉ cls y häÎ vps. ®ä¶ ãiÆc klaã dC¬ BÕ klu©¶
l߬ oSÎ xuï¶ã BÉ cøu Ïåã ru v× oî Bé¶ã BÕ lNã cCi l߬ ë d{íi, ¶lì ¶lN¶ã cCi
ÎLT µ Îl× ã{êi ë d{íi cg µlni óÞ BÌ clÕÎ l«y kla¶ã ? ÷T kla¶ã «i dC¬ Bé¶ã
Îíi.
¾« ªliT Qun¶ã klH ¶gi:
- §p¬ l BÖ L« hÞ¶l ó«s v©y ÎÊ caã Îl»¶ã lá ki«, ly ãiÕÎ ¶g ÎLc Bi B ?
§p¬ µlg ÎL¹i c hiÒ Îlæi Îè vp L« ¶l. ®ä¶ ãiÆc ¾ Daã LbÎ klÝ ãiíi vp xa¶ã
h¹i ó«s v©y ª« ¸lÝ, ¸lp¶ã ¸©¬. ªl«¶l ªl«¶l ¬ k¬, Ïåã ªlã Ïni ã B«s
ª« ¸lÝ vp ¸lp¶ã ¸©¬ Îl× Î«y kla¶ã. ¸n óï¶ ã{êi qu«y ÎL߶ Bïi BÞcl víi óä ãiÆc.
¸lp¶ã ¸©¬ vp ª« ¸lÝ Î ãùc Îõã ÎT ãiÆc ¬éΠЬ L« x«. ªõ L« i Îíi ãiê óä¶
ãiÆc cl{« Îõã ÎlÊy «i Bl hè¶ã l{ vËy T clbã oî li « Bl « LbÎ hèi.
ª« ¸lÝ ¶lny Îíi c¹¶l ¾« ªliT Quã. rbc Êy ¾« ÎL¹i c B«¶ã »¬ ¶ãø« d{íi BÊÎ cg
l«i ÎT BÇu ¬ôc ÎLaã s¬ xógµ. ªlÊy ª« ¸lÝ xa¶ã Îíi ¬éÎ ÎT ãim B«s L« cn Î
¬éÎ ÎT câã ¾« ªliT Quã cl¹y. ª« ¸lÝ clui qu« hi d«s Bi Îles Î cæ ÎT¶
ª
Bích Huyết Kiếm - Hồi 14 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 14 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 14 9 10 894