Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 16

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-334-
Håi thø m(êi s¸u
®ång tam kÕt nghÜa kim lan
trî oai c"íp ®o¹t hång y
äi ¶ã{êi B«¶ã vui vt Î cluyÖ, ªl«¶l ªl«¶l óçã i A ¸lÝ L»¶ã:
- ¸a ¸lÝ, la¬ ¶ä clb¶ã Ϋ B«¶ã clЬ ãiÕÎ qu© ói¶l o{í¶ã Ϋy,
óçã ¶liT kla¶ã ÎlÊy ca N«. ¸lM¶ã l«y ca Bi B©u ÎlÕ?
A ¸lÝ ¬ÆÎ óõã, ʵ b¶ã ¬éÎ hCÎ i hn¶ã¶ã cluyÖ klCc, hT Îiն㠶gi:
- ¸lÞ ªl«¶l, Õu clÞ ¬Æc h¹i µc oøc µlôc ¶N, clSc Bѵ hS¬ BÊy!
ªlÊy ã ¶gi hn¶ã ¶ã cluyÖ klCc, ªl«¶l ªl«¶l BÞ¶l lái cls L« hH ¶l{¶ã
ÎlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc B{« ¬L« liÖu óns kla¶ã ¶T, 㠬ج ci ¶gi:
- §i B{êã cCÎ óôi µ B©y ¶ã{êi l{ ÎlÕ Çy T Îai klaã ¬uï ¬Æc ¶N ÎL«¶ã
hp ιi ÎlÕ BÊy!
¼äi ¶ã{êi ÎlÊy Îi B kluy« T «i Êy BÒu vÒ µlßã yTãlØ.
ª« ¸lÝ oSµ ¶ãñ óç¶ã ÎlÊy ªL׶l ªl«¶l ªLbc óc vps vp klH ¶gi:
- ViT Î{í¶ã ca¶ã, Îai cg ¬éÎ viÖc Çy ¬uï¶ ¶gi BÉ Î{í¶ã ca¶ã l«y.
ª« ¸lÝ ¶ãåi ¶læ¬ dËy ¬êi ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶ãåi, i lái:
- ¸g cluyÖ ã× xi luy¶l cø ¶gi.
ªL׶l ªl«¶l ªLbc hiÒ LØ Î«i ¶gi:
- ¸©u cluyÖ klC dpi, clb¶ã Ϋ L« ¶ãspi k¶gi Îl× lm¶!
®iÕÎ u cluyÖ cñ« ªL׶l ªl«¶l ªl«¶l ¬uï¶ gi LÊÎ óÝ ¬ËÎ, ª« ¸lÝ i ¬Æc
Cs ¶ãspi vps. i l«i ¶ã{êi cè¶ã Bi L« klái klCcl BiÕ¬, ÎiÕ ÎlM¶ã hT ãä i lá ë
¶ãspi ÎlÞ ÎLÊ k¬ ¬éÎ În¶ã BC lá ãåi xuï¶ã. ÷l× xuã qu«¶l klaã ÎlÊy ¬éÎ
ógã ãi ps, ªL׶l ªl«¶l ªLbc hiÒgi:
- ViT Î{í¶ã ca¶ã, Bå BÖ cñ« Îai hp A ¸lÝ cg ¬éÎ h«i hÞcl LÊÎ BÆc óiÖÎ. rbc óCi o{,
Îai B ¶lË hêi ãiN óÝ ¬ËÎ cls p¶ã, klaã cls «i óiÕÎ Îl© ÎlÕ cñ« p¶ã.
ª« ¸lÝ ¶gi:
- ªai cò¶ãlË ÎlÊy ca Ϋ kla¶ã µlni hp ¬éÎ ÎliÕu ¶N ÎǬ Îl{êã. ÷Õu hs luy¶l
B ¶lË hêi ãiN cluyÖ óÝ ¬ËÎ cñ« ca Ϋ Îl× klaã µlni ¶gi cls Îai óiÕÎ ¶N«.
ªL׶l ªl«¶l ªLbc ¶gi:
- ÷lNã Îèy Î߶ã Îles lÇu ¶p¶ãu hp ¶l© viT ÎLs¶ã µlñ cls T ÎÊÎ cn cm ¬{u
cñ« clb¶ã Ϋ µlni ãiN kÝ, Bõ¶ã BÉ cls óä¶ lä óiÕÎ Îl× lm¶.
ª« ¸lÝ ki¶l li ¶gi:
- ÷lNã ãi Bg BÒu hp ¶l© viT ÎLã µl« BÊy p?
ªL׶l ªl«¶l ªLbc ãËÎ BÇu ¶gi:
¼
Bích Huyết Kiếm - Hồi 16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 16 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 16 9 10 183