Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 17

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-359-
håi thø m(êi bÈy
nhµ kú , t"êng qu©y n¨m vßng, kh«ng cöa ngâ
kh¸ch qu¸i dÞ, ®Õn tõ bèn ph"¬ng, tm khè ng©n
laã ó«s u, ª« ¸lÝ vp cCc lns lC B Îíi Îlp¶l µ ®Sc Ki¶l. rbc Êy
¬è« Îlu võ« qu«, ÎiÕÎ Baã ¬íi Îíi, ª« ¸lÝ B{« ÎiÒ cls Ïåã ªlã Ïni
¬u« ¬éÎ c¨lp ë µ. V× BÞ¶l hp¬ Îl© víi ¬éÎ vpi v{mã Î ca¶ã Îö BÉ hp¬ ¶éi
ø¶ã cls ¾Ê¬ V{m¶ã, T µlni ÎL«¶ã lsp¶ã cls hÞcl où.
÷ãpy l Bg, ªl«¶l ªl«¶l B«¶ã clØ luy óä ãi ¶lp quÐÎ dä óï ÎLÝ óË Lé¶
kla În. ª« ¸lÝ ¬éÎ ¬×¶l Bi d¹s clmi cCc µ hí¶ ÎLs¶ã éi Îll. §i Îíi ¬éÎ ¶mi,
clp¶ã ÎlÊy cg LÊÎ ¶liÒu¶l csi kls ó¹c cñ« ®é Ïé Ϋy¬ klÝ ãiíi ¶l ãCc ¬ËÎ.
÷ãle ¶lNã ãi Bø¶ã xe¬ ¶gi, clã ¬íi l«y ÎiÒ ÎluÕ ¬C ë ¬iÒ ÷«¬ « vË Îni
BÕ, B«¶ã ãëi vps ÎLs¶ã kls ¶ã© k. ¸lp¶ã ¶ãlÜ, oï vã ó¹c Çy hp luyÕÎ ¬¹cl c¨¶
ón cñ« vu« ¾è¶ã ¸lݶl B©y. Võ« ãlÜ, clã hn¶ã L« B»¶ã x« BÉ qu« oCÎ B{ê¶ã hïi
vps ¶ã© k, Îl× óç¶ã ÎLa¶ã ÎlÊy l«i cCi óg¶ã Be ë ÎLT ¬Ci ¶lp ¶ã© klï ¶lny hT¶,
Îl© µl¶l«¶l ¶lÑ va cè¶ã, clØ ÎLã cµ ¬SÎ B kluÊÎ vÒ µlÝ« §a¶ã ®Sc i.
÷ã¹c ¶liT va ¶ã, ª« ¸lÝ ãlÜ: “®« ¶ãpy ó« ¬ÆÎ ÎlÕ Çy, clM¶ã hH cg
¶ã{êi dC¬ ÎLé¬ cSµ ÎiÒ ó¹c cñ« ¶ã© klï l«y o«s? ª« µlni Buæi Îles xe¬ l«i ¶ã{êi
Bg hp «¶l lè¶ã lns lC cñ« ó«¶ã µlCi ps ¬íi B{îc! ÷ãlÜ B, clp¶ã hiÒ cl¹y
Îles vÒ µlÝ« §a¶ã ®Sc, ÎlÊy ógã ãi B ¬ÊÎ lbÎ l{¶ã µlÝ« Bg clØ cg ¬éÎ cs¶
B{ê¶ã Îlai, clp¶ã véi ãië kli¶l ca¶ã ds ¼éc ª«¶ã B¹s ÎL{ë¶ã ÎLuyÒ d¹y cls, cl¹y
¶l«¶l l{ ãù« µli, clØ Buæi Îles ãy µlbÎ B ÎLa¶ã ÎlÊy l«i ¶ã{êi B«¶ã cl¹y ë µlÝ«
B»¶ã ÎLc. ¾î clb¶ã l«y óiÕÎ, clp¶ã cl¹y LÊÎ ¶lÑ cl©, l{ã vÓl«¶l l{ cò.
¼éÎ hCÎ o«u, clp¶ã clØ c߶ cCcl l«i ãi k Bé ¬éÎ ÎL{îã Îlai. ÷l× kü, clp¶ã
¬íi l«y l«i ã{êi ¶ä LÊÎ óÐ , ¬Æc Cs , ÎLT BÇu cg l«i cCi Buai ¬ ¶ls lá.
¸lb¶ã hp l«i Îl»¶ã lá ÎL¹c ¬i ó«, ¬{êi óï Îlai. ¼çi ÎT klu© vCc l«i Îbi
ÎLT v«i, cg vt klC ƶã Ò, clSc hp ÎiÒ ó¹c cñ« ¶ã© k¶ã T? ªuy clb¶ã ÝÎ Îuæi
¶l{ ÎlÕ, klu© vCc l«i Îbi klC ƶã, ¬p vÓ c߶ cl¹y ¶l«¶l l{ ó«y, ÎlËÎ hp liÕ¬
cg.
Klaã ó«s u, l«i Îl»¶ã óÐ Cs B cl¹y Îíi cl© Îlp¶l, ªlõ« ¸lÝ ¶ãlÜ: X
clbã ó«y L« ¶ãspi Îlp¶l ó»¶ã cCcl ¶ps?” ÷ãê B©u, clb¶ã kla¶ã ãõã ó{íc, cø Î
xa¶ã ÎlM¶ã L« ¶ãspi cö« Îll. ®ä¶ ¶l ¶l ãCc ¶ã Îlp¶l clØ ÎlÊy ÎlsC¶ã ¬éÎ cCi,
l«i cCi ã× Bs B ë óT c¹¶l hÎ qu«, B«¶ã ki¶l ã¹c Îl× h¹i ÎlÊy ¬éÎ cCi ógã x
hÎ qu«, L« klái cæã Îll c߶ l«¶l lm l«i cCi óg¶ã ki«. ¸ Îíi óä ¶l BÞ¶l
ÎlÇ ÎLaã ÎlÊy Lâ l«i cCi ógã hp l«i « óÐ vp ¬éÎ ã{êi Bp aã ¬Æc Cs ¬pu
xC¬ Îl× ó« ¶ã{êi B cl¹y ÎlËÎ x« i.
÷lê kli¶l ca¶ã hîi l¹i, ª« ¸lÝ Îles i óÊy ¶liTu u ¬p l«i Îl»¶ã óÐ kla¶ã
l«y óiÕÎ ã× cn. R« klái Îlp¶l cl¹y ÎlT¬ óny, ÎC¬ dƬ B{ê¶ã, l«i Îl»¶ã lá Îíi ¬éÎ
¶lp hí, hiÒ ¶lnyã«y vps.
ªíi ãÇ, ª« ¸lÝ ÎlÊy lp Bg xuã qu«¶l x©y ¬éÎ óê Î{êã Be c«s clõ¶ã
l«i ÎL{îã, l{¶ã kla¶ã cg cö« ¶ãâ. ®ê Î{ê¶ã Bg o Be, ÎLa¶ã LÊÎ ãlT Lî¶ vp h¹.
K
Bích Huyết Kiếm - Hồi 17 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 17 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 17 9 10 501