Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 18

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-380-
Håi thø m(êi t¸m
Thi ®éc ch"ëng tµn ¸c biÕt bao
XuÊt thiÕt thñ hiÓm ®éc kh«n l"êng
lÊy ãi ä ã cs LÝÎ hT ¨, «i Êy BÒu ÎlÊÎ kl. GlT Îë¬ quC, ªl«¶l
ªl«¶l oÎ ¬ö« ιi c, i qy BÇu L« µlÝ« u, klaã dC¬ l× ¶N«.
¸ß¶ ª« ¸lÝ vp ¬äi ãi còã klaã «i dC¬ ã lN¶ã ¬ ¨ Bg cn. ªlÊy «i Êy
BÒu lsn¶ã oî ãlT Îë¬, ãi ¶ä h¹i cp¶ã BSc clÝ, hiÒ ¶gi víi § ªliÕÎ ¾i¶l L»¶ã:
- ÷ã{mi hp clg cñ« µ l« Îles Îíi B©y clSc v× ÎiÒ ó¹c cñ« ¶ã© klï µlni
kla¶ã? Ïõ, ã{mi óiÕΠΫ hp «i kla¶ã?
§ ªliÕÎ ¾i¶l BCµ:
- Xi Î hçi ÎiÉu ¶l© ¬kЬ. ¸lM¶ã l«y cCc l¹ quý ÎC¶l d«¶l hp ã×?
÷ã{êi ä cn ci, uï¶ã ¬éÎ µ L{îu, h¹i ã ¬éÎ cs ãi ¶N« hT ¨ Låi c{êi
¶gi:
- ªai ªÒ, ÎT ÷ã«s, clØ hp ¬éÎ kt va d«¶l ÎiÉu ÎïÎ Îl× hs luyl óiÕÎ o«s
B{îc?
GiËÎ ¬×¶l, Bø¶ãã«y dËy, § ªliÕÎ ¾i¶l ¶gi:
- ñ«, ÎlÕ L« cCc l¹ hp ¸È¬ Y §éc ¸Ci, ÎiÉu ¶l© ãle B¹i d«¶l Bu i.
ª« ¸lÝ x{« «y cl{« lÒ ãle ÎlÊy cCi ÎT ¸È¬ Y §éc ¸Ci Êy ó«s ãiê, ¶l{¶ã
ÎlÊy § ªliÕÎ ¾i¶l lsn¶ã oî l{ vËy, clSc ã{êi Bg µlni hp ¬éÎ ¶l© vËÎ cõ klai
ÎLs¶ã ãiíi ¬ cò¶ã T. ¸lp¶ã h¹i oùc ãlÜ Îíi óN« ¶ä, ÎT ¨ xi Çy ó LS Îl×
¶ãlÖ cñ« y kla¶ã cg ã× BÆc óiÖÎ hS¬, ¶l{ vËy lp ÎÊÎ µlni oî y ¬éÎ cCcl quC Bã l{
ÎlÕ? r¹i ÎlÊy § ªliÕÎ ¾i¶lgi:
- Q ãiCs x{« «y Îlã lp B¹s ë óï¶ Îضl: Qun¶ã §a¶ã, Qun¶ã ª©y, V©¶
÷«¬, vp Q ¸l©u, cls T ÎiÉul© klaã B{îc l©¶l óCi kiÕ¶.
ªÒ V© ÷ã«s ¶gi:
-¶ã, clbã Îai hT ÎLT ®Sc Ki¶l Çy ¬íi cg ¬Êy ÎlC¶ã «y Îlai.
§ ªliÕÎ ¾i¶l h¹i ¶gi:
- ªiÉu ¶l© låi l{u B u. rÇ Çy ªÒ «¶l lèl cèã cl{ vÞ luy¶l BÖ Îíi ®Sc
Ki¶l, «¶l e¬ clbã Îai Îù óiÕÎ ÎiÕµ Bi Îlu clu BCs, B hp¬ ¬Ýcl hßã cl{ vÞ «¶l
ã, cls T ¬íi µlCi ÎiÉu ¶l© Îíi B©y xi hçi.
÷gi xs¶ã, y vCi clps hi« hÞ«. ªÒ ÷ã«s cø viÖc ¨ ã, kla¶ã Îl̬ B h¹i.
ªl«¶l ªl«¶l ãlÜ ÎlǬ: X{« «y óä¶ ca¶ã o«i vÓ y ÎlÇ y ÎlÕ lp liÕµ h{m¶ã
d©, hbc Êy o«s óä¶ clb¶ã luã Cc ¶l{ h«¶ã ¶l{ ? ÷«y ãƵ µlni Ϋy ¶ã cái, y B
clÞu quy hôy lÌ l¹ BÕ ÎlÕ i! ª« ly xe¬ kÕÎ cc L« o«s.”
§ ªliÕÎ ¾i¶l h¹i ¶gi:
ª
Bích Huyết Kiếm - Hồi 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 18 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 18 9 10 94