Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 19

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-403-
Håi thø m(êi chÝn
®ªm khuya më quan tµi
s¸ng sím thö xµ kiÕm
Ls¶ã ó«¶ã Ki¬ rs¶ã óçã cg ãi Bø¶ã hT ÎiÕ¶ãgi:
- Y ¬{u ¬a BÞ¶l ÎÈu ÎlsCÎ Îl× cg. Xi ªiTu ca {m¶ã c cgãle hêi y.
UyÉ ÷li lái ª« ¸lÝ L»¶ã:
- ViT Î{í¶ã ca¶ã ¶ãlÜ o«s?
ª« ¸lÝ ÎLǬ ¶ã©¬ ãy µlbÎ, ãlÜ ÎlǬ: ÷lË xÐÎ Îl× l«i vÞ o{ luyl
ÎlÕ ps cò¶ã cg È Î׶l ã× B©y. ª« cø Bi Îles xe¬ o«s Îl× lm¶. ÷Õu cg ãië ãi«¶
kÕ ã×, clSc cò¶ã kla¶ã ÎlÉ ps ÎlsCÎ klái Ϋy Ϋ.” ÷ãlÜ B, clp¶ã hiÒgi:
- ÷Õu vËy, clb¶ã Ϋ cø Îlö cè¶ã Bi i xe¬ o«s?
UyÉ ÷li hiÒ qu«y h¹i ¶gi víi «¶l e¬ ó«¶ã Ki¬ rã L»¶ã:
- ¸g ViT Î{í¶ã ca¶ã Bi víi, clSc klaã dC¬ ãië ÎLß ã× B©u.
ªõ kli ªiTu ¸a¶ã rÔ óÞ C¬ l¹i Îíi ãiê, ªiTu UyÉ ÷li B B{m¶ã liT hp ®«¶ã
c ¬íi Låi. ÷p¶ã dÓ ¬äi ãi Bi k¬ luã Î óCs Î, «i Êy BÒu µc Î߶ã vp
¶ãle hêi p¶ã L¨¬ LSµ. Vp ¬äi ¶ã{êi cè¶ã óiÕÎ ªlõ« ¸lÝ hp ¶ã{êi l© ãlÜ«, ca¶ã
h¹i c«s c{ê¶ã. ¸g ¶ã{êi Îpi ó« ¶l{ ÎlÕ Bø¶ã L« c ÎL× caã B¹s ¬äi ãi cß ¬s¶ã ã×
lm¶N«, T klaã «i µln Bïi cn.
§å¶ã ÏuyÒgi:
- _????_
¼Ó ªö Ïs« v{îÎ Î{ê¶ã Bi ÎL{íc. ª« ¸lÝ, UyÉ ÷li, vp §åã ÏuyÒ Îles o«u.
ªL{íc kli Bi, ª« ¸lÝ B dÆ ¾« ªliT Quã cCc ¶ã{êi Bi vÒ lp ÎL{íc. ¸Cc «¶l
e¬ ó«¶ã Ki¬ rã ds B¹i BÖ Îö cñ« ªiT ¸aã rÔ hp ÷ãa ®×¶l l{íã dÓ ÎLë vÒ klCcl
c i.
ª« ¸lÝ vp UyÉ ÷li Îles «¶l e¬ §åã ÏuyÒ Bi vÒ µlÝ« ®Sc, kli Îíi cl©¶
Îã Îlp¶l, §å¶ã Ïuy d©y Îã cg ¬gc oSÎ L«, Îu¶ã hT ÎLT óê Îlp¶l, c cls
cCi ¬gc ¬gc clÆÎ vps óê Î{ê¶ã Låi, ¬íi ¬êi UyÉ ÷li hes hT ÎL{íc, Î BÕ hp ¼Ó¶
ªö Ïs«, Î ó« hp ª« ¸lÝ, c߶ §å¶ã ÏuyÒ hT u cèã. R« klái Îlp¶l, óï vÞ h¹i
ÎiÕµ Îôc Bi vÒ l{íã ®Sc. rbc Êy B«¶ã hbc ãiN« BT¬, ÎL¨¶ã oC¶ã l{ ó¹c, hïi Bi cp¶ã hbc
cp¶ã kl˵ klÒ¶l klg Bi. §i B{îc óï ¨¬ ¬ B{êã, §å¶ã ÏuyÒ ¶ã ªö Ïs« B{«
l«i ¶ã{êi BÕmi l¶ã vu Çy Îl× cg ã× BC¶ãBÉ xe¬ xÐÎ.
rT ÎLTbi, h¹i Bi B{îc l«i ó« dƬ ¶N«, hïi Bi BÒu hp lNã c BC ãå ãlÒ cn Î
klg Bi. ÷l{¶ã ¶lê cg kll caã klC c«s, óï¶ ã{êi vÓ ÎiÕµ Îôc ÎiÕ hT, Îõ l߶ BC
Çy ¶lny ¶ã l߶ BC ¶ä. rbc oSµ Îíi Bضl ¶bi, UyÉ ÷li B Î læ¶ lÉ, ª« ¸
hiÒ S¬ Ϋy ã vp ¶gi:
- §É Îai ãibµ ca {mã ¬éΠΫy.
ª
Bích Huyết Kiếm - Hồi 19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 19 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 19 9 10 853