Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 20

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-425-
Håi thø hai m(¬i
O¸n phÉn nãi chuyÖn x"a
TiÒu tuþ dÞ ®"¬ng thêi
iTu UyÉ ÷li ÎLï¶ d{íi BCy kiÖu, clØ cn¬ ÎlÊy óï ÎT µlu kiÖu klT¶l cl¹y
¶l{ ó«y, ¬íi l«y ¶lN¶ãã{êi µlu Bg BÒu hp oÜ cni ÎL«¶ã cn.
ªlÊy vËy p¶ã lmi lsn¶ã oî. rbc Êy hp ¬è« §a¶ã ãig ¶l óuïÎ x{mã, d{íi BCy
ku còã kÕÎ ó¨¶ã, óÞ lmi Î cñ« ã L« lmi g¶ã, ó¨¶ã Bg lg« Îlp¶l ¬éÎ ãiäÎ {íc
clny xuïã. UyÉ ÷li Bp¶l µlni BÉ cls ¶c ó¨¶ã ãiäÎ BÇy l«i ¬C, kla¶ã y Ϋy
ã¹Î Bi oî lmi ã BËy ¬éÎ ÎÝ hp Ïp ªliÕÎ ª óiÕÎ hiÒ¶.
§i B{îc _????_, óçã ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã ÎlÐÎ , ku ãõã ¶ã«y h¹i. i ¶ãle
Îiն㠶gi cñ« ¬éÎ ãi Bp a¶ã quCÎ hí¶:
- ¸s ÎiÖ Îú Ïp ki«, ¬«u L« B©y h¶l clÕÎ.
UyÉ ÷li ã¹c ¶liT ãlÜ ÎlǬ: “ªiÕ¶ã gi que Îluéc hS¬, kla¶ã óiÕÎ hp «i
ÎlÕ?” r¹i ¶ãle ¬éÎ ÎiÕ¶ã klCc h« hí¶:
- ÷ãò §éc GiCs cCc ¶ã{mi lsp¶l lp¶l l{ ÎlÕ, klaã ¶ãê cò¶ã cg ¶ãpy la¬
«y.
UyÉ ÷li ãiùÎ ¬×¶l ãlÜ: å, ãi py hp ¼Ó ªö Ïs« i, c߶ ¶ã{êi ¶gi Îlø
¶lÊÎ hp o{ luy¶l cñ« a¶ã Ϋ §åã ÏuyÒ B¹s ¶l©.” i p¶ã ãle xu¶ã qu«¶l cg
ÎiÕ¶ã cl© ã{êi Bi Îíi, clSc hp cg LÊÎ ¶lu ã{êi B ó«s v©y cliÕc kiÖu py Låi. ®ä¶
µlu ku BÉ xuï¶ã LbÎ klÝ ãiíi L« clï¶ã cù, UyÉ ÷li kÐs ¬éÎ ãgc vni cle kiÖu hT¶,
¶l× ÎLé¬ L« ¶ãspi, ÎlÊy ãgc µlÝ« §a¶ã cg óï ¨¬ ã{êi BÒu ¬Æc Cs B¹i oÜ, Ϋy cǬ
k¬, ¶ã{êi Bø¶ã ÎL{íc l׶l l{ hp §å¶ã Ïu B¹s ¶l©¶.
÷p¶ããlÜ: “¸lSc ó« ¬ÆÎ ª©y, ÷«¬, ®Sc kBÒu cg ãi ó«s v©y cn. §©y hp µlCi
Vâ §«¶ã B¹i cö Îíi ÎLn Î ¶ã T?” ¸lØ ÎlÊy Îl© kiÖu lmi Bé¶ã ¬éÎ cCi, Ïp ªliÕÎ
ª B lny L« ¶ãspi kiÖu vp quCÎ hí¶:
- ªlñy B¹s ÎÆc B clÕÎ cl{«? ¸Cc ¶ã{êi ÎCs ã« ÎlËÎ, ¬uï¶ hp¬ ã× Î« ps?
§å¶ã ÏuyÒ BCµ:
- ¾{ luy¶l clb¶ã Ϋ, Ïsp¶ã ¼éc B¹s ÎL{ë¶ã ó©y ãiê ë B©u, ¶gi ¬«u L« Îl× klái óÞ
dÇy vß.
Ïp ªliÕÎ ª cn ci ¬éÎ i Låi i ãiä¶ãlu ¬× ¶gi:
- ¾{ µ cñ« cCc ¶ã{êi cg µlni hp « ÎLt hT ó« B©u ¬p cCc ¶ã{mi i Îai hÊy
¶ã{êi vp cCc ¶ã{êi cg ãi«s o{ µ cñ« cCc ¶ã{mi cls Îai ÎLaã s¬ B©u, µlni Î
kla¶ã? ªlai Bc, clb¶ã Ϋ ¶ã hp ãi ÎLs¶ã vâ ¬ cn, Îai ãibµ cCc ¶ã{mi Î׬
k¬ cls, ¬ a¶ã Ϋ ¬éÎ Îl© ¬éÎ ¬×¶l h{u h¹c óT ¶ãspi klaã «i ÎLa¶ã s¬ BÕ¶
Îl× Îéi ¶ãliÖµ ÎlËÎ!
UyÉ ÷li ¶ãlÜ ÎlǬ: “ªl× L« ¬ô Çy x{« vÓ gi cCi ãiä¶ã ᶠp ᶠt py, ÎL{íc
k ¬×¶l cø Î{ëã ÎL{íc ¬ÆÎ ViT Î{í¶ã ca¶ã ¬ô Êy cø hp¬ Î ¶l{ vËy, ó©y ãiê Ϋ
¬íi óiÕÎ Bg hp ¬éÎ Îlgi que cñ« ã.”
ª
Bích Huyết Kiếm - Hồi 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 20 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 20 9 10 840