Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 21

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-475-
Håi thø hai m(¬i mèt
M¸u hång nhuém b·o kiÕm
Gi¸p vµng nhËp kinh ®«
p ªliÕÎ ª hiÒ dÓ B{êã Bi ÎL{íc, ÎiÕµ Îôc l{í¶ã vÒ µlÝ« ª©y, « Bi võ«
kleãîi A ¸lÝ xi¶l Bѵ. ÷p¶ã ¶gi:
- Klaã ãê ¬éÎ vÞ ca¶ã clb« cp¶ã vp¶ã hC ãäc c߶ ÝÎ Îi l{ vËy ¬p ãlÖ
h¹i c«s c{ê¶ã lm ãi, ÎlËÎ hp l¬ cg.
¼Æc p¶ã ¬uï¶ ¶gi ã× Îl× ¶gi, ª« ¸lÝ cø hM¶ã ¶ã Bi Îles. §i B{îc l ¨¬
dƬ B{êã Îíi ÎL{íc clè« Ïs« ÷ãliT¬, cg ¬éÎ oï ãiCs d© ÷ãò §éc c«¶l ãCc cȶ
ÎlË, ÎlÊy ¬ÆÎ ª« ¸lÝ clb¶ã ãiË dN ÎLï ¬L« ¶l×. ªlõ« ¸lÝ cbi BÇu Îles Ïp ªliÕÎ
ª, Bi ÎlM¶ã vps ÎLs¶ã B. ªLT §¹i lè¶ã óns B cg Lni cá ÎlËÎ BÇy, ãiCs clbã óÞ
Îl{m¶ã »¬ Îlp¶l lp¶ã ÎLT Bg. ª« ¸lÝ ãini luyÖÎ cls Îõ¶ã ÎT ¬éÎ, vp ¶gi:
- ªai i quý vÞ kla¶ã Îlè sC ã× cn, clØ v× ¬éÎ où lu¬ ¶ls lá ¬p B ÎlÊÎ
¶l{ vËy. ªai LÊÎ © lË vp xi Îlp¶l ÎlËÎ cCs hçi cè¶ã q vÞ.
÷gi B, clp¶ã cbi BÇu clps ¬äi ã{êi. GiCs clb¶ã ÷ãò §éc qu«y Bi kla¶ã
Îl̬ ÎLn hêi. ª« ¸lÝ ¶ãlÜ, ¬×¶l B hp¬ ÎL߶ hêi lø« vp LÊÎ µlе, cln µlni ¶gi
¶luN«. ÷ãlÜ B, clp¶ã hiÒ qu«y L«, óç¶ã ÎlÊy ¬éÎ Bai ¬ Béc Cc, ã dN l׶
vÒ µlÝ« Ïp ªliÕÎ ª. ÷ã{êi Bg È ÎLs¶ã xg Îïi, kla¶ã Îl© l׶l L« o«s. ¸lp¶ã c
ÎlÊy os¶ã lì¶ Êy x«¶l óiÕc oC¶ã quSc. GiùÎ ¬×¶l, clp¶ã ãlÜ ÎlǬ: “Ï«i ¬ Êy
c« BÇy sC c µlÓ uÊÎ. ÷ãi Bg hp «i?” ¸lp¶ã ÎLõ¶ã ¬ hT l×. ÷ã{êi ¶ä B
ht vps µlÝ« ÎLs¶ã. ¸lØ ÎlsC¶ã ÎlÊy Îl© l׶l, clã B ¶lË L« hp Ïp Ïå¶ã Dc.
ªiÔ clp¶ã L« ki cö« c«, Ïp ªliÕÎ ª Îl«y Bæi lM oSc ¬ÆÎ, kla¶ã vui Î{mi
¶l{ ÎLc. ª« ¸lÝ ãli lsÆc va ¶ã. ¾«u kli clps Îõ óiÖÎ Ïp ªliÕÎ ª, clã Î
vÒ B{ê¶ã cò. §i B{îc lm dƬ Bã, clã cp¶ã ãlÜ ãli ¶ã¹i clbã cg ã ¬{u
ã× klCc, cli ó»¶ã ¶l© hbc Çy qu«y Î h¹i xÐÎ xe¬ o«s, BÉ ÎiÖ viÖc µl߶ã óÞ. ÷ãlÜ
xs¶ã, clp¶ã qu«y o«¶ã l{í¶ã ÷«¬, Î h¹i µlÝ« u c«. ÷l× q¶l, ÎlÊy kla¶ã cg
¶ã{êi c«¶l ãCc, clã hiÒ ¶lny qu« Î{êã ¬p vps óçã ãle ÎiÕ¶ã cßi i¶l ái.
ª« ¸lÝ óiÕÎ Bg hp ÎiÕ¶ã cßi ãäi léi µ cñ« ÷ãò §éc GiCs, hiÒ ¶bµ u y
Î. ¾«u Bg BsC clSc óä¶ clb¶ã B vps ÎLs¶ã i läµ cn i, clã ¬íi Bi Îíi µlÝ«
u §¹i lè¶ã óns B vp ¶ãle ÎiÕ¶ã ci cä ë óT ÎLã vä¶ã L«. ¸lp¶ã bµ Ϋ vps kle
cö« BÉ ãle cls . ªiÕ¶ã gi cñ« Ïp Ïå¶ã Dc LÊÎ clu«, ÎiÕ¶ã cñ« ªÒ ÷ã«s
klp klp, cn l«i B«¶ã Bu« ¶l«u v¹cl Îéi cñ« Ïp ªliÕÎ ª L«. ¼éÎ ÎT óns ã l«¬
huyÕ Î׶l c quT cn Î cñ« óæ ãiCs. ¼éÎ ÎT ¶gi hp p¶ã liÖµ víi kt BÞcl hp¬
ã viÖc óÇu vu« ¬íi, hì ¬éÎ cm i ól ÎL{í¶ã óæ¶ ãiCs. Ïp ªliÕÎ ª clØ ¬Ø¬
ci i ¶gi:
- ¸Cc ¶ã{êi ¬uï hp¬ ã× Î«?
¼äi ¶ã{êi BÒu yT¶ã ¬éÎ i h©u. Ïp Ïå¶ã Dc ¶gi:
- ¸lb¶ã Ϋ T h˵ ãiCs c klCc.
Ïp ªliÕÎ ª¬ ÐÎ ¬ÆÎ h¹i i:
Ï
Bích Huyết Kiếm - Hồi 21 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 21 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 21 9 10 476