Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 22

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµedóy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-489-
håi thø hai m(¬i hai
¸Cc ¶ã{êi ÎLs¶ãlp BÒu hT cn B¹i on¶l. Ïåã ªlã Ïni ë óT ¶ãspi cl¹y vps,
kTu hí¶:
- Qu© cñ« ¾Ê¬ V{m¶ã B Îíi.
rbc Êy ÎiÕ¶ã B¹i óCc h¹i ¶æ, ÎLs¶ã Îlp¶l l hö« c ÎLêi, ÎiÕ¶ã Les dËy BÊÎ, B¹i
qu© cñ« ¾Ê¬ V{mã B BC¶l Îíi ¶ãspi Îlp¶l ®Sc Ki¶l.
ª« ¸lÝ ¶gi i §å¶ã ÏuyÒ L»¶ã:
- §¹s ÎL{ë¶ã, ã B óCi Îai hp¬ o{ i, viÖc cñ« Î o{ ly Îls¶ã Îln...
Ïp ªliÕÎ ª ¶l«¶l ¬å¬ ¶gi hiÒ¶:
- Ïsp¶ã ¼éc B¹s ¶l© óÞ ca Îai ¶lïÎ ë ÎLs¶ã §éc rs¶ã ã ιi luyÖ §¹i
Îضl ÷«¬. Ï«i vÞ Be¬ cCi Çy Bi Îíi Bg BÉ u aã Ϋ. ÷gi xs¶ã, p¶ã B{« cCi cßi
ó»¶ã oSÎ Be, l׶l cs LS, cls l«i ¶ã{êi. §å¶ã ÏuyÒ vp ¼Ó ªö Ïs« l«y Îi o{ µ
va où, ¬õã va cè¶ã, véi cC¬ p¶ã vp ¶lËy cCi cßi. Ïp ªliÕÎ ª ¶gi ÎiÕµ:
- ¸Ci cßi Çy hp ¶l µ cñ« Îai. Ï«i vÞ µlni Bi ¶ã«y, quý Îíi ÎL{íc óä ãiCs
clbã ë B©y vÒ hp cøu B{îc Î o{ ã«y, v× ãiCs clbã ë Bg vÓ cl{« l«y Îi Îai B
µln ãiCs µlCi, clb¶ã ÎlÊy¶l µ py ÎùliT Îl« hÖ¶l Îa o{ ¶ã«y.
§å¶ã ÏuyÒ vp ¼Ó ªö Ïs« i vp¶ã Bi hua¶.
Ï«i ¶ã{êi Bi klaãu, cCc ¶mi lps kiÖÎ BÒu Îíi ãle lu hÖ¶l cñ« ªlõ« ¸lÝ klëi
où hp¬ ¶éi ø¶ã cls ¾Ê¬ V{m¶ã. Pl© µl cls «i µlg¶ã «, «i ÎiÕµ ø¶ã, ª« ¸lÝ B
cg kÕ ls¹cl B©u vps BÊy cn. ¸lp¶ã h¹i cls ¶ã{êi Îíi cl© Îll ÎlC¬ Îlݶl. Kla¶ã
ó«s u, ¬éÎ ÎT BÇu l¹ cñ« ¸lÕ ª{í¶ã qu© rý ÷l«¬ o«i Îíi ÎLp ÎLé¶ vps ÎLs¶ã Îlp¶l
BÉ B{« Îl{. ¸lã cn ¬õã, hiÒ cls ¶ã{êi Bi cCc ¶mi ll où ¶ã«y. ®i clu la¬
Bg, cCc ¶ã{êi B Be¬ d«s Bi ÎLuyÒ óC kl ¬äi ¶mi. ë Îll ª©y, clbã ÎLt BÒu
L»¶ã:
“®i oC¶ã ¶ãuyÖu Îl¨¶ã, óuæi cluãuyÖu lîµ.
B«y kt ãlÌs klg oi¶l Îå, oC¶ã oC¶ã ¬ë cö« vCi ¾Ê¬ V{mã.
Gip ÎLt hí¶ óÐ B{îc µl{íc l{ëã.”
Qu© ¼i¶l ë ÎLã Îll B B¹i hs¹, c߶ «i ¶ã¨ ¬ d© clbã l ¶lN¶ã ópi
d«s Êy ¶N«. ë ¬ ÷«¬ BT¬ hT ¬{êi l߬ cl©u óCu, ª« ¸lÝ B óC lÕÎ y ÎiÒ¶
BÉ cls ¶l© viT BSc hùc lïi hé cCc qu« ól ãiN Îlp¶l.
÷ãpy l u hp ¶ãpy 18 Îlã 3, ª« ¸lÝ vp ªl«¶l ªl«¶l, Ïp ªlÝcl ªlñ,
ªL׶l ªl«¶l ªLbc, ¾« ªliT Quã, v© v©, lg« ÎL«¶ã hp¬ qu© ¼i¶l BÒu hT ÎL
BÇu Îll ÎLaã xuï¶ã, clØ ÎlÊy ¬Êy clôc v¹ qu© cñ« ¾Ê¬ V{mã ¬Æc Cs vp¶ã, ãiCµ
vp¶ã, l{ hp ¬©y vp¶ã µ kl cC¶l Båã. §¹i óCc cø óS vps ÎLs¶ã Îll. ªLË Î
cñ« qu© Î Îll B hs¹ Îl× BÞcl o«s ¶æi. ÷lNã qu« ól ¨ i hé clØ óS ÎT hT¶
Îi, vp B¹i óCc clØ óS Îluïc obã kla¶ã Îlai. ªã Îlp¶l ®Sc Ki¶l Îuy dÇy ÎlËÎ
¶l{¶ã clØ ¬éÎ, l«i ¶ãpy hp óÞ l¹ ¶ã«y.
Bích Huyết Kiếm - Hồi 22 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 22 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 22 9 10 716