Ktl-icon-tai-lieu

Bích huyết Kiếm - Hồi 5

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-75-
håi thø n¨m
qu¸i kh¸ch ®Õn ®Ønh nói,
phßng kÝn ®äc kú v¨n
ã{êi ãÇy ãß, v× cl{« B{îc ª« ¸lÝ Îضl dËy, klsCi clÝ ci kll vpi
ÎiÕ¶ã, óbã Îp Õ cls ãä¶ hö« oC¶ã Îá i ãië cuï¶ óÝ kݵ L« c. ¸pã
c, cp¶ã c«s lø¶ã, y BSc ý Luã Bèi, cg vt ouã o{í¶ã hS¬. §äc Îíi c cg ¬Êy ÎL«¶ã
dÝl clÆÎ i u, y hÊy ãg Ϋy ÎLá clʬ ¶{íc ¬iÕ¶ã BÉ cls dÔ ãië l. ¼Êy hÇ
ãƵ lNã ÎL«¶ã dݶl clÆÎ i ¶l«u, lê Îlʬ {íc ¬iÕ¶ã, y BÒu ãië Bc ¬p kla¶ã
LCcl ÎL«¶ã ps. ª« ¸lÝ óçã oùc ¶ãlÜ Îíi cuï¶ oCcl cg clÊÎ c LÊÎ ¬¹¶l, Õu ÎT ki«
cø Îlʬ {íc óäÎ ¬·i l{ vËy ÎlÕ ps ã óÞ ÎLã Béc. ÷l{ quT cn ãuy l¬,
óçã klH kTu hT ¬éÎ ÎiÕ¶ã.
÷ãle ÎlÊy ÎiÕ¶ã ã{êi kTu, ã{êi ãÇy ãß qu«y BÇu h¹i, ÎLaã ÎlÊy ªlõ« ¸lÝ l«i
¬ Î ÎLß xse, BÇy vt l·i lè¶ã, ¶ã ¶l× ÎlM¶ã vps ¬ÆÎ ¬×¶l. Y Îõ Îõ Bø¶ã dËy,
LbÎ cs d«s 㨬 ë h{ã « Îlã L«, i ÎiÕ ãÇ ª« ¸lÝ vp ¶gi L»¶ã:
- ª« i ¶ã{mi Îuy klaã cg Î sC ã× cn, ¶l{¶ã ¶ãpy l «y Ϋ kla¶ã ÎlÉ BÉ
cls ¶ã{mi oï¶ã B{îc!
÷gi xs¶ã, ¬ y hé BÇy vt lu¶ã Cc, ãim d«s 㨬 hT, ci ã» ¬Êy ÎiÕ¶ã, i i
¶gi ÎiÕµ:
- ®©y ãiê Ϋ cg ãiÕÎ clÕÎ ¶ã{mi, Îl× ¶ã{mi xuï¶ã di ©¬ Îi còã kla¶ã lu o«s
¬p óÞ ãiÕÎ! ÷gi ÎlËÎ cls ¶ã{mi óiÕÎ, Ϋ hp ªL{m¶ã Xu© ¸öu ÎLs¶ã µlCi ªl¹cl r{m¶ã
ιi µ ¸õ ¸l©u, Îضl ªLiÕÎ Gi«¶ã. PlCi ªl¹cl r{mã clb¶ã Ϋ hp Îö Î i Ki¬ ¾p
r«¶ã Qu©. Y ã d©¬ víi o{ ¬uéi clb¶ã Ϋ, Låi ÎLï ¶mi B©y. ¼{êi ¬Êy ¨¬ «y
clbã Ϋ Bi Î׬ xe¬ y _???_ Lmi vps Ϋy ã{mi. ÷«y ã{mi cg hiT¶ c«¶ víi Ki¬ ¾p r«¶ã
Qu© clSc ã{mi ¶ã klaã µlni hp ¶ã{êi h{mã Îl. ¾«u kli clÕÎ Bi, Î Îll ¬éÎ
cs ¬« i, Õu ¬uï óCs Îlè py, Îl× ã{mi cø Îíi ¸õ ¸l©u ¬p k¬ Ϋ, ªL{mã Xu©
¸öu B©y...lp, lp, lp!
¸i cl{« Î ÎiÕ¶ã, y óç¶ã hs¹¶ã cls¹¶ã oÎ ã·. ª« ¸lÝ hiÒ vË lÕÎ oøc hùc
hT l«i cC¶l Ϋy, ÎlÐÎ ¬éÎ ÎiÕ¶ã, d©y Îlõ¶ã ÎLgi qu«¶l ãi hiÒ BøÎ L« Îõã klbc.
i ¶l«¶l l{ cµ, clp¶ã ãiC¶ã hua¶ vps BÇu ãi ¶ä ¬éÎ qun Bʬ Îlai o.
÷l{ã Ϋy clp¶ã cl{« cl¹¬ Îíi ã{êi kt Î, ªL{m¶ã Xu©¶ ¸öu óç¶ã ¶ã· ãi
»¬ h¨¶ L« BÊÎ. ª« ¸lÝ oî y cg quû kÕ ã×, hiÒ¶ ¬ ¬éÎ B y Îã BøÎ quʶ hp¬
klÝ dô¶ã cʵ Îi. ÷l{¶ã ÎlÊy ã{êi ãÇy ãß Bg l«i cl© duçi ÎlM¶ã, kla¶ã c߶
cö ã B{îc N«. ¼SÎ, ¬òi, Ϋi, ¬å¬ cñ« y BÒu clny ¬Cu Be, hbc Êy clã ¬íi l«y
kt Îlè B· ÎLbã c clÕÎ. ¸bi xuïã cëi hua qu·¶ã d©y Îlõã B«¶ã ÎLgi d{íi cl© L«,
clp¶ã véi cl¹y L« µl߶㠶ãspi. ªlÊy clã ¸©¬ óÞ ÎLgi »¬ ë Bg, l«i ¬ y ÎLî¶ Î
xse, hé vt óùc Îøc v× klaã cù« quËy Bc, ªlõ« ¸lÝ hiÒ cëi ÎLgi cls y. r¹i ÎlÊy §¹i
O«i vp ªiÉu QuCi l{ clÕÎ ¶ãÊÎ ë d{íi BÊÎ, oî l«i cs Bi {mi óÞ ãé c, clp¶ã i
y ¬Êy ãCs {íc Bæ vps BÇu, vps ¬ÆÎ l«i cs vËÎ ¶ä. ¼éÎ hCÎ ÎlËÎ h©u, l«i cs Îlb
¬íi i Îضl dÇ. ª« ¸lÝ dè¶ã Ϋy L« liÖu, kÉ h¹i BÇu Buai c©u cluyÖ võ« xny L« cls
clp¶ã ¸©¬ l«y. ¸ BÕ kli Îi oC¶ã Îá, ª« ¸lÝ vp clp¶ã ¸©¬ ¬íi kliT¶ã l«i kt
Î L« B»¶ã u ¶bi cla cÊÎ. ªlÊy cCi léµ oSÎ cg clÊÎ c l¹i ã{êi l{ vËy, ªlõ«
¸lÝ ÎiÖ Î«y qu¨¶ã hu xuïã , cl¶ã i l«i ¶ã{êi ki«.
÷
Bích huyết Kiếm - Hồi 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích huyết Kiếm - Hồi 5 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bích huyết Kiếm - Hồi 5 9 10 245