Ktl-icon-tai-lieu

Bích huyết kiếm - hồi 6

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 706 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-94-
håi thø s¸u
®em tr¶ vµng, thõa chÝ vµo ®Êt
« ¸lÝ ÎlÊy ca¶ã cñ« ¤ ªl«¶l ¶l{ vËy cg ÎlÉ hiÖÎ vps l¹¶ã ¶lÊÎ lps
kiÖÎ ã¶ã lå, ¶l{¶ã o«s lp¶l vi cñ« clã h¹i BiTu Bø¶ã BÕ ÎlÕ, T
clp¶ã « óùc ¬×¶l « Îøc ci hSc u ¬Êy cCi ¬íi qu«y Î h¹i ÎluyÒ, ãgi oï vp¶ã
Bg h¹i i clSµ Ϋy clps §øc r© ¬p hT B{ê¶ã.
Vps ÎLs¶ã Îlp¶l ªõ ¸l©u clp¶ã BÕ µlï hí¶ k¬ ¬éÎ klCcl hí¶ Lé¶ã BÉ ë.
¾«u kli vps óuå¶ã Lö« ¬ÆÎ xã, clã ãlÜ ÎlǬ: ÷Õu kla¶ã ÎLn B{îc ãl× h¹¶ã
vp py cls clp¶ã ä, hßã Ϋ yT o«s Bl. ÎlÊy clp¶ã Ϋ Îéi ãliÖµ l{ vËy Ϋ
¬íi L« Ϋy Î ãibµ c Ϋ cg BÞ¶ly Î h«s ã× B©u. ÷Õu Ϋ ¶lË oï ÎiÒ py oH ¬ÊÎ ÎT
Îi cñ« Ϋ hiÒ, ¶ã ¬«y y hp ã{êi cñ« µlCi ªl¹cl r{m¶ã, µlCi Bg h¹i ë ¶ã«y mi B©y
Ϋ µlni Bi B©u Î׬ kiÕ¬ N«. ª« Be¬ vã py BÕ ÎË lp y ÎLn dè y klã ¶lË
Ϋ cò¶ã óá BÊy Bi hua. ÷l{ vËy cg µlni ÎiÖ klaã?”
¾C¶ã ¶ãpy l u clã i Bã hïi Bi ªl¹cl r{mã i hiÒ vÒ klCcl B¬
Be¬ ãgi vp¶ã Bi ÎLn.
ªl¹cl r{mã cCcl ªõ ¸l©u lm l«i ¬{mi dƬ, ª« ¸lÝ Bi ÎSÎ LÊÎ ¶l«¶l ö«
ÎiÕ¶ã Bå¶ã lå u B· Îíi hiÒ. ªl¹cl r{m¶ã hp ¬éÎ ÎlÞ ÎLÊ ¶ls ë ãÇ bi r«¶ Kl«,
Îles hêi Bå¶ Îl× ¶bi Bg x{« ki« cg ¬éÎ ÎiÒu µlu hT lCi cñi. Kli ¶ã{êi ÎiÒu µlu Êy Bi o©u
vps ÎLs¶ã ¶bi hiÒ ãƵ l«i aã ÎiT ¶ãåi BC¶l cê víi ¶l«u, clp¶ã ÎiÒu µlu ã¶l Bg
xe¬. Xe¬ xã vC cê cñ« l«i a¶ã ÎiT, clp¶ã qu«y BÇu h¹i ¶l× ÎlÊy cC ób« B· ¬ôc
vp kli clp¶ã Ϋ vÒ BÕ lp, ãi lp vp hïi x BÒu klCc lM, Îl× L« clã Ϋ vps
¶bi xe¬ cg ¬éÎ vC cê ¬p B· qu« B{îc ¬Êy cc ¨¬. ÷bi r« Kl« hp l«i ãä¶ ¶bi
hiT kÕÎ Îlp¶l l«i óT Bضl bi cCcl ¶l«u ¬Êy clôc ÎL{îã, ë ãiN« cg ¬éÎ c©y cÇu BC
¶l{ hp op ¶ã«¶ã cñ« ¬éÎ c¨lp vËy. ¸Çu py Îù« ¶l{ ¬äc hiÒ i Bضl ¶bi, oøc ãi
kla¶ã ÎlÉ ps ¬p x©y B{îc ¬éÎ cCi cÇu l{ vËy, cls T cCc óa h·s ë BÞ« µl{m¶ã vÓ
Bå¶ B¹i cÇu Bg hp ds ÎlÇ ÎiT dè¶ã µlCµ ÎluËÎ óSÎ hT, ÎLa¶ãg ¶l{ ¬éÎ cCi op ¶lp T
¬íi cg cCi ÎT ªl¹cl r{mã l{ vËy. ªlõ« ¸lÝ Bi Îíi Bg ÎlÊy ¬éÎ a¶ã µlu ë B»¶ã x«
Bi Îíi, clp¶ã i ÎiÕ hT i Îl¨¬:
- ªl{« B¹i c«, xi i ¶ B¹i c« ¶lp ¤ ë B©u ÎlÕ?
÷a¶ã µlu i ¶ãle clp¶ã lái xs¶ã hiÒ ãiËÎ ¬×¶l kl l·i BCµ:
- ªai kla¶ã óiÕÎ, Îai kla¶ã óÎ!
Vt ¬ÆÎ ¶ã{êi Êy ÎLaã LÊÎ klg csi, l׶l l{ kll óØ ª« ¸lÝ vËy Låi ãi Bg
qu«yã{êi Bi o«¶ã µlÝ« klCc ¶ã«y.
ª« ¸lÝ Bi Îíi ¬éÎ ÎiÖ¬ óC cl¹µ µla hiÒ¶ vps lái Îl¨¬ ãi cl{ë¶ã quÇy, ãê
BÇu ãi cl{ë¶ã qy Bg h¹i h¹¶l¶ã BCµ:
- r·s luyl Î׬ ¶lp lä ¤ hp¬ cli?
- ªai ¬uï¶ ÎL«s ÎLn cls ¬éÎ vËÎ py.
- ÷Õu vËy h·s luy¶l hp ó¹ cñ« ¶lp lä ¤ i lp ÎÊÎ µlni i Îl¨¬ ¬ç hp¬ cli.
ª« ¸lÝ h¹i óÞ l lñi ¬éÎ hÇ ¶N« hiÒ ãlÜ ÎlǬ: “¾«s d© clb¶ã ë B©y h¹i va BÕ
¶l{ ÎlÕ?”
ª
Bích huyết kiếm - hồi 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích huyết kiếm - hồi 6 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bích huyết kiếm - hồi 6 9 10 481