Ktl-icon-tai-lieu

Bích Huyết Kiếm - Hồi 7

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-118-
håi thø bÈy
chn ngò l·o tr!îng, nghÜa ®o¹t ngh×n vµng
ãle ¬Êy hêi cñ« ª« ¸lÝ cg vt kll ÎlÞ, ¤ ¼i¶l ¾ ã BÕ çi ã
¬ÆÎ ¶ã«y, l{ã ãlÜ o«s, a¶ã Ϋ ¶ãöã ¬ÆÎ hT Îi ci l« ln, i ¶gi:
- r·s µlu hé¶ ë clï¶ ãi«¶ã B· ¬Êy cc ¨¬ ÎLêi, cl{« Îõ¶ã ãƵ «i dC¬
csi Îl{ê¶ã c©y ãËy Îlе BÇu Låã cñ« Ϋ. ªlai Bc, u cg Îpi Îl× cø viÖc dè¶ã k¬
ãç k¬p clЬ ãÓyy Îlе py cñ« Ϋ Bi!
÷gi B, a¶ã Ϋ qu«y 㫶ã, i ¬éÎ ÎiÕ¶ã, qu¹Î hu vps ¶ã«¶ã h{ã ª«
¸lÝ. rbc Êy cliÕc ãËy Î ¬¹¶l vp l«¶l kl «i «i cò¶ã Î{ë¶ã ªlõ« ¸lÝ B· óÞ B˵
_???_ ¶ã«y kli Bg ÎlÊy clã óS Î hT¶ ÎLT. ÷l«¶l l{ cµ, ªlõ« ¸lÝ cl{« x¶ã
Îíi BÊÎ B· B©¬ ÎlM¶ã k¬ ãç vps ¬ÆÎ i µl{m¶ã i. Qu«y ã{îc qupi ÎL{î¶ã, ¤¶
¼i¶l ¾ hiÒ dèã BÇu ãËy B¬ luyÖÎ ÎLä¶ã yÕu µlÝ« u h{ã ª« ¸lÝ. ª« ¸lÝ
¶ãlÜ ÎlǬ: Klaã ãê qupi ÎL{î¶ã cñ« y h¹i cß dèã BÉ B¬ luyÖÎ N«! ÷Õu vËy Ϋ
µlni ÎlË ÎLä¶ã ¬íi Bc.” Võ« ouy ãlÜ, võ« Ð ¬×¶l BÉ ÎLl, i BéÎ liT B{«
k¬ ãç vÎ c Îles cliÕc ãËy Îlе clЬã{îc hT. ÷Õuy k¬ Bg Îluéc hs¹i ki¬
klÝ Îl× ¬Êy ãg Ϋy kt BÞcl ÎÊÎ liT¶ µlni óÞ clЬ Î ¶ã«y. ªlÕ k¬ Êy cñ« clp¶ã
LÊÎ hîi l¹i. ¼i¶l ¾ Îuy óiÕÎ k¬ Bg ó»¶ã ãç ÎlËÎ l{¶ã Õu BÉ cls clp¶ã clЬ
ÎLb¶ã Îl× Î«y ¬×¶l ÎlÕ ps còã óÞ ÎLä¶ã Îl{m¶ã, T a¶ã µlni óua¶ã ãËy L« cls ¶g Lmi
xuïã BÊÎ BÉ ÎLC¶l klái Î׶l ÎL¹¶ã ãuy ¶ã˵ Bg. ÷l{ã Ϋy ÎLCi a¶ã Ϋ h¹i ó hua
Buai ¬éÎ cCcl cµ ¶lsC¶ã, ã Îi lÊÎ ¬¹¶l ¬éÎ cCi, a¶ã B· B{« óæ¶ã cliÕc ãËy
ƶ㠬Êy clôc hT ÎLêi. ªlÊy aã h·s ¬ ¶l«¶l, Ϋy ¶l vp ÎlÕ h¹i quC { hîi
l¹i, ª« ¸lÝ cò¶ã µlni µc ÎlǬ. Ï«i ¶ã{êi cp¶ã cl cp¶ã l¨¶ã. Qupi ÎL{îã cñ«
¼i¶l ¾ ¬b« kTu ”. ¼éÎ Bai kli cliÕc ãËy BC¶l lôÎ ÎLb¶ã ¬ÆÎ BÊÎ, kl ã¹cl
hCÎ vô¶ L« l{ cC¬. rÈ ÎLC¶l, he hái ãiN« kle ãËy, ª« ¸lÝ Îù« l{ cs ó{m¬
ó{í¬ ó«y Bi h{î¶ h¹i. K¬ ãç cñ« clp¶ã lÑ ¶lp¶ã hi¶l Bé hbc ps cò¶ã ¶lÌ lN¶ã
¶mi l¬ yÕu cñ« BÞcl ¬p ÎÊ ca¶ã.
¸µ ¬ B· Bl B{îc óny, ÎC¬ ¬{mi liÖµ. ªL{îã µl cñ« a¶ã Ϋ Î liT¶
ó i, quÐÎ ¶ã«¶ã Biɬ ãc, v©y kÝ xuã qu«¶l kt BÞcl kliÕ¶ã ãi Bø¶ã xe¬
clØ ÎlÊy ãig ë c©y ÎL{îã µl L« cp¶ã ¶ãpy cp¶ã ¬¹¶l. Di l ¶Õ clØ ÎlÊy óg¶ã
oC¶ã ã ÎL߶ cñ« qupi ÎL{îã qu«y Îíi vp hp¬ hge ¬¬äi ãi.
ªõ kli c Îíi ãiê, BÇu ÎiT ªlõ« ¸lÝ ãƵ µlni Ϋy k׶l BÞcl. ¾øc ¬¹l
cliÕc ãËy Îlе cñ« BÞcl quC hí¶, T clã kla¶ã o«s Îíi oCÎ l i µl{mã Bc,
c߶ c©y k¬ ãç Îl× h¹i klaã dC¬ v« cl¹¬ víi qupi ÎL{îã ó»¶ã Îlе ki«. ¸lã ãlÜ
ÎlǬ: “ª« µlni dè¶ã Îíi ÎuyÖÎ cliTu cñ« o{ µ Îl× ¬íi cg ÎlÉ ÎlMã æi.” ÷ãlÜ B,
clpã óç¶ã Bøã oN¶ã ãi L« ÎLs¶ã ãy hCÎ, ¼i¶l ¾ ¬õã quC, quÐÎ ¶ã«y ¬éÎ ãËy
Îíi, ª« ¸lÝ ã Ϋy ÎLCi S¬ hu BÇu ãËy, ót o«¶ã ¬éÎ óT, c߶ Ϋy µlni B{« k¬
B©¬ Îlã vps ¶ã{êi kt BÞcl.
GiùÎ ¬×l oî l·i, ¼il ¾m cn¬ ÎlÊy klÈu ÎT óuïÎ Bå¶ã Îi cliÕc ãËy Îlе B·
óÞ ª« ¸lÝ cµ ãiËÎ ¬ÊÎ. V× ¼i¶l ¾ hp ¶ã{êi óÒ ÎLT ¶lp lä ¤, T ª« ¸lÝ µlni
ãiN Bé vp klã dC¬ hp¬ i µl{ã µlni ¬ÊÎ diÖ. ¸lã Îlu k¬ h¹i vp ¶ã
Îi ÎLn h¹i c©y ãËy Îlе ÎË Î«y ¼i¶l ¾m.
÷
Bích Huyết Kiếm - Hồi 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích Huyết Kiếm - Hồi 7 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bích Huyết Kiếm - Hồi 7 9 10 988