Ktl-icon-tai-lieu

Bích huyết kiếm - Hồi 8

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-136-
håi thø t¸m
lßng nhu mú dÑp tan chÝ tµnt
÷ãli ÎiÕµ Îôc kÉ:
- ¸g hH v× oî Îai Îù Îö ¶N«, T l«i ¶ãpy BÇu, y cø quÈ ë ÎLs¶ã l«ã
¶l ãCc Îai, vp Îi Êu cls Îai ¨ uïã. ÷l{¶ã Îai cø klgc hgc, kla¶ã ¨ uï¶ã vp
cò¶ã klã ¶gi ¨¶ã víi y ¶ö« hêi. §Õ ãpy Î Î{, cg hH ÎlÊy Îai ãÇy c߬ ï¬ yÕu
quC T y Êu ¬éÎ ó ¶l ÎlÞÎ i ¶lã kluyT Îai ã. ªai vÓ cø ¬Æc kÖ
clMã ¶gi clã L»¶ã. Y óç¶ã clÆÎ hÊy Îai, ógµ ¬òi Bæ {íc ÎlÞÎ cls Îai ã. ÷l{
vËy, y B· c{ì¶ã óCcl Îai uï¶ã B{îc ¶ö« óCÎ. Kli y « óuaã Îai L«, Îai cï ý µlu¶ {íc
ÎlÞÎ vps ¬ÆÎ y BÉ cläc cls y Îøc ãiË ¬p clЬ Îai ¬éÎ ¶l clÕÎ Bi cls Ln¶l, ki óÞ y
l·¬ liÕµ i óÞ óC hp¬ BÜ BiÕ¬ l{ l«i clÞ d©u låi ps.
÷ãê B©u y klaã Îøc ã, clØ Î{mi c{êi y Ϋy Cs u ¬ÆÎ vp ¶ãÈ ã{êi ¶l× Îai
¬¶ã cø Îlë dpi. §T¬ la¬ Bg, y »¬ãñãspi cö« lp¶ã vp ¶gi i Îai L»¶ã:
- ªai c« ¬éÎ ópi BÉ ca ãle ¶lÐ?
- ªai kla¶ããle!
ªlÊy Îai ÎLn hêi, y ou¶ã o{í¶ã lny lgÎ vp ¶gi:
- ªai cø Îã ca¬, «y ÎlÊy ca ¶gi, Îai ¬íi yT Ω¬.
ªai óËÎ ci, i h¹i ¶ãliT¬ ÐÎ ¬ÆÎ ¬S¶ã y ¶ã«y:
- Ai hp¬ ¶ã{êi c©¬ ps? ªlÊyã{mi óÊÎ h{mã T Îai kla¶ã Îl̬ ¶gi BÊy clí!
Klaã gi ã× N«, y cÊÎ ÎiÕ¶ã lCÎ, cls Îíi ¶ö« BT¬, y vÓ cß c«. ªõ óÐ BÕ¶ ãiê,
Îai clØ oï¶ã ÎLs¶ã B¹i ã B׶l, ps cg ó«s ãiê B{îc ãle lN¶ã ópi Î׶l Îø l{ ÎlÕ
B©u?
÷«¬ D{m¶ã óçã quCÎ hí¶:
- ¸a oî ¶ãle ¶l{¶ã h¹i ÎlÝcl ãle g lCÎ, µlni ÎlÕ klaã? Ai ¬p Îl̬ ãle kÉ
h¹i ¶lNã cluyÖ xÊu x« Êy cm clí!
÷gi xs¶ã, ÷«¬ D{mã Lns ó{íc Bi ÎlM¶ã. ªl«¶l ªl«¶l ¶gi:
- ªlÕ ps óCc Êy cò¶ã Bi Îs lgÎ cls cCc a¶ã óiÕÎ BÊy!
¤ ÷ãli ¶gi:
- ¸Cc a¶ã óiÕÎ o«s? ¼C kla¶ã oî!
- ¼C kÉ ¶ïÎ cls cs ¶ãle Bi!
- ¾«u Bg, Îai ¶ãñ ÎliÕµ Bi. ¾C¶ã l u, kli Îضl dËy, Îai kla¶ã ÎlÊy y ¶N«. ªai
BÞ¶l óá ÎLï vÒ ¶lp. ÷ãê B©u, l«¶ã Bg ë ÎLT Bضl ¶bi c«s clgÎ vgÎ, óï¶ óÒ kla¶ã cg
B{ê¶ã hïi ps Bi xã cn, µlni cg klil ca¶ã ãiái ¶l{ y ¬íi cg ÎlÉ hT¶ xuïã Bc.
§Õ ãiN« ÎL{«, y h¹i Î vÒ, Be¬ LÊÎ ¶liÒu Bå ÎL«¶ã oøc vp µlÊ oCµ cls Îai. ªai vøÎ cn
xuïã Îluã hòã. Y vÓ¶ klaã Îøc ã, vÓ Î{mi ci ¶l{ Îl{êã. ªïi BÕ, y h¹i lCÎ
cls Îai ¶ãle. ¼éÎ la¬, y BT¬ LÊÎ ¶liÒu i clmi vÒ, ps hp ãp cs, ¬Ìs cs, « cs¶
_????_. Y óiÕÎ Îai kla¶ã dC¬lÓ Î©¬ vøÎ ¶lN¶ã cs vËÎ oïã Êy Bi. ªlÕ hp oÎ ¶ãpy,
y Îai « ãiì¶ i ¬Ìs cs, ãp cs BÉ ãini óuå, Îïi BÕ h¹i cls Îai ¶ãle. ªlÊy
¤
Bích huyết kiếm - Hồi 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích huyết kiếm - Hồi 8 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bích huyết kiếm - Hồi 8 9 10 772