Ktl-icon-tai-lieu

Bích huyết kiếm - Hồi 9

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ýcl ÏuyÕÎ KiÕ¬ ªCc ãin: Ki¬ Du¶ã DÞcl ãin: KluyÕÎ D«¶l
ªyµed óy VKª ¸s¶veLÎed Îs µdf óy ®«cQu«i lÎε://www.vieÎkie¬.c
-157-
Håi thø chÝn
m ngñ trong trËn ngò hµnh
äi ¶ã{êi BÒu cl¨¬ clbl× vps i ªlõ« ¸lÝ, Ïsp¶ã ¸l© i Ϋy ÎLCi cǬ
óp Îݶl clØ clê Bîi r· ÷lÞ B¬ ¶ã· o{ BÖ hp h˵ Îøc L« Ϋy ÎLî u vp Îʶ
cã kt BÞcl hiÒ. ªlÊy cl©¶ ª« ¸lÝ oSµ BC Îíi, r· ÷lÞ ÎiT oi¶l cl׫ BiÕu cpy L«,
¶l«¶l l{ clíµ lsC¶ã, Biɬ ÎlMã vps i kt BÞcl. ÷ãê B©u, cCi BC Bg hp cCi BC ,
ÎlÊy v«i r· ÷lÞ « Bé¶ã, ª« ¸lÝ B· LbÎ ¶ã«y cl© h¹i. r· ÷lÞ ÎiT¶ oi¶l B¬ Î,
hiÒ B{« hua cCi Îbi Bù¶ã Îluïc Bes ÎL ïã BiÕu, BÞ¶l B¬ vps clç luyÖÎ klCc cñ«
kt BÞcl. ¸l© µlni cñ« ª« ¸lÝ qu«y ¶ö« v߶㠶lá, « vƶ ÎLl ki cCi Îbi Îluïc
vp ÎiÖ ÎlÉ klH klÒu ¬éÎ cCi, Îlsi vp¶ã óÞ lÊÎ Îuã L« ¶ãspi. ¸l© clã vÓ cl{«
¶ãõ¶ã, ÎiÕµ Îôc quÐÎ ¶ã«¶ã cCi ¶N«. r· ÷lÞ ÎiT oi¶l ¶ã LÊÎ hîi l¹i, lÊÎ hu Îbi Îluïc
BC¶l ¬¹¶l vps u h{ã clp¶ã. Véi cbi ¬×¶l cs¶ã h{¶ã, ª« ¸lÝ Îù« ¶l{ cCi ÎT óS
clÕcl¶ã óT µlni, Ϋy ÎLCi Îlsi vp¶ã ¬p clã « lÊÎ Îu¶ã hT, cls ó«y ÎLÐs o«ã
óT µlni. §å¶ã Îlêi clp¶ã dèã cl© ÎLCi BC l«i Îlái vã di cl© r· ÷lÞ, cn l«i
Îlsi vp¶ã BÒu Îuã hT c«s cè¶ã ¬éÎ hbc, clØ ÎlÊy clp¶ã dm Ϋy µlni ó« , cn ó« Îlsi
vp¶ã¶ã Lmi cn vps ÎLs¶ã Ϋy Cs. i clp¶ã uã duã Bø¶ã yT, i ó©¶ã qum:
- ªlÕ hp ÎÊÎ cn cCc Îlsi vp¶ã ë B©y Îluéc vÒ Îai lÕÎ BÊy lÐ? ¸lM¶ã l«y hêi ¶gi
cñ« r· h·s ÎiÒ óïi cg ÎlȬ quyÒ l«y kla¶ã?
¼Êy cö ã võ« Låi cñ« ª« ¸lÝ ¶l«¶l lÑ quC, ¬äi ãi clØ ÎlÊy l ¬SÎ
i LÝÎ. ¸ Îíi hbc l«i ¶ã{êi cl LH ¶ã l«i óT Îl× ª« ¸lÝ B· lø¶ã ÎLä¶ ó« Îlsi
vpã vps ÎLã Ϋy Cs i. ÏÕÎ Îlny ¬äi ã{êi, cn µlCi ªl¹cl r{ã ó«¶ã rã Du
BÒu µlni kl ãîi clã. ¼ÆÎ Bá óõã l{ os, klaã gi ¨ã ¶ö« hêi, r· ÷lÞ dm
óp Ϋy ÎLCi óæ hua vps BÇu ª« ¸lÝ. §åã Îi cl© µlni y qu«y ¶ö« vßã dè¶ã ãgÎ
cl© BC lËu vp B¹µ hua¶ vps cæ cl© cñ« Bïi µl{m¶ã.
§©y hp ¬¶ã quCi cliTu ÎLã ÎlÕ Ï¹c Ï׶l Qu. Ï«i óp Ϋy Î{îã ÎL{ã
Bai cC¶l l¹c dè¶ã BÉ óæ vp B˵ i µl{m¶ã. ¸ß¶ l«i cl© ¬éÎ ÎlM¶ã ¬éÎ cs h¹i, óç¶ã
dpi óçã ãS, Îù« l{ ó¹cl l¹cl hbc ÎL«l BÊu BC vp B¹µ vËy. ¸l{« Îõã ÎlÊy qu«
¬¶ã quCi quyÒ Bg, ª« ¸lÝ klaã dC¬ Îíi ãÇ, clØ h{î¶ qu«¶l óT ¶ãspi r· ÷lÞ
Îlai. ¸lp¶ã cp¶ã cl¹y cp¶ã l«¶l. ªlÊy klaã dC¬ Îíi ãÇ, r· ÷lÞ Î{ë¶ã clã clØ
¶l«¶l ¶lÑ Îlai, c vâ ãlÖ LÊÎ kЬ.
Y hiÒ Îá vt kli¶l BÞcl, ci l« ln, ãˬ Bu cpy lbÎ ¬éÎ lmi Îluïc, i Îlë klgi
ÎLS¶ã L«. ¸l¹y qu«¶l ¬Êy vßã, ª« ¸lÝ B· lmi lu óiÕÎ B{êã hïi cl{ë¶ã µl cñ«
y L« o«s i. ªlÊy y lbÎ Îlc Î klgi Îá vt kiTu ¶ã¹s, LÊÎ µ ý ¬×¶l. ª« ¸lÝ óç¶ã
¶lny väÎ hT dm quyÒ ¶l»¬ oï¶ã ¬òi r· ÷lÞ Bʬ hu. GiùÎ ¬×¶l kl l·i, r· ÷lÞ
klaã ãê clã h¹i ÎCs ã« BÕ¶ ÎlÕ! Y h¹i, dm BiÕu cpy L« , ª« ¸lÝ Bæi quyÒ
L« cl{ë¶ã, ó y BiÕu cpy, i dè¶ã l«i Ϋy ãiùÎ ¬¹¶l, r· ÷lÞ còã ã oøc kÐs ÎLë
h¹i. §sC ÎL{íc y oH µlni lp¶l ã ¶l{ vËy, ª« ¸lÝ ¶l© hbc y B«¶ã ¬ni ¬iÕÎ kÐs,
BÉ ¬¹¶ã ¬ì óT µlni, hiÒ B©¬ ã Ϋy vps luyÖÎ ªliT P cñ« y, r· ÷lÞ cn¬
ÎlÊy ¶ö« ¶ã{êi óT µlni ¶l{ ÎT hiÖÎ lM, Bp¶l µlni óua¶ã Lmi cliÕc Bu cpy.
ª« ¸lÝ hiÕc ¬ ÎlÊy ªl«l ªl«¶l B«¶ã l© l l× ¬×¶l Îá vt ¬õ¶ã Lì, hiÒ¶
¶ãlÜ ÎlǬ: “§· vËy, Ϋ hp¬ cCcl Çy cls p¶ã cp¶ã ÎlÊy ÎlÝcl Îlb lm ¶N«! ÷ãlÜ
B, clã qu«y Bu cpy h¹i, dÝ hua clç Îlc B«ã clCy vps L©u r· ÷lÞ. r· ÷lÞ
¼
Bích huyết kiếm - Hồi 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bích huyết kiếm - Hồi 9 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bích huyết kiếm - Hồi 9 9 10 267