Ktl-icon-tai-lieu

Bốn mươi năm nói láo - phần II Báo đấu tranh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
96

BOÁN MÖÔI NAÊM NOÙI LAÙO

Phaàn II
BAÙO ÑAÁU TRANH97

TUYEÅ N TAÄ P VUÕ BAÈ N G

TOÂI, THAÈNG VOÂ LAÏI

Loã laõ khoâng ñaùng keå. Ñoùng cöûa tôø “Coâng Daân”, chuùng
toâi vui nhö Teát, bôûi vì coøn bao nhieâu tieàn, chuùng toâi ñi
haùt saùng ñeâm. Thöïc ra, trong thôøi gian laøm baùo, anh em
cuõng chaúng ai coù tieàn tieâu xaøi, ngöôøi naøo cuõng lo xoay
sôû rieâng ñeå chi tieâu trong gia ñình. Rieâng coù Vuõ Troïng
Phuïng baán nhaát, laø vì anh chöa coù vôï ñeå buoân baùn giuùp
ñôõ, maø baø noäi vaø meï laïi giaø, khoâng theå kieám ra tieàn.
Vì theá Vuõ Troïng Phuïng khoâng maáy taùn thaønh neáp soáng
cuûa chuùng toâi luùc ñoù; nhieàu khi anh em ñi haùt hay cheø
röôïu, phieän phoø thì anh ngoài uoáng nöôùc, huùt thuoác laøo
moät mình vaø vieát baøi cho baùo khaùc ñeå kieám theâm giuùp
baø, nuoâi meï.
Cuoán “Döùt tình” vaø “Gioâng toá” cuûa Thieân Hö Vuõ Troïng
Phuïng vieát trong thôøi kyø naøy. Baây giôø ñoïc hai cuoán
truyeän aáy, coù nhieàu ngöôøi töôûng laø anh vieát moät hôi;
thöïc ra, Vuõ Troïng Phuïng khoâng bao giôø coù thôøi giôø ñeå
vieát quaù möôøi trang giaáy. Cöù gaàn ñeán ngaøy phaûi noäp baøi


BOÁN MÖÔI NAÊM NOÙI LAÙO

98

cho “Haø Noäi Baùo” - tieåu thuyeát “Gioâng toá” baét ñaàu vieát
töøng kyø treân baùo naøy - Vuõ Troïng Phuïng laïi ngoài ì ra
moät ñoáng, huùt thuoác laøo vaø hoûi aàm leân coù ai bieát kyø
tröôùc “Gioâng toá” ñaõ vieát ñeán ñoaïn naøo roài khoâng. Chaúng
ai traû lôøi caû, bôûi vì chaúng coù ai ñoïc “Gioâng toá” heát.
Vuõ Troïng Phuïng chaùn ñôøi heát söùc, ñaønh phaûi ñi tìm
“Haø Noäi Baùo” ñeå ñoïc xem mình ñaõ vieát ñeán caâu gì, baáy
giôø môùi phuû phuïc xuoáng giöôøng nhö con voi vieát tieáp,
maét hieáng haún ñi maø löôõi thì leø ra nhö löôõi con thaèn
laèn, coù khi vöøa vieát vöøa chöûi theà sao mình laïi khoå ñeán theá
naøy, cöù phaûi vieát môùi coù tieàn sanh soáng.
Baây giôø Phuïng ñaõ ra ngöôøi thieân coå; nhaéc ñeán anh,
ngöôøi ta thöôøng keå laïi moät caâu noùi cuûa anh: “Neáu moãi
ngaøy toâi coù moät mieáng bít teát ñeå aên thì ñaâu coù phaûi cheát
non nhö theá naøy”.
VUÕ TROÏNG PHUÏNG

Caâu noùi aáy, chính Phuïng ñaõ thoå loä vôùi toâi treân giöôøng
bònh. Phuïng vaø toâi laø baïn hoïc töø lôùp Döï bò tröôøng Haøng
Voâi. ÔŒ tröôøng naøy ra, toâi theo hoïc Lyceùe Albert Sarraut,
coøn Phuïng luùc ñöôïc möôøi taùm, möôøi chín tuoåi ñaõ phaûi ñi
laøm thö kyù cho nhaø in IDEO, kieám moãi thaùng möôøi hai
ñoàng baïc ñeå veà nuoâi baø vaø nuoâi meï. Vì k...
Phaàn II
BAÙO ÑAÁU TRANH
BOÁN MÖÔI NAÊM NOÙI LAÙO 96
http://ebooks.vdcmedia.com
Bốn mươi năm nói láo - phần II Báo đấu tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bốn mươi năm nói láo - phần II Báo đấu tranh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Bốn mươi năm nói láo - phần II Báo đấu tranh 9 10 151