Ktl-icon-tai-lieu

Campuchia trip

Được đăng lên bởi sgs-mkt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 person

2,900,000 tour

Date
Time
Schedule
20-Mar
9:30 PM HCM-HA TIEN
21-Mar

22-Mar

6:00 AM Breakfast
Xa Xia Border
7:30 AM Xa Xia - Sihanoukville
Lunch
2:00 PM Sihanoukville - Koh Rong Samloem
4:00 PM The Beach Island Resort
Activity: trekking or Snorkling/Dinner
7:30 AM Breakfast
8:50 AM Koh Rong Samloem - Sihanoukville
Sokha Beach
Lunch
4:00 PM Sihanoukville-Xa Xia
Dinner
10:30 PM Ha Tien-SG
Total

Tips:

Cost (SGN)
200,000 Arr 5:30am 320km ~ 8h
50,000
214,000
321,000 Arr 12am 150km ~ 4-5h
50,000
535,000 Arr 4pm
1.5-2h 
525,431
428,000 40min trekking
50,000
Arr 11am
50,000
321,000 Arr 9pm
50,000
200,000 Arr 6:30am
2,994,431

Sunglasses & rain coat or umbrella
insect repellent handy
Soray Bus/ 301 PNL Dist.1 - 7:00am SG-Sihanoukville / 399k

Departure
Kumho/ Bến xe Miền Tây8:30 10:00 14:00 15:30

8:50 10:40 14:20 16:15

...
  
Date Time Schedule Cost (SGN)
      !
 " #$ 
%%&#' (
) %%&*&!+&,,   (!
-.! 
 *&!+&,,/!01*,  ( 2!
( !#.!,'0 (
.3+&4&1*,&156& (  (&&1
 ) #$ 
 /!01*,*&!+&,, 
*!#.!
-.! 
( *&!+&,,%%&  
6& 
 &*7  "
Total 2,994,431
& *1,8&.9,,
&.,,!'4
*4#5-6&2)*7*&!+&,,5
:::2!9.!2&
Campuchia trip - Trang 2
Campuchia trip - Người đăng: sgs-mkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Campuchia trip 9 10 56