Ktl-icon-tai-lieu

Câu chuyện tiếp theo

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CEES NOOTEBOOM

CÊU CHUYÏÅN
TIÏËP THEO
CAO XUÊN TÛÁ dõch

NHAÂ XUÊËT BAÃN VØN HOÅC - 2000
TRUNG TÊM RICC

Cuöën saách naây àûúåc dõch vaâ xuêët baãn vúái sûå taâi trúå cuãa Foundation for
the Production and Translation of Dutch Literature (Haâ Lan)

CÊU CHUYÏÅN TIÏËP THEO

4

I

Chùèng mêëy khi töi quaá bêån têm vïì baãn thên,
nhûng khöng coá nghôa àiïìu naây ngùn töi suy ngêîm vïì
mònh möîi khi nöíi hûáng, thûåc laâ àaáng tiïëc. Vaâ quaã vêåy,
saáng nay töi coá àöi àiïìu ngêîm nghô. Möåt keã naâo khaác
coá thïí bùn khoùn vïì leä söëng chïët, nhûng nhûäng tûâ to
taát nhû thïë ñt khi thoaát ra tûâ miïång töi, ngay caã luác
töi chó coá möåt mònh. Cuäng nhû luác êëy.
Töi thûác dêåy vúái caãm giaác buöìn cûúâi laâ coá leä töi
chïët, nhûng maâ mònh coá thêåt chïët hay khöng, hoùåc
chïët hùèn röìi, hoùåc vêîn chûa chïët, luác êëy töi khöng thïí
naâo daám chùæc. Töi hùçng nghe ai noái caái chïët chùèng ra
gò caã, vaâ töi cuäng thûâa hiïíu rùçng möåt khi chïët, moåi
khaã nùng suy tû seä khöng coân nûäa. Thïë thò khöng
àuáng röìi, búãi vò töi vêîn coân àêy trêìm ngêm vúái tû duy,
vúái kyá ûác. Töi vêîn coân àêìy àuã khaã nùng ài àûáng, nhòn
ngoá, ùn uöëng (trïn lûúäi töi coân àoång võ ngoåt maãnh
Ebooks.vdcmedia.com

CEES NOOTEBOOM

5

baánh sûäa pha mêåt ong ngûúâi Böì Àaâo Nha thûúâng
duâng àiïím têm). Töi laåi coá thïí duâng tiïìn mùåt. Àêy laâ
bùçng chûáng hiïín nhiïn nhêët. Thûác dêåy trong möåt cùn
phoâng chûa nguã qua àïm, vñ tiïìn nhû thûúâng lïå nùçm
trïn chiïëc ghïë caånh bïn. Töi cuäng biïët mònh àang úã xûá
Böì Àaâo Nha, duâ rùçng àïm trûúác töi àaä nguã úã
Amsterdam, nhûng tòm thêëy trong tuái múá tiïìn Böì naây
laâ chuyïån khöng ngúâ.
Töi coá thïí nhêån ra cùn phoâng tûác khùæc. Chñnh úã àêëy
töi àaä traãi qua möåt thúâi khoá quïn trong àúâi, nïëu àúâi
töi quaã thûåc coá gò àaáng nhúá. Töi laåi lêím cêím röìi. Vúái
kinh nghiïåm nhiïìu nùm laâm nhaâ giaáo, töi thûúâng phaãi
lùåp ài lùåp laåi ñt ra hai bêån, vúái hy voång lêåp laåi phêìn
naâo trêåt tûå úã caái chöën höîn mang êëy. Vò thïë töi cêìn trúã
laåi giúâ giêëc àêìu tiïn buöíi saáng, giêy phuát töi vûâa múã
mùæt ra. Thïë thò cùåp mùæt cuãa töi vêîn coân àêy. Ai àoá
tûâng noái: "Ta seä caãm nhêån ngoån gioá luâa qua nhûäng
khe cûãa ngöi nhaâ nhên quaã". Vaâ saáng nay quanh töi
àêìy ùæp gioá luâa, duâ rùçng khi múã mùæt vêåt àêìu tiïn hiïån
ra laâ caái trêìn nhaâ vúái nhûäng xaâ göî chùæc nõch song
haâng; möåt cêëu truác chñnh xaác, thûåc duång dïî gúåi caái
yïn tônh, sûå an toaân, rêët cêìn thi...
CEES NOOTEBOOM
CÊU CHUYÏÅN
TIÏËP THEO
CAO XUÊN TÛÁ dõch
NHAÂ XUÊËT BAÃN VØN HOÅC - 2000
TRUNG TÊM RICC
Câu chuyện tiếp theo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu chuyện tiếp theo - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Câu chuyện tiếp theo 9 10 996