Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi IQ và đáp án

Được đăng lên bởi konheopandame
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 9888 lần   |   Lượt tải: 73 lần
CÂU H I IQ & ÁP ÁN

GI I THI U
Trong s các phương pháp khác nhau có m c ích dùng
o trí thông minh thì
phương pháp ph bi n nh t là dùng bài ki m tra IQ (Ch s thông minh-Intellegence
Quotient). ây là hình th c ki m tra ã ư c tiêu chu n hóa, ư c thi t k nh m o trí
thông minh c a con ngư i như s khác bi t v h c th c.
IQ là phương pháp o m c
thông minh liên quan n
tu i. T “quotient”
(trong t vi t t t IQ) có nghĩa là chia m t lư ng cho m t lư ng, và vi c xác nh trí thông
minh là năng l c trí tu hay nhanh nh y c a b não.
Thông thư ng thì các bài ki m tra IQ g m có nhi u lo i câu h i có tính ch t phân
b c trình , m i câu u ư c tiêu chu n hóa b ng vi c th nghi m câu h i trên m t s
lư ng l n các cá nhân nh m thi t l p thang i m s IQ trung bình cho m i bài ki m tra là
100.
Th c t cho th y năng l c trí tu c a m t con ngư i thư ng phát tri n m t t c
nh t nh cho n
tu i kho ng 13, sau
tu i này s phát tri n trí não tr nên gi m
d n, ngoài tu i 18 thì r t ít ho c không có s c i thi n trí thông minh nào.
Khi o ch s IQ c a m t a tr , ngư i ta thư ng dùng bài ki m tra IQ ã ư c tiêu
chu n hóa, v i i m t trung bình ư c quy cho t ng nhóm tu i. Ví d m t a tr 10
tu i mà t ư c k t qu mà áng l ra a tr 12 tu i m i t ư c thì a tr 10 tu i có
ch s thông minh là 120, hay b ng 12/10 x 100:
Tu i trí tu (12)

x 100 = 120 IQ
Tu i th i gian (10)
Vì sau tu i 18, ngư i ta th y ít ho c không có s c i thi n v trí thông minh nào
nên ngư i l n c n ph i ư c ki m tra b ng bài thi IQ có i m trung bình là 100.
Cũng gi ng như nhi u cách phân b m t bài ki m tra khác trên th c t , s phân b
bài thi IQ có d ng như hình c a m t chi c chuông thông thư ng (xem hình dư i), trong
hình này i m t trung bình là 100 và các t l tương t x y ra c trên và dư i giá tr
chu n này.
Có nhi u lo i bài ki m tra trí thông minh khác nhau, ví d như lo i bài Cattell,
Stanford-Binet và Wechsler, và m i lo i u có thang ánh giá trí thông minh khác nhau.
Stanford-Binet ánh giá r t cao b ng các câu h i liên quan n kh năng ngôn ng
và ư c dùng r ng rãi M . Lo i bài Weschler g m có hai thang ánh giá riêng bi t v
ngôn ng và kh năng di n t v i m i m c IQ.
i v i thang ánh giá Stanford-Binet thì có t i m t n a s ngư i tham gia ki m tra
t i m IQ t 90 n 110, 25% t i m trên 110, 11% t i m trên 120, 3% t i m
trên 130 và 0,6% t i m trên 140.

Website: http://www.nghoangvan137.blogspot.com

% s ngư i tham gia

CÂU H I IQ & ÁP ÁN

0

100

170

i m IQ

Hình 1: ư ng cong hình chi c chuông
M c dù chính bài ki m tra IQ chúng ta c quan tâm nhi u n nhưng ...
CÂU HI IQ & ĐÁP ÁN
Website: http://www.nghoangvan137.blogspot.com
GII THIU
Trong s các phương pháp khác nhau mc đích dùng để đo trí thông minh thì
phương pháp ph biến nht dùng bài kim tra IQ (Ch s tng minh-Intellegence
Quotient). Đây là hình thc kim tra đã được tiêu chun hóa, được thiết kế nhm đo trí
thông minh ca con người như s khác bit v hc thc
.
IQ là phương pháp đo mc đ thông minh liên quan đến độ tui. T “quotient”
(trong t viết tt IQ) nghĩa chia mt lưng cho mt lượng, và vic xác đnh t thông
minh là năng lc ttu hay đ nhanh nhy ca b não.
Thông thường thì các bài kim tra IQ gm nhiu loi u hi tính cht phân
bc trình đ, mi câu đu đưc tiêu chun hóa bng vic th nghim câu hi trên mt s
lượng ln cácnhân nhm thiết lp thang đim s IQ trung bình cho mi bài kim tra là
100.
Thc tế cho thy năng lc trí tu ca mt con người thưng phát trin mt tc độ
nht định cho đến độ tui khong 13, sau độ tui này s phát trin trí não tr nên gim
dn, ngoài tui 18 thì rt ít hoc không có s ci thin trí tng minh nào.
Khi đo ch s IQ ca mt đứa tr, người ta thường dùng bài kim tra IQ đã được tiêu
chun hóa, vi đim đạt trung bình được quy cho tng nhóm tui. d mt đứa tr 10
tui đạt được kết qu đáng l ra đứa tr 12 tui mi đạt được thì đứa tr 10 tui có
ch s thông minh là 120, hay bng 12/10 x 100:
sau tui 18, ngưi ta thy ít hoc không s ci thin v trí thông minh nào
nên người ln cn phi được kim tra bng bài thi IQ có đim trung bình là 100.
Cũng ging như nhiu cách phân b mt bài kim tra khác trên thc tế, s phân b
bài thi IQ dng như hình ca mt chiếc chuông thông thường (xem hình dưới), trong
hình này đim đt trung bình là 100 và các t l tương t xy ra c trên và dưi gtr
chun này.
nhiu loi bài kim tra trí thông minh khác nhau, d như loi bài Cattell,
Stanford-Binet và Wechsler, và mi loi đều có thang đánh giá trí thông minh khác nhau.
Stanford-Binet đánh giá rt cao bng các câu hi liên quan đến kh năng ngôn ng
được dùng rng rãi M. Loi bài Weschler gm có hai thang đánh griêng bit v
ngôn ng và kh năng din đạt vi mi mc IQ.
Đối vi thang đánh giá Stanford-Binet thì có ti mt na s ngưi tham gia kim tra
đạt đim IQ t 90 đến 110, 25% đt đim trên 110, 11% đt đim trên 120, 3% đt đim
trên 130 và 0,6% đạt đim trên 140.
Tu
i thi gian
(10
)
Tu
i trí tu (12)
x
100 = 120 IQ
Câu hỏi IQ và đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi IQ và đáp án - Người đăng: konheopandame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Câu hỏi IQ và đáp án 9 10 753