Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi rung chuông vàng

Được đăng lên bởi Thanh Xuan Cao
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
----------------Câu hỏi năm đức Tin
1.Năm đưc tin lần thứ nhất diễn ra vào năm
nào?
 năm 1967
2. Trong Tông Thư năm đức tin, ĐGH
Benedicto XVI đã dùng từ “ cánh của đức Tin
“ từ này được trích từ sách nào ?
 sách CVTĐ (cv 14,27 )
3. ĐGH Benedicto XVI đã nhấn mạnh” điều
quan trọng trong năm đức tin là duyệt lại lịch
sử đức tin của chúng ta “.duyệt lại đức tin là
có nghĩa j ?
một là học hỏi giáo lý
Hai là nhận ra vị trí Chúa trong đời mình
Ba là thể hiện đức tin trong đời sống thường
ngày.
4. hỏi năm đức tin này , ĐGH kêu gọi các
cộng đoàn dòng tu cũng như các GX hãy tìm
cách làm cho việc tuyên xưng kinh gì 1 cách
công khai ? ( Porta Fidei 8)
 Kinh tin kính.
5. ĐGH luôn nhắc nhở về sự cần thiết phải
tái khám phá hành trình Đức Tin / để ngày
càng làm nổi bật niềm vui / và lòng hăng say
phấn khởi được đổi mới nhờ được gặp gỡ ai ?
( Porta Fidei 2 )
 Gặp gỡ Đức Giêsu.
6. ĐGH Benedicto XVI mời gọi chúng ta
hãy phó thác thời điểm hồng phúc này cho ai ?
(Porta Fidei 15)
 Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
7. Năm Đức Tin thứ 1 kỷ niệm sự kiện gì?
 kỷ niệm 1900 năm tử đạo của thánh Phêro
và Phaolo.
8. năm đức tin thứ 2 kỹ niệm dự kiện gì ?
 Kỹ niệm 50 năm KM CĐC Vatican2
20 năm ban hành sách Giáo Lý
Hội Thánh Công Giáo.
9. CĐ Vatican2 có bao nhiêu văn kiện?
16 (4 H/chế + 3 Tuyên ngôn + 9 sắc lệnh)
10. Sách Giáo Lý Công Giáo được ĐGH nào
công bố.?
 ĐGH Gioan Phaolo Đệ II

Câu hỏi Thủ Bản
1. danh hiệu đầu tiên của Legio Mariae là
gi?
” hội đoàn Đức Mẹ từ bi”
2. buổi họp đầu tiên của Legio Mariae diễn
ra ngày nào , tại đâu (TP , Quốc gia
nào?)
07/09/1921 tại Dublin , Ái Nhĩ Lan
3. A.Frank Duff, vị sáng lập HĐ Legio
Mariae sinh và mất ngày tháng năm nào?
 sinh
:07/06/1889
Từ trần : 07/11/1980
4. Chủ đích của Legio Mariae có thể tóm
gọn trong 2 cụm từ nào?
 Thánh hóa hội viên và làm việc tông đồ.
5. Tinh thần Legio Mariae là gì?
 là chính tinh thần của Đức Maria.
6. Sự trọn lành của hội viên egio căn cứ
vào đâu ?
 theo ý Legio,sự trọn lành của hội viên
không căn cứ vào chỗ tự mãn vì những kết
quả thật sự hay bề ngoài,nhưng chỉ cần căn
cứ vào lòng trung thành từng nét với phương
pháp Legio.
7. Bổn phận cốt yếu của hội viên là gì ?
 là dự buổi họp hàng tuần và thi hành
công tác do trưởng phân công.
8. Legio Mariae có tất cả bao nhiêu thánh
bảo vê ?
9 Thánh bảo trợ
(Thánh Cả Giuse-Thánh Sử Gioan-Thánh
Luy Maria Monfort- Thánh Micae –Thánh
gapriel- Lực lượng trên trời là Đạo Binh
Thiên Thần của Đức Maria – Thánh Gioan
Tẩy Giả - Thánh Phêro v...
Câu hỏi năm đức Tin
1.Năm đưc tin lần thứ nhất diễn ra vào năm
nào?
năm 1967
2. Trong Tông Thư năm đức tin, ĐGH
Benedicto XVI đã dùng từ “ cánh của đức Tin
từ này được trích từ sách nào ?
sách CVTĐ (cv 14,27 )
3. ĐGH Benedicto XVI đã nhấn mạnh” điều
quan trọng trong năm đức tin là duyệt lại lịch
sử đức tin của chúng ta “.duyệt lại đức tin là
có nghĩa j ?
một là học hỏi giáo lý
Hai là nhận ra vị trí Chúa trong đời mình
Ba là thể hiện đức tin trong đời sống thường
ngày.
4. hỏi năm đức tin này , ĐGH kêu gọi các
cộng đoàn dòng tu cũng như các GX hãy tìm
cách làm cho việc tuyên xưng kinh gì 1 cách
công khai ? ( Porta Fidei 8)
Kinh tin kính.
5. ĐGH luôn nhắc nhở về sự cần thiết phải
tái khám phá hành trình Đức Tin / để ngày
càng làm nổi bật niềm vui / và lòng hăng say
phấn khởi được đổi mới nhờ được gặp gỡ ai ?
( Porta Fidei 2 )
Gặp gỡ Đức Giêsu.
6. ĐGH Benedicto XVI mời gọi chúng ta
hãy phó thác thời điểm hồng phúc này cho ai ?
(Porta Fidei 15)
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
7. Năm Đức Tin thứ 1 kỷ niệm sự kiện gì?
kỷ niệm 1900 năm tử đạo của thánh Phêro
và Phaolo.
8. năm đức tin thứ 2 kỹ niệm dự kiện gì ?
Kỹ niệm 50 năm KM CĐC Vatican2
20 năm ban hành sách Giáo Lý
Hội Thánh Công Giáo.
9. CĐ Vatican2 có bao nhiêu văn kiện?
16 (4 H/chế + 3 Tuyên ngôn + 9 sắc lệnh)
10. Sách Giáo Lý Công Giáo được ĐGH nào
công bố.?
ĐGH Gioan Phaolo Đệ II
Câu hỏi Thủ Bản
1. danh hiệu đầu tiên của Legio Mariae là
gi?
” hội đoàn Đức Mẹ từ bi”
2. buổi họp đầu tiên của Legio Mariae diễn
ra ngày nào , tại đâu (TP , Quốc gia
nào?)
07/09/1921 tại Dublin , Ái Nhĩ Lan
3. A.Frank Duff, vị sáng lập HĐ Legio
Mariae sinh và mất ngày tháng năm nào?
sinh :07/06/1889
Từ trần : 07/11/1980
4. Chủ đích của Legio Mariae có thể tóm
gọn trong 2 cụm từ nào?
Thánh hóa hội viên và làm việc tông đồ.
5. Tinh thần Legio Mariae là gì?
là chính tinh thần của Đức Maria.
6. Sự trọn lành của hội viên egio căn cứ
vào đâu ?
theo ý Legio,sự trọn lành của hội viên
không căn cứ vào chỗ tự mãn vì những kết
quả thật sự hay bề ngoài,nhưng chỉ cần căn
cứ vào lòng trung thành từng nét với phương
pháp Legio.
7. Bổn phận cốt yếu của hội viên là gì ?
là dự buổi họp hàng tuần và thi hành
công tác do trưởng phân công.
8. Legio Mariae có tất cả bao nhiêu thánh
bảo vê ?
9 Thánh bảo trợ
(Thánh Cả Giuse-Thánh Sử Gioan-Thánh
Luy Maria Monfort- Thánh Micae –Thánh
gapriel- Lực lượng trên trời là Đạo Binh
Thiên Thần của Đức Maria – Thánh Gioan
Tẩy Giả - Thánh Phêro và Thánh Phaolô)
9. Hãy ghi danh hiệu của Thánh Phaolô?
Tông đồ dân ngoại.
10. kinh Catena nghĩa là gì?
là giây xích nối kết hội viên với nhau.
11. Tessera nghĩa là gì?
là tấm thẻ bài của người lính
CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG
-----------------
Câu hỏi rung chuông vàng - Trang 2
Câu hỏi rung chuông vàng - Người đăng: Thanh Xuan Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi rung chuông vàng 9 10 205