Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trò chơi sinh hoạt tập thể

Được đăng lên bởi hoainguyen-vt2210
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baïn haõy haùt moât baøi haùt goùp vui cho buoåi sinh hoaït hoâm nay

Hoâm nay laø ngaøy ñaëc bieät cuûa chuû nhaân, baïn thaáy chuû nhaân
coù gì khaùc khoâng vaø baïn daønh troïn moät tí tí gì ñoù thaät laø ñaëc
bieät cho chuû nhaân.

Baïn haûy môøi taát caû caùc baïn cuøng ñöùng daäy vaø hoâ to 1,2,3
“voâ” cho buoåi tieäc thaät soâi ñoäng.

Baïn haûy phaùt bieåu caûm töôûng cho buoåi tòeâc hoâm nay.

Baïn haûy môøi moät baïn khaùc phaùi cuøng aên chung vôùi baïn moät
caùi baùnh (Khoâng duøng töù chi).

Khi baïn yeâu ngöôøi ñoù, neáu baïn laø nöõ thì baïn thích baïn nam
ôû ñieåm naøo: Ñeïp trai , hoïc gioûi hay laø ga laêng. Neáu baïn laø nam thì
baïn thích baïn nöõ veà: Maùi toùc,ñeïp gaùi hay nhí nhaûnh.

Theo baïn hoâm nay baïn thaáy coù vui khoâng? Taïi sao?

Baïn haûy naém tay moät ngöôøi baïn khaùc phaùi ñi voøng quanh
baøn tieäc hai voøng.

Baïn haûy ngaét moät caønh hoa caøi leân maùi toùc cuûa ngöôøi baïn
khaùc phaùi maø baïn gheùt.

Baïn bieát caùi gì vui khoâng coøn chaèng chöø gì nöõa, haõy boâi
kem leân maët ngöôøi baïn khaùc phaùi maø baïn thích.

Baïn haûy noùi vôùi ngöôøi baïn khaùc phaùi hoâm nay sao maø baïn
ñeïp theá.

Baïn haûy oâm coät nhaø (hoaëc töôøng nhaø) vaø heùt thaät lôùn “meï
ôi con muoán laáy vôï neáu baïn laø nam (hoaëc laáy choàng neáu baïn laø
nöõ).

Baïn haûy vuoát nheø nheï leân maùi toùc cuûan ngöôøi baïn khaùc
phaùi maø baïn thích.

Baïn haûy cheùo tay cuøng ngöôøi baïn khaùc phaùi vaø uoáng vôùi
nhau cuøng moät ly nöôùc.

Baïn chinh phuïc ngöôøi baïn khaùc phaùi baèng caùch naøo, coøn
chaèn chöø gì, baïn haûy laøm ñi.

Con chim bay coù ñeïp khoâng? Baïn haûy thöû laøm chim bay ñi.

Baïn coù bieát con choù suûa nhö theá naøo khoâng? Baïn haûy thöû
laøm tieáng choù suûa coi.

Baïn haûy haùt vaø nhaûy theo nhòp ñieäu baøi haùt “Maét nai cha,
cha, cha”.OK.

Baïn haûy laáy moät sôïi toùc cuûa mình vaø coät leân toùc cuûa moät
ngöôøi baïn khaùc phaùi maø baïn gheùt nhieàu.

Baïn haûy ñöa ra moät troø chôi thaät sinh ñoäng hay haáp daãn
cho buoåi tieäc hoâm nay.

Baïn haûy chaûi 03 kieåu toùc treân toùc cuûa moät ngöôøi baïn khaùc
phaùi vaø noùi raèng mình laøm ñeïp cho baïn nheù.

Thöôøng ngaøy baïn thaáy con gaø noù ñaùnh thöùc baïn nhö theá
naøo? Thì baïn thöû laøm laïi cho moïi ngöôøi cuøng xem.

...
Baïn haõy haùt moât baøi haùt goùp vui cho buoåi sinh hoaït hoâm nay
Hoâm nay laø ngaøy ñaëc bieät cuûa chuû nhaân, baïn thaáy chuû nhaân
coù gì khaùc khoâng vaø baïn daønh troïn moät tí tí gì ñoù thaät laø ñaëc
bieät cho chuû nhaân.
Baïn haûy môøi taát caû caùc baïn cuøng ñöùng daäy vaø hoâ to 1,2,3
“voâ” cho buoåi tieäc thaät soâi ñoäng.
Baïn haûy phaùt bieåu caûm töôûng cho buoåi tòeâc hoâm nay.
Baïn haûy môøi moät baïn khaùc phaùi cuøng aên chung vôùi baïn moät
caùi baùnh (Khoâng duøng töù chi).
Khi baïn yeâu ngöôøi ñoù, neáu baïn laø nöõ thì baïn thích baïn nam
ôû ñieåm naøo: Ñeïp trai , hoïc gioûi hay laø ga laêng. Neáu baïn laø nam thì
baïn thích baïn nöõ veà: Maùi toùc,ñeïp gaùi hay nhí nhaûnh.
Theo baïn hoâm nay baïn thaáy coù vui khoâng? Taïi sao?
Câu hỏi trò chơi sinh hoạt tập thể - Trang 2
Câu hỏi trò chơi sinh hoạt tập thể - Người đăng: hoainguyen-vt2210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Câu hỏi trò chơi sinh hoạt tập thể 9 10 766