Ktl-icon-tai-lieu

Chạy án

Được đăng lên bởi dvtien-9394
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 2 lần
kin_3689

Chạy án

L U HÀNH N I B
vozforums.com

i

ii

Tài s n l n nh t mà mình nh n đ

c

sau h n 1 tháng vi t truy n
là s trông mong c a
r t nhi u b n khi mình ra chap,
đ c bi t trên vozForums và fanpage,
h n 100 trang comment sau 1 tháng
và h n 1.500 like…

iii

iv

M CL C
Vài l i................................................................................iii
M c l c .............................................................................. v
L i nói đ u ...................................................................... vii
Ch

ng 1: Bi n ................................................................ 1

Ch

ng 2: Gi ng b y ..................................................... 11

Ch

ng 3: Sa l

i ........................................................... 19

Ch ng 4: Chúng mày ch a ng i lên đ u m
đ c đâu ......................................................................... 27
Ch

ng 5: S .................................................................. 37

Ch

ng 6: T t c đã n m trong lòng bàn tay .............. 47

Ch

ng 7: Ng

Ch

ng 8: Đêm

Ch

ng 9: R i ................................................................. 91

Ch

ng 10: Nhi u chuy n ............................................ 101

Ch

ng 11: Tách đoàn ................................................ 111

Ch

ng 12: Hé l ......................................................... 123

Ch

ng 13: Ch c th i................................................... 143

Ch

ng 14: Đâm lén .................................................... 165

i tính không b ng tr i tính ................. 57
m u .................................................. 77

v

Ch

ng 15: Đ ng đùa v i l a ..................................... 191

Ch

ng 16: Ch không ngu quá đâu............................ 217

Ch

ng 17: M gà ........................................................ 253

Ch

ng 18: Nh ng con ng

Ch

ng 19: L m t ....................................................... 297

Ch

ng 20: Tr i trong bão s v ................................. 351

Ch

ng 21: Ván bài l t ng a ....................................... 377

Ch

ng 22: .................................................................... 397

Ch

ng 23: ..........................................................................

i bí n ............................ 265

Nh ng trao đ i v truy n c a Vozers và Fanpage ..........

vi

L I NÓI Đ U
Th các b n đang c m trên tay là quy n sách đ u
tiên c a mình - kin_3689, dù cho là b n...
i
kin_3689
Chạy án
LU HÀNH NI B
vozforums.com
Chạy án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chạy án - Người đăng: dvtien-9394
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chạy án 9 10 542