Ktl-icon-tai-lieu

Chọn đường - Routing

Được đăng lên bởi Phước Vũ
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2840 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 4:
Chọn đường - Routing
Dự án HEDSPI
Khoa CNTT- ĐHBK Hà Nội
Giảng viên: Ngô Hồng Sơn
Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Bài giảng có sử dụng nguồn tài liệu cung cấp bởi trường Đại học Keio, Nhật Bản

Tổng quan
 Tuần




Giao thức IP
Địa chỉ IP và cấu trúc gói tin IP
Giao thức ICMP

 Tuần




trước

này: Tiếp tục về tầng mạng

Thế nào là chọn đường?
Chọn đường tĩnh và chọn đường động
Giải thuật và giao thức chọn đường

Chọn đường là gì?
Các nguyên lý chọn đường
Cơ chế chuyển tiếp gói tin
Quy tắc “Longest matching”

Cơ bản về chọn đường (1)


Khi một máy trạm gửi một gói tin IP tới một máy
khác




Nếu địa chỉ đích nằm trên cùng một đường truyền vật lý:
Chuyển trực tiếp
Nếu địa chỉ đích nắm trên một mạng khác: Chuyển gián
tiếp qua bộ định tuyến (chọn đường)
Router

Router

Cơ bản về chọn đường (2)

Đích đến ( Tìm
đường đi )

Đích đến?
( Tìm đường
đi )

Chọn đường là gì?
 Cơ

chế để máy trạm hay bộ định tuyến
chuyển tiếp gói tin từ nguồn đến đích
 Các thành phần của chọn đường
Bảng chọn đường
 Thông tin chọn đường
 Giải thuật, giao thức chọn đường


Bộ định tuyến?
 Thiết

bị chuyển tiếp các gói tin giữa các

mạng




Là một máy tính, với các phần cứng chuyên dụng
Kết nối nhiều mạng với nhau
Chuyển tiếp gói tin dựa trên bảng chọn đường

 Có

nhiều giao diện
 Phù hợp với nhiều dạng lưu lượng và phạm
vi của mạng

Một số ví dụ…

YAMAHA
RTX-1500
BUFFALO
BHR-4RV

PLANEX
GW-AP54SAG

Cisco 2600

Router ngoại vi
Cisco CRS-1

Router mạng trục
Hitachi
GR2000-1B

Juniper M10


Foundry Networks
NetIron 800

Cisco 3700

Router cỡ trung
Bảng chọn đường
 Chỉ

ra danh sách các đường đi có thể,
được lưu trong bộ nhớ của router
 Các thành phần chính của bảng chọn
đường
 Địa

chỉ đích/mặt nạ mạng
 Router kế tiếp

Bảng chọn đường và cơ chế
chuyển tiếp (1)
Network
10.0.0.0/24

A

172.16.0.0/24

C

Router A

Router C

Router B
10.0.0.0/24

10.0.0.0/24

Next-hop

172.16.0.0/24
192.168.0.0/24

172.16.0.0/24

Lưu ý quy tắc: No routes, no reachability!

Quy tắc “Longest matching”(1)





Giả sử một địa chỉ mạng đích lại có nhiều hơn
một mục trong bảng chọn đường
Địa chỉ đích : 11.1.2.5
Router kế tiếp nào sẽ được sử dụng?
Network

Next hop

11.0.0.0/8

A

11.1.0.0/16

B

11.1.2.0/24

C

Quy tắc “Longest matching”(2)
Địa chỉ đích:
11.1.2.5 = 00001011.00000001.00000010.00000101
Đường đi 1:
11.1.2.0/24 = 00001011.00000001.00000010.00000000
Đường đi 2:
11.1.0.0/16 = ...
Chương 4:
Chọn đường - Routing
Dự án HEDSPI
Khoa CNTT- ĐHBK Hà Nội
Giảng viên: Ngô Hồng Sơn
Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính
Bài giảng có sử dụng nguồn tài liệu cung cấp bởi trường Đại học Keio, Nhật Bản
Chọn đường - Routing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chọn đường - Routing - Người đăng: Phước Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Chọn đường - Routing 9 10 400