Ktl-icon-tai-lieu

Chúa tể của những chiếc nhẫn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN

1

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 7 NHÛÄNG CHÖÎ TROÅ BÑ ÊÍN ....................................................................................... 2
CHÛÚNG 8 RUÖÌI VAÂ NHÏÅN ..................................................................................................... 29
CHÛÚNG 9 NHÛÄNG THUÂNG RÛÚÅU SÛÁT QUAI .................................................................... 58
CHÛÚNG 10 SÛÅ CHAÂO ÀOÁN NÖÌNG ÊËM ................................................................................. 75
CHÛÚNG 11 TAÅI NGÛÚÄNG CÛÃA .............................................................................................. 87
CHÛÚNG 12 THÖNG TIN BÏN TRONG .................................................................................. 96J.R.R Tolkien

2

CHÛÚNG 7
NHÛÄNG CHÖÎ TROÅ BÑ ÊÍN

Buöíi saáng höm sau Bilbo thûác giêëc thêåt súám. Öng nhaãy dûång
lïn àïí xem giúâ vaâ ài àun nûúác - vaâ chúåt nhêån ra rùçng öng khöng
coân úã nhaâ nûäa. Thïë laâ öng ngöìi phõch xuöëng vaâ mú ûúác trong vö
voång àïí àûúåc tùæm rûãa vaâ àaánh rùng. Öng chùèng coá àûúåc, duâ laâ traâ
hay baánh mò hay thõt muöëi cho bûäa saáng, maâ chó coá thõt cûâu vaâ thõt
thoã nguöåi laånh. Vaâ sau àoá öng phaãi chuêín bõ cho möåt cuöåc khúãi
haânh múái.
Lêìn naây thò öng àûúåc cho pheáp leo lïn lûng möåt con àaåi baâng
vaâ baám chùåt giûäa caánh cuãa noá. Gioá thöíi phêìn phêåt qua àêìu öng vaâ
öng nhùæm tõt mùæt laåi. Nhûäng ngûúâi luân àang gaâo lïn nhûäng cêu
chaâo taåm biïåt vaâ hûáa seä traã ún Chuáa Tïí Àaåi Baâng nïëu nhû hoå coá
thïí laâm àûúåc, vaâ röìi mûúâi lùm con chim vô àaåi bay voåt lïn tûâ trïn
sûúân nuái. Mùåt trúâi vêîn coân nùçm úã phña Àöng àûúâng chên trúâi. Buöíi
saáng thêåt laånh leäo, sûúng muâ traân ngêåp caác thung luäng vaâ hang höë
vaâ tuå quanh caác àónh vaâ choáp àaá trïn trïn caác ngoån àöìi. Bilbo múã
mùæt àïí nhòn tröåm vaâ thêëy nhûäng con chim àaä bay cao vuát vaâ thïë
giúái àaä caách quaá xa, coân nhûäng ngoån nuái àaä rúi phõch xuöëng xa
thùm thùèm. Öng vöåi nhùæm mùæt laåi ngay vaâ baám chùåt hún.
"Àûâng coá cêëu chûá!" con àaåi baâng noái. "Àûâng coá súå nhû möåt
con thoã vêåy, thêåm chñ öng coá giöëng nhû möåt con thoã thêåt ài nûäa.
Àêy laâ möåt buöíi saáng trong laânh vaâ ñt gioá. Coân gò töët hún laâ bay
chûá?"
Bilbo muöën traã lúâi rùçng: "Möåt bïí tùæm êëm aáp vaâ möåt bûäa saáng
trïî trïn baäi coã sau nhûäng chuyïån naây;" nhûng öng nghô rùçng töët
hún laâ àûâng coá noái gò hïët, va...
CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
CHÛÚNG 7 NHÛÄNG CHÖÎ TROÅ BÑ ÊÍN....................................................................................... 2
CHÛÚNG 8 RUÖÌI VAÂ NHÏÅN..................................................................................................... 29
CHÛÚNG 9 NHÛÄNG THUÂNG RÛÚÅU SÛÁT QUAI.................................................................... 58
CHÛÚNG 10 SÛÅ CHAÂO ÀOÁN NÖÌNG ÊËM ................................................................................. 75
CHÛÚNG 11 TAÅI NGÛÚÄNG CÛÃA.............................................................................................. 87
CHÛÚNG 12 THÖNG TIN BÏN TRONG.................................................................................. 96
Chúa tể của những chiếc nhẫn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chúa tể của những chiếc nhẫn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Chúa tể của những chiếc nhẫn 9 10 384