Ktl-icon-tai-lieu

Chuyện lạ Thế Giới

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 1312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ

MUÅC LUÅC

Traã thuâ kiïíu trúâi úi.........................................................................................5
Baán ma tuáy tõch thu àûúåc àïí tùng ngên saách nhaâ nûúác .....................................6
Giaã gaái lûâa 150 chuá rïí ....................................................................................7
Tham thò thêm ...............................................................................................8
Choá bõ cêëm ài maáy bay...................................................................................9
Möåt con chim ùn haâng trùm con bûúám ..........................................................10
Bõ keåt chên trong àûúâng öëng nûúác thaãi cuãa nhaâ vïå sinh.................................. 11
Maáy xeán coã àiïìu khiïín qua internet ..............................................................12
Meâo coá 28 ngoán chên...................................................................................13
Naâng cöng chuáa mùæc têåt khoá àoåc .................................................................. 14
Biïët giaãi phêîu naäo khi múái hoåc hïët tiïíu hoåc ...................................................15
Ngaây höåi sinh àöi.........................................................................................16
Möåt ngûúâi chïët phaãi ài thuyïët phuåc laâ mònh àang coân söëng............................17
Chó taåi quaá mêåp............................................................................................18THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ

2

Troâ àuâa tai haåi..............................................................................................19
Xaác ûúáp mang böå phêån giaã ...........................................................................20
Ngûúâi nhïån giao bònh gaz úã Thaái Lan ...........................................................21
Bõ kiïån vò lêëy tïn ngûåa àùåt cho con trai mònh.................................................22
Phuå nûä Afganistan xêëu nhêët thïë giúái?............................................................23
Möåt beá gaái söëng xoát sau khi ngaä khoãi xe àang chaåy .......................................24
Sên boáng trúã thaânh àêìm lêìy caá sêëu ................................................................25
Kiïån vò bõ phên biïåt àöëi xûã ...........................................................................26
Möåt con veåt tòm àûúåc chuã sau khi noái àûúå...
THÏË GIÚÁI NHÛÄNG CHUYÏÅN LAÅ 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
Traã thuâ kiïíu trúâi úi.........................................................................................5
Baán ma tuáy tõch thu àûúåc àïí tùng ngên saách nhaâ nûúác .....................................6
Giaã gaái lûâa 150 chuá rïí....................................................................................7
Tham thò thêm ...............................................................................................8
Choá bõ cêëm ài maáy bay...................................................................................9
Möåt con chim ùn haâng trùm con bûúám..........................................................10
Bõ keåt chên trong àûúâng öëng nûúác thaãi cuãa nhaâ vïå sinh..................................11
Maáy xeán coã àiïìu khiïín qua internet ..............................................................12
Meâo coá 28 ngoán chên...................................................................................13
Naâng cöng chuáa mùæc têåt khoá àoåc..................................................................14
Biïët giaãi phêîu naäo khi múái hoåc hïët tiïíu hoåc...................................................15
Ngaây höåi sinh àöi.........................................................................................16
Möåt ngûúâi chïët phaãi ài thuyïët phuåc laâ mònh àang coân söëng............................17
Chó taåi quaá mêåp............................................................................................18
Chuyện lạ Thế Giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyện lạ Thế Giới - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Chuyện lạ Thế Giới 9 10 973