Ktl-icon-tai-lieu

Chuyện làng Nho - Hồi 10

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÖÌI THÛÁ MÛÚÂI
Löî Biïn Tu keán rïí taâi hoa;
Cûâ Cöng Tön lêëy vúå giaâu coá.
Hai cöng tûã hoå Lêu úã trïn thuyïìn, böîng àùçng sau coá
möåt chiïëc thuyïìn buöìm lúán tiïën àïën bïn caånh. Möåt ngûúâi
nhaãy sang. Hai ngûúâi nhêån ra ngûúâi quaãn gia cuãa quan
Biïn Tu hoå Löî, ngûúâi àöìng hûúng, beân noái:
- Öng chuã anh bao giúâ thò vïì?
- Öng töi xin vïì hûu. Nay àang úã trïn àûúâng vïì!
Lêu Böíng hoãi:
- Bêy giúâ úã àêu?
- ÚÃ trong caái thuyïìn lúán, múâi hai võ qua chúi!
Hai ngûúâi sang thuyïìn lúán. Thêëy trïn thuyïìn coá caái
thiïëp àïì: “
Haân lêm
viïån
”.
Biïn Tu àang àöåi muä vuöng, mùåc aáo thûúâng, àûáng úã cûãa
thuyïìn. Biïn Tu nguyïn laâ hoåc troâ cuãa quan Thaái Baão, y
cûúâi vaâ noái:
- Töi nhòn ra xa thêëy öng Tû úã àêìu thuyïìn, trong buång
nghi hoùåc, khöng biïët öng Ba coá trong thuyïìn khöng?
Chuyïån laâng Nho 204
http://ebooks.vdcmedia.com
Chuyện làng Nho - Hồi 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyện làng Nho - Hồi 10 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Chuyện làng Nho - Hồi 10 9 10 343