Ktl-icon-tai-lieu

Chuyện làng Nho - Hồi 15

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÖÌI THÛÁ MÛÚÂI LØM
Taáng thêìn tiïn, Maä tuá taâi àûa tang;
Nhúá cha meå, Khuöng àöìng sinh troån hiïëu.
Maä Thuêìn Thûúång àang quyâ khêën xin theã úã àïìn Àinh
Tiïn thò àùçng sau böîng coá tiïëng goåi:
- Öng Maä!
Maä quay laåi, nhòn thêëy ngûúâi àoá nhû möåt öng tiïn, beân
vöåi àûáng dêåy thi lïî vaâ noái:
- Töi khöng biïët tiïn sinh àïën àêy nïn khöng kõp chaâo.
Töi cuäng chûa àûúåc biïët tiïn sinh laâ ai, taåi sao laåi biïët töi
hoå Maä?
- Thiïn haå ai chùèng biïët tiïn sinh? Tiïn sinh àaä gùåp giaâ
naây thò chaã cêìn phaãi xin theã laâm gò! Xin múâi àïën tïå xaá noái
chuyïån.
- Tiïn sinh úã àêu?
- ÚÃ gêìn àêy thöi.
Ngûúâi kia troã tay noái. Röìi dùæt Maä ra khoãi àïìn Àinh
Tiïn. Àûúâng ài röång raäi bùçng phùèng, khöng möåt taãng àaá
naâo. Chó möåt chöëc àaä àïën cûãa àïìn Nguä Tûúáng Quöëc.
Chuyïån laâng Nho 299
http://ebooks.vdcmedia.com
Chuyện làng Nho - Hồi 15 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyện làng Nho - Hồi 15 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Chuyện làng Nho - Hồi 15 9 10 74