Ktl-icon-tai-lieu

Chuyện làng Nhơ - Hồi 42

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÖÌI THÛÁ BÖËN MÛÚI HAI
Cöng tûã noái chuyïån khoa trûúâng núi quaán dô
Ngûúâi nhaâ baáo vïì tin tûác àêët Miïu Cûúng
Vûúng nghôa An thêëy hai ngûúâi gaái àiïëm bûúác vaâo
phoâng beân noái vúái ngûúâi àang rûãa tay:
- Öng Luåc! Öng laåi àêy maâ xem hai cö múái àïën!
Hai ngûúâi gaái àiïëm ngêíng àêìu lïn. Thêëy möåt ngûúâi mùåt
àen, röî, hai con mùæt hêëp ha hêëp haáy, àêìu àöåi möåt caái muä
àaä raách, mònh mùåc aáo luåa xaám dñnh bïët caã àêìu, chên ài
àöi giêìy cuä muäi nhoån, àang xùæn öëng tay aáo lïn rûãa tay
xem chùèng coá veã gò laâ vùn nhên hay voä sô caã.
Khi hùæn úã nhaâ bïëp ài ra thò hai ngûúâi con gaái chaåy laåi:
- Chaâo öng Luåc.
Vaâ cuái àêìu, xoay möng àñt möåt caái, möåt tay súâ cheáo aáo,
cuái chaâo. laäo Luåc giú hai tay àúä lêëy:
- Hai con ngoan ngoaän cuãa töi! Caác con àïën àêy gùåp
àûúåc laäo Luåc naây laâ may phuác lùæm àêëy!
Vûúng Nghôa An noái:
Chuyïån laâng nho 269
http://ebooks.vdcmedia.com
Chuyện làng Nhơ - Hồi 42 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyện làng Nhơ - Hồi 42 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Chuyện làng Nhơ - Hồi 42 9 10 139